Samtykke i grunnskolen

Skolene innhenter samtykke fra foresatte for flere aktiviteter i skolen. Noen samtykker er felles for alle skolene i Drammen. Andre ganger kan en enkelt skole be om foreldrenes samtykke i en sak eller for en aktivitet.

Hva er et samtykke?

Å samtykke betyr at foresatte sier seg enig i, eller tillater at skolen gjør en konkret aktivitet. Et eksempel kan være at foresatte gir skolen samtykke eller lov til at skolen publisere bilder som er tatt av eget barn på kommunens hjemmeside.

Som foresatt skal du alltid få informasjon om hva samtykket betyr. Du gir samtykke i Vigilo. I barnets mappe i Vigilo, vil foresatte til enhver tid ha oversikt over hvilke samtykker som gjelder eget barn.

Alle samtykker kan trekkes tilbake, dersom foresatte ønsker det. Dette kan du gjøre i Vigilo, eller ved å ta kontakt med skolen der barnet går.

Samtykke til publisering av bilder og film

Skolen kan ikke ta eller dele bilder av elevene, uten foresattes samtykke. Dette gjelder uavhengig av hvor bildene skal deles. De samme reglene gjelder for opptak av film der elever er med.

Kommunen har ulike samtykker for bruk av bilder og film i skolen. Som foresatt kan du velge om du vil gi samtykke, og eventuelt hvilke samtykker du ønsker å gi. Samtykkene finner du i Vigilo:

  • Samtykke til å dele bilder eller video til internt bruk. Dette betyr at bilder eller videoer kun brukes på skolen. Det kan for eksempel være til visning for klassen, i samlinger på skolen eller på et foreldremøte.
  • Samtykke til å dele bilder eller videoer på skolens digitale læringsplattformer. Dette betyr at bilder eller video deles med andre elever på for eksempel Showbie eller Teams.
  • Samtykke til å dele bilder eller video på skolens Facebook- eller hjemmeside. Dette betyr at bilder eller video deles slik at det er offentlig tilgjengelig.
  • Samtykke til at det tas bilder av skolefotograf. De fleste skolene tar klassebilder og portrettbilder av elevene ved skolestart.
  • Samtykke til at portrettbilde eller klassebilde kan publiseres i skolekatalogen.

Bruk av bilder i skolen

Skolen skal utvise varsomhet ved publisering av bilder eller video, og i hvilke situasjoner bilder eller video tas. Skolen skal ivareta elevenes integritet og elevens rett til privatliv. Det er skolens oppgave å passe på at denne retten blir ivaretatt, og at elever ikke filmes i uheldige situasjoner.

Ved publisering av bilder eller video i pressen, skal skolen først be om særskilt samtykke fra foresatte.

Dersom foresatte trekker et samtykke om bruk av bilder eller video tilbake, vil skolen fjerne bilder eller video som er publisert av eleven.
Datatilsynet har utarbeidet en veileder om bilder av barn, og deling av bilder av barn. Skolene følger denne veilederen.

Spesielt om bruk av ekstern fotograf 

Skoler og barnehager benytter ofte eksterne fotografer til å ta klassebilder. For å kunne ta bilder og bruke dem lovlig, for eksempel i en skolekatalog, må samtykke innhentes på forhånd fra de foresatte (dersom eleven er mindreårig) eller fra eleven selv.

Når det blir tatt bilder i skolen med en ekstern fotograf, kan ikke skolen eller barnehagen gi samtykke på vegne av barna eller foresatte. Dersom foresatte ikke ønsker at det skal tas bilder av barnet, skal heller ikke kontaktopplysninger om barnet eller foresatte sendes til fotografen.

Utdeling av jod-tabletter

Som en del av nasjonal beredskapsplan er utdeling av jod-tabletter til elevene et tiltak etter en eventuell atomhendelse. Som foresatt må du samtykke til at skolen kan dele ut dette til eget barn.

Du kan lese mer om hvordan dette vil gjøres i informasjon fra Helsedirektoratet.