Søke permisjon fra undervisningen

Foresatte har mulighet til å søke om permisjon for eleven i inntil to uker av gangen. Permisjon fra skolen kan innvilges når dette er forsvarlig.

Reglene for permisjon

Opplæringsloven gir alle barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring. Foresatte kan søke om permisjon fra den pliktige opplæringen. Kommunens muligheter til å gi permisjon er omtalt i opplæringsloven §2-11:

«Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker. Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdag. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.»

Dette betyr:

 • Kommunen har kun mulighet til å innvilge permisjon fra opplæringen i inntil 10 skoledager (to uker), og bare når dette vurderes som forsvarlig.
 • Er eleven borte lengre enn tiden det er innvilget permisjon, vil dette registreres som ugyldig fravær.
 • Permisjon fra opplæringen er ingen rettighet. Kommunen har derfor ikke plikt til å innvilge permisjon.
 • Eleven har heller ikke rett til å få erstattet opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjonen. Eventuelt faglige tap som permisjonen medfører, gir heller ikke rett til særlige hjelpetiltak.
 • Elever fra trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon knyttet til sine helligdager. Her er det et krav om at foresatte sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Når skolen skal vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon vil det vurderes:

 • Hva som ligger inne i trinnets undervisningsopplegg i permisjonstiden.
 • Skole – hjem samarbeid i perioden: f.eks. utviklingssamtaler
 • Gjennomføring av prøver eller kartlegginger.
 • Elevens permisjonshistorikk.
 • Elevens behov for tilrettelegging og oppfølging.
 • Det er også relevant å legge vekt på om eleven får opplæring i permisjonstiden, selv om det ikke er et absolutt krav at foresatte sørger for opplæring i permisjonstiden.

Hvordan søke:

For permisjon i 1-2 dager:

Kontaktlærer kan innvilge permisjon for 1-2 dager. Søknad om permisjon kan sendes som melding i Vigilo.

For lengre permisjoner – inntil 10 dager:

Du søker om permisjon i foreldreportalen i Vigilo. Skolen vil behandle søknaden din, og du vil kunne se vedtaket og begrunnelsen for vedtaket i Vigilo.