Vedtekt SFO

SFO skal ha egen vedtekt som beskriver tilbudet.

Vedtektene skal gi foreldre informasjon som gir mulighet for å vurdere innhold og kvalitet i forhold til pris. Vedtektene skal også sikre at forholdene på SFO forandrer seg underveis i et skoleår.

Vedtekt for kommunale SFO

Sist revidert av kommunestyret i Drammen kommune, 01.12.22.

§ 1. Retningslinjer   

Skolefritidsordningen/aktivitetsskolen, heretter kalt SFO i Drammen kommune drives etter Opplæringslovens § 13-7, samt kommunale vedtekter, vedtak og retningslinjer.  

§ 2. Eierforhold   

SFO eies og drives av Drammen kommune. Kommunestyret fastsetter rammer for ordningen og står ansvarlig for driften.   

§ 3. Formål   

SFO i Drammen kommune er et tilbud om tilsyn, omsorg og aktivitet før og etter skoletid for barn på 1.-4. trinn, og et tilbud som gir barn med særskilte behov på 5.-7. trinn gode utviklingsmuligheter.

SFO skal ha tilbud for alle barn, og legge til rette for fri lek og varierte aktiviteter i et tilrettelagt miljø. Rammeplanen for SFO skal vise retningen for innholdet. Barnets beste og tilpasning til det enkelte barns behov skal være utgangspunktet for all aktivitet.

§ 4. Ansvarlig styringsorgan   

Kommunestyret er ansvarlig styringsorgan. 

§ 5. Styring og ledelse   

SFO er administrativt underlagt rådmannen ved kommunalsjef for skole. 

Rektor har det overordnede administrative, faglige og økonomiske ansvaret for ordningen ved den enkelte skole.  

Skolens samarbeidsutvalg (SU) og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning for tilbudene i SFO. 

§ 6. Bemanning   

Minimumskrav til bemanning er ett årsverk per 20 hele plasser i ordningen.  

§ 7.Inntak og oppsigelse av barn til ordningen   

Rektor er opptaksmyndighet for alle barn som søker plass på SFO. Alle barn som søker får plass på SFO. Innmeldinger, endring av plass og oppsigelser skjer elektronisk fortløpende. Plassen tildeles fast ut 4. trinn. 

Kommunen tilbyr 12 timer gratis plass på SFO hver uke for alle barn på 1.-3. trinn. Skolen kan bestemme hvilke tider på dagen SFO er åpen for barn som har gratis plass. Det er egne regler for skolefrie uker/perioder, der det gis tilgang til gratis SFO i to av fem hele dager.

Barn med særskilte behov kan også tildeles plass fra 5. trinn og ut 7. trinn. Søknad sendes skolen innen 1.mars, våren barnet går på 4.trinn. Kriteriet for tildeling av plass for barn med særskilte behov, er at barnet har nedsatt funksjonsevne som medfører omfattende og/eller vedvarende behov for tilsyn før og etter skoletid.

Plasstyper på SFO for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn kan tildeles som hel- eller deltidstilbud, eller plasstilbud med annen gradert oppholdstid. Tildeling eller avslag på søknad om plass på SFO på 5.-7.trinn er et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket om plass skal inneholde omfang av tilbudet som innvilges (timer og dager). Enkeltvedtaket gjelder for ett skoleår av gangen.

Plassen kan sies opp med en måneds varsel pr. 30. i hver måned. Oppsigelse av plass for kommende skoleår må skje elektronisk innen 1. mai. Ved oppsigelse etter denne dato vil foreldrebetalingen fortsette med fast månedlig beløp ut juni måned. Endringer i oppholdstiden i løpet av skoleåret meldes elektronisk. 

Ved mislighold av vilkår for tilbudet kan Drammen kommune si opp plassen skriftlig med en måneds varsel. 

§ 8. Foreldrebetaling   

Kommunestyret fastsetter betalingssatser, moderasjonsordninger og plasstyper for SFO.     

Ved oppstart av nytt skoleår, tildeles og betales det for plassen fra 1. august. Ved oppstart i løpet av året, betales fra den dato barnet er tildelt plass. 

Det betales for 11 måneder per år. Juli er betalingsfri måned. 

Manglende betaling utover 2 måneder etter overgått betalingsfrist, vil føre til oppsigelse av plassen. Utestående beløp i foreldrebetaling må betales (ev. skriftlig betalingsordning må inngås) før familien kan få tildelt ny plass i SFO. 

§ 9. Leke- og oppholdsareal   

Leke- og oppholdsareal for SFO skal være tilpasset aktiviteten som drives og løses innen skolens totale arealer. 

§ 10. Åpningstider   

Åpningstiden er i tidsrommet kl. 07.00 – 17.00   

SFO holdes åpen mandag til fredag 11 måneder i året. Det holdes stengt fire sammenhengende uker i juli.  

Ut over dette holdes ordningene stengt 5 planleggingsdager, julaften og nyttårsaften. 

SFO stenger klokken 12 onsdag før skjærtorsdag.

§ 11. Endringer i vedtektene 

Endringer i vedtektene til SFO skal vedtas av hovedutvalg for oppvekst og utdanning, unntatt for endringer som kan medføre endrede økonomiske rammer for driften av SFO. Da skal kommunestyret være endelig vedtaksmyndighet.

Vedtekten gjelder fra 01.12.22.