Bli kjent med Frydenhaug skole.

Frydenhaug skole er en 1-10 skole for elever med nedsatt funksjonsevne og omfattende tilretteleggingsbehov. Mange av elevene har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og medisinsk oppfølging. Elevene har individuell opplæringsplan i alle fag.

Skolen er organisert i fire avdelinger. Elevene går i aldersblandede grupper med 5-10 elever. Skolen har cirka 83 elevplasser og cirka 110 ansatte.

Overordnede prinsipper og fokus i opplæringen

Elevene får en likeverdig og inkluderende opplæring i samsvar med egne evner og forutsetninger forankret i opplæringsloven og gjeldende læreplanverk (ny fra 2020), samt elevens sakkyndige vurdering utarbeidet av PPT.

Skolen har fokus på at elevene skal mestre sine liv ut ifra egne forutsetninger.

«Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong» (Fra formålsparagrafen i Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa § 1-1).

I opplæringen legges det vekt på ferdigheter i livsmestring, kommunikasjon, selvhjelp og sosiale ferdigheter, i tillegg til grunnleggende ferdigheter i skolefagene.

Ressurssenter

Frydenhaug har egen veiledningstjeneste som etter søknad gir veiledning til andre skoler i Drammen og samarbeidskommunene.

AKS

Skolen tilbyr AKS (aktivitetsskole) for elever fra 1.- til 7. trinn.

Aktivitetsskolen i Drammen kommune arbeider ut fra følgende overordnede mål: Motvirke sosiale forskjeller, bedre integreringen, øke det faglige læringsutbyttet og deltakelse.

Aktivitetsskolen skal ha tilbud for alle barn, og ha varierte læringsstøttende aktiviteter som gjennomføres i et tilrettelagt miljø. I AKS skal man vurdere barnets beste. Det er viktig å gi tilpasning for det enkelte barn, da barn er ulike.

Barna på Aktivitetsskolen skal oppleve glede, gode opplevelser, mestring og lek. Barn har store forventninger til å begynne på skolen, og barnas forventninger skal avstemmes med forsterkede læringsaktiviteter i Aktivitetsskolen. 

Innsøking

Elevene søkes inn via nærskolen (skolen som eleven skulle gått på) i samarbeid med foresatte og PP-tjenesten. Søknadsfrist er 1.november for kommende skoleår. Det er opprettet eget inntaksteam som vurder søknadene.

Inntakskriterier er at det skal foreligge en utviklingshemming og at eleven må ha store tilretteleggingsbehov.

Bilder fra Frydenhaug skole

Elev trener på bokstaver på tavle Elev jobber med bokstaver og bilder Klasserom med leker, madrass og store puter Hender som utforsker våt jord Ungdom og ansatt går bortover en lys og åpen gang