Om Frydenhaug skole

Bli kjent med Frydenhaug skole.

Organisering

Frydenhaug skole er en 1-10 skole for elever med nedsatt funksjonsevne og omfattende tilretteleggingsbehov. Mange av elevene har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og medisinsk oppfølging. Elevene har individuell opplæringsplan i alle fag.

Skolen er organisert i fire avdelinger. Elevene går i aldersblandede grupper med 5-10 elever. Skolen har cirka 83 elevplasser og cirka 110 ansatte.

Opplæring

Elevene får likeverdig og inkluderende opplæring i samsvar med egne evner og forutsetninger. Dette er forankret i opplæringsloven, læreplanen og elevens sakkyndige vurdering. Sakkyndig vurdering utarbeides av PPT.

Skolen har fokus på at elevene skal mestre sine liv, ut fra egne forutsetninger. I opplæringen legges det vekt på ferdigheter i livsmestring, kommunikasjon, selvhjelp, sosiale ferdigheter og grunnleggende ferdigheter i fag.

Ressurssenter

Frydenhaug har egen veiledningstjeneste. Etter søknad gir vi veiledning til andre skoler i kommunen, og andre samarbeidskommuner.

SFO

Skolen tilbyr SFO for elever fra 1.- til 7. trinn.

SFO arbeider for å motvirke sosiale forskjeller, bedre integreringen, øke det faglige læringsutbyttet og deltakelse.

SFO skal ha varierte læringsstøttende aktiviteter som gjennomføres i et tilrettelagt miljø. SFO gir tilpasning for det enkelte barn.

Barna på SFO skal oppleve glede, gode opplevelser, mestring og lek. 

Søke plass

Elevene søkes inn via nærskolen (skolen som eleven skulle gått på), i samarbeid med foresatte og PPT. Søknadsfrist er 1.november for kommende skoleår. Det er opprettet eget inntaksteam som vurder søknadene.

Kriterier for opptak er at det skal foreligge en utviklingshemming, og at eleven må ha store tilretteleggingsbehov.

Bilder fra Frydenhaug skole

Elev trener på bokstaver på tavle Elev jobber med bokstaver og bilder Klasserom med leker, madrass og store puter Hender som utforsker våt jord Ungdom og ansatt går bortover en lys og åpen gang