Om Krokstad skole

Bli kjent med Krokstad skole.

Krokstad skole var Nedre Eiker kommunens første faste skole. Den ble etablert i 1816. Skolen lå da i en tømmerbygning like ved Tråkka. I 1957 ble den første delen av nåværende Krokstad skole bygd.

I tillegg til to fine leikeplasser i skolegården blir Tusenårsstedet flittig brukt i friminutt, kroppsøvingstimer og andre fysiske aktiviteter. Skolen har cirka 540 elever og 70 ansatte. SFO for 2. – 4 trinn holder til i basen skolebygningen og  1. trinn har SFO tilbudet i paviljongen. Ca. 120  av våre elever benytter dette tilbudet. Skolen har logoped, sosialfaglig medarbeider og helsesykepleiere som sammen med lærerne, assistenter og ledelsen arbeider for et godt faglig og sosialt miljø.

Krokstad skole har vært PALS-skole siden 2010. PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) er en skoleomfattende innsatsmodell med fokus på læringsmiljø. Vi har fokus på forebyggende tiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Vis ansvar – respekt - ansvar er våre hovedregler.

Fokus på lesing, elevaktive arbeidsformer og læringsmiljø vil prege skolens utviklingsarbeid de neste årene. Vi følger Drammen kommunes strategi- og handlingsdokumenter, og bygger vår pedagogiske plattform på Grunnmuren i Drammensskolen. Gjennom varierte arbeidsmetoder ønsker vi å ha fokus på undring, nysgjerrighet og forskning hos lærere og elever. Krokstad har og et aktivt elevråd og elevene viser stort sosialt engasjement gjennom sosialt arbeid i skolegården ved de eldste elevene. De gjennomfører også minst en innsamlingsaksjon i løpet av skoleåret.

Krokstad skole bruker digitale verktøy aktivt i undervisningen. STL+ (Skrive seg til lesing) er metoden vi bruker i begynneropplæringen for lesing og skriving. 1.-5. trinn bruker nettbrett og 6.-7. trinn har PC. Disse verktøyene bidrar til variert, motiverende og tilpasset undervisning. I tillegg har vi en realfagsavdeling hvor vi har teknologisk utstyr som brukes til programmering og koding.