Om Mjøndalen skole

Bli kjent med Mjøndalen skole.

Mjøndalen skole ligger i Mjøndalen sentrum med Consto Arena, MIFs hjemmebane, som nærmeste nabo. 

Skolebygningen

Mjøndalen skole ble tatt i bruk 4. januar 1960. Siden den gang har skolen blitt utvidet flere ganger, i 1972 med gymsal og klasseromsfløy og i 1997 med ekstra klasserom for å ta imot 6-åringene i skolen. Det siste byggetrinnet kom i 2003 med 7. klasseavdeling og bibliotek. Til skolestart i august 2021 vil to nye klasserom være klare. Vi vil ha 27 klasserom som dekker behovet for våre 570 elever. Skolens skolefritidsordning holder til i Mjøndalshallen om lag 500 meter fra skolen.

Skolemiljøet

Skolen har arbeidet etter LP-modellen siden 2002. Det er en modell for analyse av og systematisk arbeid med skolens læringsmiljø og pedagogiske utfordringer. Professor Thomas Nordahl har vært sentral i utviklingen av modellen som dessuten er støttet av Utdanningsdirektoratet. Skolen har god erfaring med bruken av modellen og ser at den har en positiv effekt på læringsmiljøet og måten vi håndterer utfordringer i skolehverdagen.

Klasseledelse har vært et satsingsområde gjennom mange år. På dette området har skolen også brukt Thomas Nordahls anbefalinger. Skolen har hatt besøk av et forskerteam fra Thomas Nordahl og dessuten hatt besøk av professoren for å gi innspill på klasseledelse generelt og hva en god klasseledelse betyr for miljøet for store og små i skolesamfunnet. 

Systematisk arbeid mot mobbing og krenkelser anses for å være svært viktig ved skolen. Etter anbefalinger av en av Norges fremste ekspertene på området, Erling Roland, gjennomfører vi spekter, en ikke-anonym spørreundersøkelse, blant alle elever på 3. – 7. trinn hver høst. Elevundersøkelsen, elevsamtaler og utviklingssamtaler brukes også aktivt for å avdekke og forebygge mistrivsel. I tillegg har skolen en sosialfaglig medarbeider i 70 % stilling som hele tiden arbeider med skolemiljøet.

Trivselstiltak

Skolen har trivselsledere ute i skolegården, tilbyr kantine for elever på 5. -7. trinn hver tirsdag og har tilbud om diskotek for 6. og 7. klasse i storefri annenhver fredag. Dette er populære tiltak som er viktige bidrag til et positivt skolemiljø.

Faglig utvikling

Skolen har satset på å bedre elevenes forståelse og kompetanse i matematikk siden 2011. Vi har forbedret undervisningsmetodene våre og forsøkt å gi bedre tilpasset undervisning også til elever som ønsker ekstra utfordringer. Vi opplever en økt motivasjon, arbeidsglede og mestringsfølelse i matematikkfaget.

Skolen har vært en del av Utdanningsdirektoratets realfagsatsing de siste årene. En viktig målsetting har vært å bruke naturen mer aktivt i undervisningen, enten ved å gå ut i naturen eller ved å bringe naturen inn i klasserommet. Mange gode undervisningsopplegg gjennomføres nå årlig ved skolen på ulike klassetrinn. Vektlegging på mangfold i naturen, bærekraftig utvikling og økt miljøbevissthet passer godt når vi får ny læreplan fra 2020. 

I begynneropplæringen i norsk er Ipad et viktig hjelpemiddel i undervisningen. Alle elever i 1.  -  3. klasse har hver sin Ipad.

Bilder fra Mjøndalen skole

Birøkter tømmer bikube for honning Øyenstikker på fingertuppen til elev Tegning av burot To elever leter etter småkryp i vannet Fisk på isen på Hagatjern