Om Tangen skole

Bli kjent med Tangen skole.

Tangen skole ligger i Nesbygda, ved Drammensfjorden, i naturskjønne omgivelser omgitt av sjø og skog.  Skolen er en 1.-7. trinnskole og har 115 elever og 20 ansatte. 

Vi har også en SFO-avdeling og et velkomsttilbud, hvor elever får grunnleggende norskopplæring. Skolens administrasjon består av rektor, avdelingsleder, SFO-leder og kontorfaglig konsulent.

Satsingsområder 2023-2024

Vi er stolte av visjonen og verdiene våre:

En inkluderende og lærende skole som skaper robuste lagspillere for framtida. Likeverd – Trygghet – Mestring.

Fokusområde 1 - Styrke regneferdighetene i Svelviksonen

Tangen skole, Tømmerås skole og Svelvik ungdomsskole er i gang med ”Regn med Svelvik.” Målet er at vi sammen skal styrke regneferdighetene blant ansatte og elever i Svelvik. Dette er et samarbeid med USN og avdelingen «Utvikling og digitalisering» i Drammen kommune. I dette satsingsområdet samarbeider ansatte fra de ulike skolene. Foresatte, gjennom FAU, er viktige bidragsytere og samarbeidspartnere i dette arbeidet. Dette satsingsområdet skal vare i fire år, og vi er nå inne i det andre året.

Fokusområde 2 - Systematisk arbeid med læringsmiljø

Elevene på Tangen skole skal kjenne seg trygge på skolen, slik at de trives og har de beste forutsetninger for å lære.

Verdiene våre: Likeverd, trygghet og mestring skal gjennomsyre arbeidet med elevenes sosiale og faglige læring. Vi jobber hele tiden for å forebygge enhver form for krenkelse som blant annet mobbing, plaging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen har tatt i bruk «LINK» (Livsmestring i norske klasserom) fra 3.-7. klasse og Skolesteg for 1.-2. klasse og har en egen plan for arbeid med sosiale ferdigheter fra 1.-7. klasse.

Fokusområde 3 - Elevmedvirkning og elevaktivitet

Elevene skal være aktive og involverte i egen læring og eget skolearbeid. Vår undervisning skal være preget av elevaktivitet og elevmedvirkning.

Fokusområde 4 - Vurdering for læring

Målet vårt er at elevene skal forstå hva de skal lære og vite hva som forventes av dem. Læring og veiledning skal bidra til lærelyst. Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Elevene skal også få råd om hvordan de skal forbedre seg, og de skal være involvert i eget læringsarbeid.

Bilder fra Tangen skole

Et bilde som viser at elever spiller sjakk Et bilde som viser elevene i elevrådet ved skolen Et bilde som viser en tegning av en gate med to bilder Et bilde som viser at en elev øver på å rulle ut i vannet i svømmehallen Et bilde som viser skolens egne skøytebane Et bilde fra skøytebanen på skolen. Et bilde som viser mange elever i skolegården Et bilde som viser at elevene øver på å stille opp i 17.mai tog Et bilde som viser at en elev skriver tekst for hånd. Et bilde som viser kunst som elevene har laget i gips.