Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Kontinuerlig arbeid

Alle skolene i kommunen arbeider etter like retningslinjer for å sikre elevene rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Retningslinjene i arbeidet kommer frem i kommunens handlingsplan for trygt og godt skolemiljø, og skolens egen plan.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, men saken skal håndteres på skolen.

Melde saken til Statsforvalteren

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Statsforvalteren.

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen.
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor til du kontakter Statsforvalteren.
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå.
  • Digitalt meldeskjema til Statsforvalteren i Viken

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren. Du må ta kontakt med Statsforvalteren i det fylket du bor.

Hvis Statsforvalteren mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven skal få et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført, og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø