Bostøtte

Du kan søke om bostøtte hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør om du har rett til bostøtte. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha for å kunne få bostøtte.

 

Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du:

 • er student med barn
 • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
 • er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap, både private og kommunale, kan du også søke bostøtte.

Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte.

Grensene finner du på Husbankens nettsider

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen hvis:

 • boutgiftene endrer seg
 • en eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
 • du flytter til ny bolig (da må du melde flytting til folkeregisteret og søke på nytt)
 • det er endringer i netto formue, kapitalinntekter, næringsinntekter eller utenlandsinntekter
 • du eller andre i husstanden blir student eller begynner i militær førstegangstjeneste
 • husstanden får inntekter fra skattefri utleie

Meld fra om endringer på Husbankens nettsider

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er 25. hver måned. Utbetaling skjer den 20. i påfølgende måned.

Kommunen mottar søknaden enten elektronisk eller på papir. Når søknaden behandles, innhenter kommunen opplysninger fra blant annet folkeregisteret, Skatteetaten og Nav. Husbanken gjør det formelle vedtaket. Har du fått innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned.

 • Dersom du ikke er enig i vedtaket, eller mener det inneholder feil, kan du klage innen tre uker etter at du har mottatt svaret.
 • Klagen må være underskrevet av deg, eventuelt din verge/fullmektig dersom du har det.
 • Klagen sendes boligtjenesten.
 • Du har mulighet til å søke bostøtte på nytt dersom situasjonen din endrer seg. Nye opplysninger må da dokumenteres.  

Klage på vedtak om bostøtte

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, men det er kommunen som har all kontakt med deg som søker.

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Telefonnummer: 32 04 55 00

Åpningstider: 09.00-15.00 mandag til fredag