Retningslinjer tildeling av startlån

Retningslinjer for tildeling av startlån og boligtilskudd i Drammen kommune

1.0 Innledende bestemmelser

Drammen kommune skal saksbehandle og tildele søknader om startlån og boligtilskudd(tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning, herunder tilskudd til utredning og prosjektering).
Aktuelt lovverk og forskrift er til enhver tid gjeldende for kommunens saksbehandling. Lokale retningslinjer utarbeidet i dette dokument er tilleggsbestemmelser vedtatt for Drammen kommune.

2.0 Kommunale retningslinjer for tildeling av søknader om startlån

2.1 Gjeldende lovverk

2.2 Veiledere

Følgende veiledere utdyper lov og forskrift om startlån:

2.3 Målgruppe

 • Søkere må være folkeregistrert i Drammen kommune.
 • I enkelte tilfeller kan søkere som ikke er folkeregistrert i Drammen vurderes til startlån i kommunen.
 • Eksempler på dette kan være nær familiær tilknytning eller arbeidsforhold.

2.4 Kjøp av bolig

 • Startlån kan kun benyttes til kjøp av bolig i Drammen kommune.
 • I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å tildele startlån for kjøp av bolig i annen kommune.
 • Det forutsetter avtale mellom Drammen kommune og kommunen det skal kjøpes bolig i.

3.0 Kommunale retningslinjer for tildeling av søknader om boligtilskudd

Dette gjelder tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning, herunder tilskudd til utredning og prosjektering.

3.1 Gjeldende lovverk

3.2 Veiledere

Følgende veiledere utdyper lov og forskrift om boligtilskudd:

3.3 Målgruppe boligtilskudd

 • Søkere må være folkeregistrert i Drammen kommune.
 • I enkelte tilfeller kan søkere som ikke er folkeregistrert i Drammen vurderes til boligtilskudd i
  kommunen. Eksempler på dette kan være nær familiær tilknytning eller arbeidsforhold.

3.3.1 Målgrupper for tilskudd til etablering

Målgrupper for tilskudd til etablering sammenfaller med målgruppene for startlånsordningen, definert av Husbanken og departementet. Tilskudd til etablering gis hovedsakelig i kombinasjon med
startlån.

3.3.2 Målgrupper for tilskudd til tilpasning, herunder utredning og prosjektering

 • Tilskudd til tilpasning kan gis til personer med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, slik at de fortsatt kan bo hjemme ved framtidig nedsatt funksjonsevne.
 • Både personer som eier egen bolig og personer som leier bolig kan tildeles dette tilskuddet.
 • Ved vurdering av tilskudd i leid bolig ses det på gjenværende kontraktslengde, sannsynlighet for fornyelse av leiekontrakten og størrelsen på kostandene knyttet til tilpasningen.
 • Søker må kunne bli boende i boligen over tid etter gjennomført tilpasning.
 • Utleier må godkjenne tilpasningene som er finansiert med tilskuddet.
 • Startlån kan også bli gitt til finansiering av tilpasning av bolig.
 • Tilskudd til utredning og prosjektering kan gis til husstander i samme målgruppe, for å utrede/prosjektere mulighetene for nødvendig tilpasning av bolig.

3.4 Behovsprøving

 • Alle tilskuddordninger skal være økonomisk behovsprøvde ordninger som skal ta utgangspunkt i søkernes behov.
 • Søkernes muligheter for annen finansiering og eventuell formue må legges til grunn ved kommunens vurdering og utmåling av tilskudd.
 • Ved søknader om tilskudd, kan det vurderes å gi startlån fremfor tilskudd dersom søkerne tilfredsstiller kriteriene for dette.

3.5 Utmåling av tilskudd til utredning og prosjektering

Det kan innvilges inntil 1/2 G (Grunnbeløpet i folketrygden) i tilskudd til utredning og prosjektering.

3.6 Pantesikkerhet og avskriving av tilskudd

 • Det skal kreves pant i bolig til sikkerhet for eventuelt krav om tilbakebetaling av boligtilskudd.
 • Tilskudd til etablering avskrives årlig med 5 prosent over 20 år.
  Tilskudd til tilpasning avskrives årlig med 10 prosent over 10 år. Dette i henhold til Husbankens tidligere
  praksis.
 • Tilskudd på inntil 1/2 G (Grunnbeløpet i folketrygden) kan gis uten sikkerhet, og avskrives i sin helhet umiddelbart etter utbetaling, uten sikkerhet i fast eiendom eller gjeldsbrev.
 • Det kan gis unntak for kravet til pantesikkerhet, i saker hvor det innvilges tilskudd til tilpasning av leid bolig.
 • Ved salg av bolig eller flytting skal det vurderes innfrielse av restbeløp på tilskudd.

4.0 Saksbehandling med mer

4.1 Søknad

Søknad om startlån og boligtilskudd skal fremmes digitalt via Husbankens søknadsportal på www.husbanken.no. Søkere uten mulighet til å søke digitalt får veiledning av saksbehandler ved
forespørsel.

4.2 Ansvarlig for behandling av søknad og vedtak

Det administrative ansvaret for behandling av søknader ligger i virksomheten NY Start og avdeling Boligtjenesten.

4.3 Forutsetning for tilsagn

Tilsagn forutsetter at kommunen har tilgjengelige midler til startlån og/eller boligtilskudd.

4.4 Klageadgang

Vedtak i henhold til Retningslinjen kan påklages til Drammen kommunes klagenemnd.