Retningslinjer for tildeling

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Drammen kommune. Vedtatt av Drammen kommunes hovedutvalg for helse, sosial og omsorg den 04.02.2020

KAPITTEL 1:  INNLEDENDE BESTEMMELSER

1.1 Formål

Den enkelte innbygger har selv ansvar for å skaffe egnet bolig. Kommunen bistår de som har behov for hjelp til å skaffe eller beholde bolig. Ingen har lovfestet rett til kommunal utleiebolig.
Det skal legges vekt på om søker har mulighet til å skaffe/fremskaffe egnet bolig ved hjelp av offentlig eller andre låne-/tilskuddsordninger.

Søkere som kan dra nytte av boligvirkemidler for å skaffe eller beholde bolig, skal i utgangspunktet ikke innvilges kommunal bolig. Offentlig boligstøtte kan være statlig bostøtte, startlån, tilskudd til etablering eller bistand til å finne egnet bolig på det private markedet.

1.2 Kommunal bolig

Med kommunal bolig menes alle boliger som kommunen eier, leier eller disponerer på annen måte.
Kommunen disponerer ulike boliger til formålet (ref. punkt 1.1.).

  • Ordinære utleieboliger uten særskilt tilpasning. Kommunen eier de fleste boligene selv, men kan også leie inn boliger som fremleies til målgruppen. Boligene ligger spredt i hele kommunen
  • Boliger med kommunal tildelingsrett. Kommunen har inngått avtale med private utleiere hvor kommunen kan videreformidle utleie til målgruppen (punkt 1.1). Leietaker inngår leiekontrakt med utleier
  • Boliger som eies av stiftelser. Det kan være særskilte kriterier for tildeling, innen målgruppen (punkt 1.1).
  • Tilrettelagte boliger. Boligene er tilrettelagt for mennesker med ulike behov og tilbudet er differensiert. Boligene er primært for innbyggere som har behov for tjenester i hjemmet, jamfør Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7 eller har særskilte behov for omsorgstjenester. Enkelte boliger har personalbase.

1.3 Ved behov for tjenester for å kunne mestre bosituasjon

Tjenester som ansees som nødvendige for at søker skal kunne mestre bosituasjon, må søke på eget skjema virksomhet Tjenestetildeling og koordinering.

I noen tilfeller må søkere med redusert boevne forplikte seg til å ta imot tjenester fra kommunen for å få tildelt bolig. Disse vilkår må fremgå i vedtaket og søker må inngå en tilleggsavtale hvor tjenestens innhold fremkommer.

KAPITTEL 2: KRITERIER

2.1 Målgruppen

Søker må på søknadstidspunktet være innenfor målgruppen og være i behov av egnet bolig. Jfr. punkt 1.1.
Søker må på søknadstidspunktet ha lovlig opphold i Norge, være folkeregistrert bosatt i Drammen kommune, og være eller være i ferd med å bli, uten egnet bolig. I enkelte tilfeller kan det gjøres unntak fra kravet om folkeregistrert bosted i Drammen kommune.

2.2 Alder

Søker må på søknadstidspunktet være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra kravet til alder dersom søker har daglig omsorg for barn eller det foreligger andre særlige grunner. I slike tilfeller må kontrakt/avtale
underskrives av verge, foresatt eller eventuelt barnevernet dersom dette er aktuelt.
2.3 Inntekts- og formuesforhold mv
Søkere skal i utgangspunktet ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig. Det private markedet vil i disse tilfeller bli anbefalt.

2.4 Alternative muligheter

Midlertidig botilbud
I henhold til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 er kommunen forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Ordningen administreres av NAV, og dette tilbudet berøres ikke av retningslinjene.

KAPITTEL 3: PRIORITERINGER MELLOM SØKERE SOM FYLLER KRITERIENE

3.1 Prioritering

Er antallet søkere som fyller grunnkravene i retningslinjene større enn antallet kommunale boliger til disposisjon, og kommunal bolig vurderes som det foretrukne tilbudet om hjelp, skal det foretas en prioritering mellom søkere. Det skal legges vekt på de kvalifiserte søkeres ulike behov og hvilke typer boliger som er tilgjengelige. De med størst behov skal prioriteres. Dette er primært bostedsløse, familier med barn og nyankomne flyktninger.

Det skal tas hensyn til at noen boformer stiller spesielle krav til en viss sammensetning av beboere. I vurdering vektlegges helsemessige og/eller sosiale behov. Ved tilfeller der søkere synes å ha likt behov er det den som søkte først som får tildelt bolig.

Innbyggere som har behov for langtids botilbud i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester vil kunne ha rettigheter i henhold til «Lokal forskrift om rett til botilbud i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Drammen kommune» som er vedtatt av kommunestyret den 10.12.2019. Kommunen vil ta hensyn til dette.

KAPITTEL 4: SAKSBEHANDLING MED MER

4.1 Søknad

Søknad om tildeling av bolig skal sendes til Boligtjenesten i Drammen kommune.

4.1.1 Ansvarlig for behandling av søknad

Det administrative ansvaret for behandling av søknader og kartlegging av søkerne ligger i virksomheten NY Start og avdeling Boligtjenesten

4.1.2 Søknadsskjema

Søknad om kommunal bolig skal fortrinnsvis fremmes på kommunens søknadsskjema. I søknaden skal det være vedlagt den dokumentasjon søknadsskjemaet etterspør. Dette er nødvendig for kartlegging og vurdering. Ved ufullstendig søknad, etterspørres nødvendig dokumentasjon. Dersom dette ikke mottas innen tidsfrist kan søknad avslås.

Digitalt søknadsskjema

Søknadsskjema om kommunal bolig (pdf)

4.2 Vedtak

Den som av Rådmannen har delegert myndighet fatter vedtak etter disse retningslinjene.

4.2.1 Avsluttet uten behandling

Kommunen kan avslutte søknader uten behandling når:

  • Boligtjenesten ikke får kontakt med søker
  • Søker har fått et privat leieforhold eller av andre grunner ikke er aktuelt lenger
  • Søker har fått innvilget langtids botilbud i sykehjem

4.3 Avslag da søker ikke fyller kriteriene

Søker må fylle kommunens vedtatte kriterier for tildeling av bolig

4.3.1 Avslag grunnet uoppgjort gjeld til kommunen

Dersom søker har uoppgjort gjeld til Drammen kommune som følge av tidligere boforhold, kan kommunen avslå søknad om tildeling av bolig på dette grunnlag. Det kan stilles vilkår om at det inngås nedbetalingsavtale for gjelden dersom skylderens økonomi åpner for det.

4.3.2 Vilkår om nedbetalingsavtale

Vilkår om nedbetalingsavtale kan bare stilles i tilfeller der gjeldens eksistens og omfang er dokumentert. Dette ved at søker har erkjent gjelden, utleier kan dokumentere at forfalt husleie ikke er innbetalt eller at gjelden er fastslått av retten. Hvorvidt det skal stilles vilkår om nedbetalingsavtale, vil bero på en helhetsvurdering av søkerens økonomiske situasjon.

4.4 Klagegang

Vedtak i henhold til retningslinjene kan påklages.
Klagen sendes til den instans som har fattet vedtak, det vil si Boligtjenesten. Dersom vedtak opprettholdes sendes saken videre til Drammen kommunes klageorgan. Klagen er i henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt det er forventet at underretning om vedtaket er kommet frem til søker.

KAPITTEL 5: AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

5.1 Utfyllende bestemmelser

Det er utarbeidet egne saksbehandlingsrutiner til Retningslinjene.

5.2 Ikrafttredelse

Retningslinjene trer i kraft fra 01.01.2020