Kompetanseteam levekår

Kompetanseteam levekår gir bistand til ansatte i kontakt med levekårsutsatte familier.

Hjelper du en familie som har sammensatte utfordringer? Trenger du veiledning til hvordan du kan bistå disse familiene? Ta gjerne kontakt med oss!

Kompetanseteam levekår arbeider med

Hjelpeapparatet

  • Råd og veiledning i enkeltsaker
  • Bistand i brukermøter
  • Kompetanseheving, tilpasset den enkelte virksomhet / tjeneste

Familier

  • Kartlegging av familiesituasjon
  • Samtaler
  • Koordinering av både offentlige tjenester og frivillige tilbud til familier

Taushetsplikt

Alle som jobber i Kompetanseteam Levekår har taushetsplikt. Direkte kontakt med familiene foregår under samtykke og tilbudet er frivillig.
Medarbeidere i Drammen kommune, NAV og Frivillig sektor kan ta kontakt med teamet og drøfte spørsmål anonymt for råd og veiledning eller åpent med samtykke fra foreldrene.

Knutepunktsfunksjon

Drammen kommune har mulighet til å søke om tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), og må derfor ha en knutepunktsfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen rettet mot målgruppen. Knutepunktsfunksjonen ivaretas av Ny Start.

Knutepunktsfunksjonen innebærer at kunnskap om lokale forhold knyttet til barn og unge i lavinntektsfamilier samles, og en har oversikt over relevante tilbud til målgruppen fra kommune og frivillighet. Det er etablert et nært og gjensidig samarbeid mellom frivillige organisasjoner, aktuelle kommunale virksomheter og knutepunktsfunksjonen.

For mer informasjon:

Kompetanseteam levekår - Årsrapport 2021

Kompetanseteam levekår - Årsrapport 2020

Kompetanseteam levekår - Årsrapport 2019

Kompetanseteam levekår - Årsrapport 2018