Kompetanseteam Levekår er et tverrfaglig team som bistår kommunens ansatte som er i kontakt med levekårsutsatte familier.

Teamet bistår Drammen kommune i arbeidet med å forebygge og hindre reproduksjon av økonomiske utfordringer, samt redusere de negative konsekvensene av å vokse opp i familier med lavinntekt.

Kompetanseteam Levekår kan bistå med:

  • Råd og veiledning til tjenesteapparatet i enkeltsaker
  • Bistand til kollegaer i brukermøter
  • Koordinering av både offentlige tjenester og frivillige tilbud til familier.
  • Hjemmebesøk og samtaler med familier
  • Midlertidig oppfølging fra miljøarbeider
  • Kompetansehevende tiltak i virksomhetene