Kompetanseteam Levekår er et tverrfaglig team som bistår ansatte i kommunen som er i kontakt med levekårsutsatte familier.

Teamet bistår Drammen kommune i arbeidet med å forebygge og hindre reproduksjon av økonomiske utfordringer, samt redusere de negative konsekvensene av å vokse opp i familier med lavinntekt. Teamet er orgenisert under virksomheten Ny Start.

Kompetanseteam Levekår skal være med på å styrke tjenestens fokus på helhetlig oppfølging, levekårsperspektiv og barneperspektiv. 

Gjennom samarbeid er målet å styrke familiernes mulighet til selvhjulpenhet. Barn og unge skal ha mulighet til å realisere sitt fulle potensiale uavhengig av foreldrenes sosioøkonomiske situasjon.  

Kompetanseteam Levekår kan bistå med:

  • råd og veiledning til tjenesteapparatet i enkeltsaker
  • bistand til kollegaer i brukermøter
  • koordinering av både offentlige tjenester og frivillige tilbud til familier.
  • hjemmebesøk og samtaler med familier
  • midlertidig oppfølging fra miljøarbeider
  • tiltak som hever kompetansen i virksomhetene

Kontaktinformasjon:

Teamtelefon: 959 66 787

Epost:

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen

Kompetanseteam levekår - Årsrapport 2019

Kompetanseteam levekår - Årsrapport 2018