Opplæring og arbeidstrening

Kvalifiseringsprogrammet er et program der du får opplæring, arbeidstrening og oppfølging slik at du kan komme deg ut i arbeid.

Hva er et kvalifiseringsprogram?

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring, arbeidstrening, og tett og koordinert oppfølgingen for å komme over i arbeid. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg som har utfordringer med å delta i arbeidslivet på ordinære vilkår, og som ikke har en medisinsk diagnose som gir deg rett til en trygdeytelse. Programmet utformes i samarbeid med deg.

Søk kvalifiseringsprogrammet

Hvem kan få tilbudet?

  • Du er i yrkesaktiv alder og har et ønske om å komme i arbeid.
  • Du har nedsatt arbeids- og inntektsevne.
  • Du mottar ingen eller svært begrensede trygdeytelser.
  • Du har behov for og kan nyttiggjøre deg av tett individuell oppfølging

Hvordan får jeg tilbudet?

Du kan ta kontakt med NAV Drammen for råd og veiledning om hvorvidt kvalifiseringsprogrammet er aktuelt for deg. NAV Drammen vil kunne hjelpe deg med å søke om kvalifiseringsprogram.

Ta kontakt: 55 55 33 33

Hva tilbyr vi?

Du og din veileder samarbeider for å finne ut hva slags bistand du trenger for å komme i arbeid. Sammen utarbeider dere et program som skal inneholde arbeidsrettede tiltak, opplæringsaktiviteter, individuell oppfølging og veiledning. Du får ansvar for å følge opp programmet i samarbeid med veiledere ved NAV-kontoret.

Kvalifiseringsprogrammet er på fulltid og utgjør 37,5 timer i uken. Som inntekt får du utbetalt kvalifiseringsstønad tilsvarende to ganger Folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 23 år mottar 2/3 stønad. Stønaden er skattepliktig. Du kan også få bostøtte og barnetillegg.