Råd og veiledning

I henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV skal kommunen gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp og baseres på aktiv involvering og deltakelse. Tjenesten skal styrke den enkeltes mulighet for å mestre egen livssituasjon.

Økonomisk rådgivning kan være aktuelt ved avslag på sosialhjelp, bortfall av inntekt eller overgang fra arbeidsinntekt til trygdeytelser. Rådgivningen kan innebære kartlegging av økonomisk situasjon, samt opplæring i økonomistyring og budsjettering.

I følge Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 skal «Kommunen gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer».

Slik ber du om tjenesten

Har du behov for tjenesten, kontakt NAV på telefon 55 55 33 33.

Vilkår

NAV-kontoret kan avslå eller avslutte råd og veiledning i de tilfeller der tjenestemottakere ikke viser vilje til å følge opp tiltak.

Dette kan du lese mer om her: Tjenesten råd og veiledning