Personvernerklæring for fjernavleste vannmålere i Drammen kommune

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For Drammen kommune er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen. 

Denne personvernerklæringen informerer deg om hvordan Drammen kommune behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har i forbindelse ved innføring av fjernavleste vannmålere. Personvernerklæringen sier også noe om hvordan vi tar vare på disse opplysningene, hvor vi lagrer dem og hvor lenge. 

I forbindelse med innføringen av fjernavleste vannmåler i Drammen kommune, hentes det inn vannforbruk pr vannmåler fire ganger i døgnet.

Rutiner som er gjennomført før iverksettelse av fjernavleste vannmålere i Drammen kommune

 • Det er gjennomført en risikovurdering av tjenesten. En risikovurdering er et verktøy for å identifisere uønskede hendelser og risikoen for at disse skal inntreffe. Grunnlaget for risikovurdering er de opplysningene systemet behandler og hvordan systemet brukes av ansatte i Drammen kommune. I en risikovurdering analyseres sannsynligheten for at en uønsket hendelse vil inntreffe og konsekvensen av en slik hendelse. Risikovurderingen analyserer også om det er behov for tiltak som reduserer sannsynligheten for at det inntreffer uønskede hendelser.
 • Det er vurdert om opplysningene som behandles er sensitive opplysninger og om det er behov for særskilte tiltak med tanke på tilgangsstyring, pålogging og lagring. 

Hvordan behandler vi dine opplysninger?

Grunnlaget for å innhente informasjon om vannmålerdata fra innbyggerne i Drammen kommune er:

 • Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Drammen kommune
 • Avtalevilkår for tilknytning til Drammen kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg, og for levering av vannforsynings- og avløpstjenester.

Opplysninger om vannforbruket ditt benyttes til fakturering av forbruk, lekkasjesøk i kommunens ledningsnett og til klimaforskning. Opplysninger om ditt vannforbruk som brukes til klimaforskning, blir vasket/maskert og vil ikke kunne spores tilbake til deg.

Drammen kommune vil ikke bruke opplysninger om ditt vannforbruk til å varsle politiet om mistanke om kriminalitet og vil ikke dele informasjonen med skatteetaten.

Grunnprinsipper for behandling av personopplysninger

Vi har flere grunnleggende prinsipper som gjelder hvordan vi skal håndtere personopplysningene dine:  

 • Opplysningene skal behandles lovlig, rettferdig, korrekt og med åpenhet.
 • Opplysningene skal behandles konfidensielt, vernet mot utilsiktet endring og være tilgjengelige.
 • Opplysningene som lagres er kun de som er nødvendig for å oppnå formålet.
 • Opplysningene skal kun benyttes for det konkrete formålet, og ikke lagres lenger enn det som er nødvendig eller pålagt.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Rådmannen i kommunen er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger fra Drammen kommune sin side. 

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningen dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig ut fra formålet personopplysningene ble samlet inn for. 

Personvernopplysningene lagres så lenge du har en aktiv avtale med Drammen kommune.

Merk at kommunen ofte vil ha en plikt til å kunne dokumentere hvilke tjenester vi har gitt deg eller hva som har skjedd i saken din, og at det da er arkivlovgivningen som bestemmer hvor lenge vi må bevare disse opplysningene.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi beskytter opplysningene i registrene på ulike måter, for eksempel gjennom brannmurer, to-faktor, tilgangs- og adgangskontroll samt gjennom gode databehandleravtaler. I tillegg gjennomgår ansatte jevnlig opplæring i hvordan personopplysninger skal behandles.  

Vi har tekniske sikkerhetsløsninger som skal sikre at: 

 • uvedkommende ikke skal få tilgang til dine opplysninger
 • opplysningene om deg er tilgjengelige når det er behov
 • opplysningene kan ikke endres eller manipuleres etter at de er registrert

Hvor lagres personopplysningene dine?

Personopplysninger om deg lagres innenfor EU/EØS i henhold til GDPR. 

Dine rettigheter

Datatilsynets sider har informasjon om rettigheter du har etter personvernreglementet når opplysninger om deg samles inn og brukes: Datatilsynet – den registrertes rettigheter 

Rett til å få korrigert uriktige personopplysninger

 • Dersom våre opplysninger om deg ikke er riktige, har du rett til å få korrigert disse. Det gjelder også hvis vi ikke har fullstendige opplysninger om deg. Dette gjør du ved å kontakte Drammen kommune.

Rett til å få slettet personopplysninger

 • Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv.

Rett til innsyn

Innsynsretten går ut på at du kan spørre en virksomhet om hvordan opplysningene om deg behandles og at du kan be om å få vite hvilke opplysninger de har lagret. 

Du har rett til å få informasjon om: 

 • hvilke konkrete personopplysninger vi behandler om deg
 • hvor disse er hentet fra
 • til hvilke formål og oppgaver de blir brukt
 • hvor lenge opplysningene skal lagres
 • hvem opplysningene har blitt gitt videre til (dersom opplysningene har blitt gitt videre til noen andre)

For å få innsyn kontakter du Drammen kommune.  Du kan be om få en kopi av opplysningene som er registrert. Du finner informasjon om rettet til innsyn på Datatilsynets sider: Rett til innsyn. 

Klage til datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger eller du mener behandlingen strider med personvernreglene. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets sider: Klage til Datatilsynet 

Kontaktinformasjon til personvernombudet i Drammen kommune

Pål Tore Larsen

Telefon: 920 39 660 
E-post: personvernombud@drammen.kommune.no

Regelverk for behandling av personopplysning