Kart over vann- og avløpsledninger

Kart over offentlige vann- og avløpsledninger kan gis til huseiere, rørleggere som skal utføre arbeid på huseiers stikkledning, konsulenter for kommunale og private prosjekter som berører kommunens va-ledningsnett.

Kart over kommunalt ledningsnett

Forespørsel om dokumentasjon sendes på epost til

Legg ved kartskisse over ønsket område og hva slags dokumentasjon som ønskes

  • Kartutsnitt i pdf
  • Format på VA-data (sosi, dxf, gml)
  • Kumkort

Forespørselen behandles fortløpende, gitt at det ikke er problemer i kommunens kartprogram. Da vil forespørrende få beskjed om estimert tidsramme.

Vann- og avløpsledningenes beliggenhet er å anse som orienterende og dokumentasjonen er ikke kvalitetssikret av Drammen kommune.

Det er viktig at kartdataene kun benyttes til det aktuelle formål, og blir sikret.
Kartdataene må ikke videreformidles eller komme på avveie.

 

Kart over privat ledningsnett

Alle ledninger og tilkoblingspunkter må være registrert i kommunens kartsystem for at kommunen skal kunne varsle berørte personer ved en eventuell hendelse som påvirker drikkevannsforsyningen eller avløpshåndteringen.

Når nye ledninger legges, må både ledning og tilkoblingspunkt til kommunalt ledningsnett måles inn før gjenfylling av grøft. Innmålinger skal sendes inn til kommunens Vann- og avløpsvirksomhet for registrering i kartsystemet (ved gemini@drammen.kommune.no). Kravet om innmåling gjelder både private stikkledninger og kommunalt ledningsnett, iht. ledningsregistreringsforskriften. Når innmåling av ledninger sendes inn i forbindelse med en byggesak, bør Vann- og avløpsvirksomheten stå på kopi, for mulighet til fortløpende oppdatering av kartsystemet.

Når private stikkledninger er registrert hos kommunen, vil denne informasjonen komme ledningseier til gode ved ev. senere graving i nærheten av disse ledningene, enten i regi av ledningseier selv, kommunen, eller annen tredjepart.