Her kan du få svar på vanlige utfordringer knyttet til vann.

Om levering av vann til deg: 

Hva gjør jeg ved misfarget vann?  

Er vannet brunt eller misfarget, les våre råd om misfarget vann her

Kommunen får nå og da henvendelser om toalettlekkasjer etter at det har vært arbeid på kommunale vannledninger. Lekkasjene gjør at det renner vann fra sisternen konstant. Så vidt vi erfarer skyldes dette at partikler i vannet setter seg i ventiler og hindrer disse i å lukke seg helt. Også annet utstyr tilkoblet kommunal vann, for eksempel isbitmaskiner eller kjøleanlegg kan være ømfintlige for forurensninger i vannet.

Erstatningsansvar for skader som skyldes kommunalt vann- og avløpsanlegg følger av alminnelige erstatningsrettslige regler, med presiseringer og avgrensninger i Drammen kommunes Avtalevilkår for vann og avløp punkt 5.2.5 og 5.3.9.

Avtalevilkårene finner du her: https://www.drammen.kommune.no/globalassets/tjenester/vann-og-avlop/dokumenter/avtalevilkar

Det er til enhver tid en generell fare for misfarget vann og partikler fra kommunal vannforsyning. Misfarget vann og partikler kan oppstå ved større lekkasjer, både på privat og kommunal vannforsyning, ved vedlikeholdsarbeid som spyling eller pluggkjøring, og i forbindelse med stenging og åpning av ledningsstrekk, og også ved andre typer hendelser. Slike hendelser kan føre til oppvirvling av organisk materiale som ligger i ledningene.

Kommunen har en plikt til å varsle i forkant av planlagt arbeid og så snart som mulig ved akutte hendelser, jf. avtalevilkårenes punkt 5.1.4. Som hovedregel er kommunen ikke erstatningspliktig, uten hensyn til skyld, for skader som skyldes restriksjoner på vannforsyning, stenging av vannforsyning ved arbeid på ledningsnett, forurensning av vann, med mer, jf. avtalevilkårenes punkt 5.2.5.3.

Kommunen er heller ikke ansvarlig for skader eller feil på utstyr eller økonomisk tap ellers hos abonnenter som har spesielle krav til regularitet eller kvalitet i levering av vann. De som har slike behov må selv sørge for å få kravene ivaretatt gjennom for eksempel egen avtale med kommunen, installasjon av eget renseanlegg, eller lignende i henhold til avtalevilkårene punkt 5.2.1.

Hvis kommunen har sendt ut varsel om å koke vannet, så bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Se gjerne vår informasjonsfilm om kokevarsel.

Opplever du mage- eller tarmproblemer eller dårlig almenntilstand etter å ha drukket vann, ta kontakt med din fastlege eller legevakt.

Det er ingen grunn til at du som bor i kommunen skal trenge å koke drikkevann til vanlig. Kommunen tar jevnlige vannprøver av drikkevannet på ledningsnettet.

Er vannrør allerede frosset/skadet, ta kontakt med rørlegger.

Indikasjoner på frosne vannrør:

 • Svært dårlig vanntrykk i krana, eller du har mistet vannet helt
 • Naboen har fortsatt vann i krana si
 • Rommet hvor vannrørene kommer inn i huset, ofte kjeller/krypkjeller, holder for lav temperatur (under 5 varmegrader).

Det er viktig å ta noen forhåndsregler for å unngå at rørene fryser i kulda. Her er noen enkle tips som minsker risikoen:

 • Sørg for at temperaturen i oppholdsrom med vanninstallasjoner holder over 10 grader. I kjellere med vannrør bør ikke temperaturen være lavere enn 5 grader. Du risikerer avkorting i forsikringsutbetalingen for vannskader som skyldes mangelfull påsetting av varme, ifølge Sintef sine hjemmesider.
 • Unngå å plassere vannrør kaldt, for eksempel i kald kjeller, mot yttervegg, kalde gulv eller tak/loft. Vannrør trenger god isolering.
 • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør, for å unngå kald trekk.
 • Skal du være borte lenge, bør stoppekrana stenges.
 • Tøm og steng vannet i utekran før frosten setter inn på høst/vinter
 • Dersom du reiser bort over lengre tid, bør du la noen se etter huset mens du er borte.
 • I fritidsboliger som står tomme, og bygninger som er fraflyttet, bør rørene tømmes og stoppekranen være avstengt før vinteren. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.

(Kilder: Sintef og KLP)

Hvis du får liten vannmengde eller dårligere trykk i krana enn vanlig:

 • Sjekk oversikt over hendelser på kommunens nettside om du kan finne informasjon om årsak.
 • Spør om naboen også har dårlig vanntrykk
 • Du kan rense silen til vannmåleren med jevne mellomrom, cirka en gang i året. Vannmålersilen er montert foran vannmåleren.

Hvis du ikke finner informasjon om hendelse på vannledningsnettet der du bor, ta kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55, eller meld fra om feil

 

Hva kan jeg gjøre?

 • På nettsiden til Drammen kommune finner du oversikt over hendelser. Undersøk om det er lagt ut en nyhetssak om vannstenging her.
 • Hvis du har lekkasjesikring i huset, så kontroller om denne har stengt vannet.
 • Spør gjerne om naboen også har mistet vannet

Hvis det på kommunens nettside ikke er lagt ut informasjon som forklarer at vannet er borte, så tar du kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55 eller meld fra om feil

Andre forhold:

Vond lukt fra sluk skyldes ofte at sluket er tørt (vannlåsen er tom for vann). Du kan fjerne lukten ved å

 • Hell vann i sluket. Samme gjelder sluk i vask og do: tapp vann i sluket i dusjen og vasken, og dra ned i do.
 • Hvis lukten ikke går bort, kan du sjekke ventilasjonen i rommet (luftinntak)

Ta ellers kontakt med rørlegger eller ventilasjonsfirma (VVS)

Vannlekkasje inne i huset eller boligen

Lekkasje i hus og bolig forekommer oftest i toalett eller en kran som drypper. Dette vannet passerer vannmåler og vil medføre økte vann- og avløpsgebyr.

Mistanke om lekkasje kan enkelt sjekkes ved å se på måleren. Når det ikke tappes vann, skal måleren stå stille og ikke bevege seg. Ta kontakt med rørlegger hvis du oppdager lekkasje.

Eksempler på forbruk ved lekkasjer (1 m³ = 1000 liter):

Type lekkasje cirka forbruk i løpet av et år
Dryppende kran 9 m³
Rennende vann 2 millimeter stråle 45 m³
Hull på rør 0,5 millimeter 75 m³
Lekkasje i wc (ikke synlig) 100 m³
Lekkasje i wc (synlig) 200 m³
Lekkasje i wc (urolig overflate) 400 m³

Vannlekkasje ute på din eiendom

Ta kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55. Vann og avløp vil undersøke om lekkasjen kommer fra din private stikkledning eller fra kommunal ledning.

Hvis lekkasjen er på din private stikkledning (ledningen som går fra ditt hus til kommunal ledning) må du ta kontakt med rørlegger for reparasjon.

Rydd unna gjenstander for å unngå vannskader.

Har vannet allerede gjort skade eller ødeleggelse, ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55.