Avfallsbeholder på offentlig vei

Sikker plassering av private avfallsbeholdere - flytt avfallsbeholdere fra fortau og veigrunn. Hjelp oss å bedre frafikksikkerheten i ditt nærområde. Flytt avfallsbeholdere fra fortau og annen veigrunn, sørg for at dine beholdere står på din eiendom. Det er ikke adgang til å ha private innretninger på offentlig veigrunn. Med god fremkommelighet og fri sikt kan vi sammen sørge for størst mulig trygghet i nærmiljøet for alle trafikanter.

Du må endre plassering av beholderne din om:

  • beholderne er plassert på offentlig veigrunn.
  • beholderne er plassert slik at de hindrer sikt i adkomster, såkalt frisikt.

Dersom du mener avfallsbeholderen står plassert til hinder for ferdsel, frisikt eller annet, kan dette meldes til kommunens digitale meldingstjeneste. Du kan også melde fra via appen "meld inn feil - Drammen kommune"

FAQ - flytte avfallsbeholdere fra offentlig veigrunn

Spørsmål: Hva er offentlig veigrunn?

Svar: Veiens eiendomsområde utgjøres av veibane/kjørebane, fortau og de veiskuldre, grøfter, skråninger som fysisk utgjør en naturlig del av veiens drift- og vedlikeholdsområde, uavhengig av privatrettslige eiendomsgrenser.

Spørsmål: Hvorfor har dere sendt meg SMS?

Svar: Du kan ha mottatt en SMS som er sendt til alle huseiere i ditt nærområde eller enkelte huseiere. Årsaken til utsendelsen er at vi ønsker å bedre trafikksikkerheten i ditt nærområde. For å oppnå dette må de som har plassert avfallsbeholderne på veigrunn flytte disse.

Spørsmål: Må jeg flytte avfallsbeholderen min?

Svar: Hvis avfallsbeholderen er plassert på offentlig veigrunn, må den flyttes. Det er ikke adgang til å ha private innretninger på offentlig veigrunn, unntatt der det er gitt særskilt tillatelse fra veimyndigheten. 

Spørsmål: Hvor skal jeg flytte avfallsbeholderen min?

Svar: Har du utfordringer med plassering kan du ta kontakt med Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), slik at dere sammen kan finne best mulig løsning. Kommunen vil også kunne bidra sammen med RfD til å finne en løsning.

Spørsmål: Kan jeg sett beholderen der hvor jeg selv vil?

Svar: På egen eiendom (som ikke er veigrunn) kan du sett beholderen der du vil. Du må passe på at den ikke sperrer frisikt i adkomster til eiendommen.

Spørsmål: Jeg har ingen steder å plassere beholderen min. Hva skal jeg gjøre?

Svar: Hvis du trenger hjelp, eller ønsker mer informasjon om beholderplassering og krav, kan du kontakte RfD på epost post@rfd.no, chat med renovasjonsselskapet eller ring på tlf.: 32 04 97 00

Spørsmål: Er dette mitt ansvar?

Svar: Det er ditt ansvar å ikke redusere trafikksikkerheten til de som ferdes på offentlig vei.

Du finner mer informasjon i RfDs forskrift og retningslinjer. Der kan du lese om huseieres oppgaver og ansvar, samt plassering av avfallsbeholder (§5 i forskrift og kapittel 5 i retningslinjer).