Hekker, busker og siktlinjer

Ved klipping av hekker og busker på eiendommen din tar du ansvar og bidrar til bedre trafikksikkerhet i ditt nærområde.

Det offentlige bruker mye penger på å bygge og vedlikeholde veger, fortau og sykkelveger slik at alle skal kunne ferdes trygt. Vi avhenger av at du regelmessig klipper hekker, busker, trær og annet på din eiendom slik at de ikke hindrer sikt i trafikkområder. Da vil ulykker og alvorlige skader kunne unngås.

Eier eller forvalter du eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du også lovpålagt ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss.

  • Klipp hekk og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Dette gelder også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær må ikke skjule trafikkskilt, vegnavnskilt, signalanlegg (trafikklys) eller gatelys.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør vegen smalere.
  • Greiner fra trær må henge minst 2,5 meter over fortau eller gang- og sykkelveg.
    Fri høyde over selve vegbanen skal være minst 4,7 meter. Greiner skal ikke nå opp til eller vokse inn i ledninger i luftstrekk.
  • Du må rydde opp etter at du har klippet hekken samt greiner som knekker og faller ned.

Hvis hekker og busker ved fortau og veg ikke er klippet godt nok kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å gjøre jobben. Det følger da med en skisse over eventuelle krav til frisiktsoner i henhold til veglovens § 43. I frisiktsonen skal vegetasjon være høyest 50 cm.


Dersom vegetasjonen fortsatt ikke blir klippet så kan kommunen med hjemmel i veglovens § 31 gi pålegg med tidsfrist. Blir ikke denne tidsfristen holdt kan kommunen etter samme hjemmel sørge for å gjennomføre klippingen for grunneiers regning.

Hva med hekker og busker hos andre i nabolaget?

Naboen som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet ... eller over hekken.

Hva med hekker og busker på kommunal grunn?

Selv om kommunen gjør sitt beste for å feie for egen dør, hender det at den må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes.

Du kan melde fra til kommunen på følgende måter:

Noen ganger er vegetasjonen langs fylkesveg eller riksveg. Da tilfaller ansvaret Viken fylkeskommune eller Statens vegvesen. Kommunen sender da varselet videre til dem.