Klipp hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ansvar og bidrar til større trygghet for gående og syklende i ditt lokalmiljø.

Det offentlige bruker mye penger på å bygge og vedlikeholde veier, fortau og sykkelveier fra at alle skal kunne ferdes trygt. Pass derfor på at du ikke "stjeler" av disse områdene ved å la hekk og busker vokse utover eiendomsgrensen din.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du også ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss.

Ulykker, alvorlige personskader og store materielle skader kan kanskje unngås, hvis du passer på at hekk, busker, trær og annet på din eiendom ikke hindrer sikt og forårsaker ulykker.

Vi håper du vil gjennomføre nødvendig tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi din eiendom. 

Reger for trafikksikker vegetasjon

  • Klipp hekk og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlig for bilister og syklister.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
  • Greiner fra trær over fortau og sykkelfelt må henge minst 2,5 meter over bakken. Fri høyde over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. (Greiner skal ikke nå opp til ledninger.)
  • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å gjøre jobben. Det følger med en skisse over eventuelle frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyest 50 cm.

Blir vegetasjonen fortsatt ikke klippet, vil vi gi pålegg med tidsfrist. Blir ikke tidsfristen holdt, vil kommunen sørge for å gjennomføre klippingen for grunneiers regning.

Når naboens hekk er problemet?

Naboen som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet... eller over hekken. 

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør, hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes.

Du kan melde fra om vegetasjon du mener er trafikkfarlig via kommunens digitale meldingstjeneste, eller appen "Meld inn feil Drammen".

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen sitt ansvar. Da sender vi varselet videre til dem.