Beboerparkering i Drammen sentrum

Beboerparkering skal ivareta de sentrumsnære beboeres interesser, samtidig som de avgiftsbelagte korttidsparkeringsplassene gir parkeringsmuligheter som ivaretar sentrumsfunksjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det for nyere bebyggelse likevel kan finnes unntak fra å benytte seg av ordningen. Beboerparkering er innført for å gjøre det enklere for beboere i eldre bebyggelse som ikke har tilgang til parkering på egen eiendom å finne parkeringsplass nær boligen. Ordningen er ikke tiltenkt områder som er regulert etter at kommunen begynte å stille krav om at parkering skal løses på egen grunn. I kommunens kartportal finnes kartjenesten "Drammenskart", hvor man selv kan søke opp adresser og finne bestemmelser i eventuell reguleringplan.

Det er viktig å være klar over at parkeringstillatelsen hverken gir rett til egen parkeringsplass eller garantert plass i sonen. Gater vil kunne være midlertidig utilgjengelige i forbindelse med både planlagt og akutt oppstått behov for vedlikehold, i påvente av rydding etter snøfall og tilsvarende.

Kart over beboerparkering på nedre Bragernes

I gate eller et område som er skiltet med beboerparkering, kan beboere/næringsdrivende med gyldig parkeringstillatelse benytte avgiftsparkeringsplassene hele døgnet, uten å løse parkeringsbillett fra automat. Både ordinære parkeringstillatelser og midlertidige parkeringstillatelser må forhåndsbetales og tildeles etter elektronisk søknad.

Alle andre, inkludert gjester, kan parkere på de samme plassene i henhold til skilting på stedet. Dette innebærer tidsbegrensning og avgift i skiltet tidsrom.

Kontroll av parkeringstillatelser i våre bolig- og beboersoner utføres elektronisk dersom kun ett registreringsnummer er knyttet til avtalen. Den elektroniske kontrollen innebærer at de fleste beboere med gyldig avtale ikke lenger trenger å bruke oblat bak frontruten. Trafikkbetjentene vil foreta elektronisk kontroll opp mot kjøretøyets registreringsnummer. For to eller flere på samme avtale, må oblat som sendes fra oss via post etter mottak av innbetaling benyttes og til enhver tid ligge i det kjøretøyet som står parkert på beboerparkeringsplass i gata.

Vi anbefaler at betalingsanmodninger betales i god tid slik at parkeringstillatelsen er gyldig for den perioden betalingen gjelder. Vi minner om at bankoverføringer kan ta flere dager før innbetalingen er registrert hos parkeringsvirksomheten. Den elektroniske parkeringstillatelsen er først gyldig når innbetalingen er registrert hos oss. 

Midlertidig parkeringstillatelse vil fremdeles måtte søkes om via vår nettside.

Kunder som har sitt kjøretøy på verksted må som tidligere ta kontakt for å avklare en midlertidig parkeringstillatelse. Se punkt "Kunde med behov for endring av registreringsnummer?" nedenfor.

Vi minimumsfakturerer for 6 måneder i løpende avtaler Ved oppsigelse av avtalen vil gjenværende hele måneder refunderes ved henvendelse til parkeringsvirksomheten. Vi gjør oppmerksom på at oblatkunder fortsatt må returnere oblat til oss for å kunne få refusjon for hele gjenværende måneder. 

Parkeringstillatelse for beboere

Det tildeles kun én parkeringstillatelse per husstand. Denne koster kr 3756 per år eller kr 313 per måned. 

Ved særlig tilfelle kan det tildeles flere parkeringstillatelser per husstand. Prisene er:

  • Kr 4440 per år for 2.bil eller kr 370 per måned.
  • Kr 5136 per år for 3.bil eller kr 428 per måned. 

Parkeringstillatelser utstedes for inntil et kalenderår og med halvårlig fakturering som standard om ikke annet oppgis i søknad. Den kan også ved søknad utstedes for kortere perioder.

Midlertidige parkeringstillatelser

Beboere kan også søke om midlertidige parkeringstillatelser. Priser:

  • Kr 344 per uke.
  • Kr 89 for enkeltdager.

Parkeringstillatelse for næringsdrivende

Parkeringstillatelse for næringsdrivende koster kr 855 per måned.

Har du fast bostedsadresse innenfor beboersonen og ønsker beboerparkering kan du registrere deg og søke via elektronisk søknadsskjema. Du vil få tilsendt brukernavn og passord for senere innlogging. Ved godkjent søknad vil betalingsanmodning sendt på e-post dersom e-postadresse er oppgitt, alternativ er per post.

Parkeringstillatelser og midlertidige parkeringstillatelser må forhåndsbetales for at avtalen skal være gyldig. I de tilfeller der det fortsatt er krav om en oblat bak frontruten (dersom man har flere registreringsnummer på samme adresse eller en midlertidig parkeringstillatelse) vil dette ettersendes med posten etter at betalingen er registrert hos oss.

Beboere

Du må være registrert i folkeregisteret med boligadresse i sonen og ditt kjøretøy må være registrert på deg i motorvognregisteret.

Studenter og pendlere som er fritatt fra kravet om å melde flytting til Folkeregisteret, må fremlegge dokumentasjon på boforhold i sonen gjennom eierforhold eller ved gyldig husleiekontrakt samt eventuelt den tilleggsdokumentasjonen som kreves av de som utsteder tillatelsen. For andre grupper som ikke er folkeregistrert bosatt i sonen, kreves bekreftelse fra Folkeregisteret om fritak for flyttemelding. 

Dersom bilen ikke er registrert på deg i motorvognregisteret (gjelder også dersom du står som medeier), må du fremlegge dokumentasjon på at du disponerer bilen til privat bruk, for eksempel vognkort, leasingavtale eller selvangivelse/lønnsslipp hvor det fremgår at firmabil disponeres og skattes av deg til privat bruk, jf paragraf 9.

Næringsdrivende

Ditt firma må være registrert i enhetsregisteret med adresse i sonen og drive virksomhet fra denne adressen. Kjøretøyet skal eies/leases/leies av firmaet og være utstyrt og innredet på en måte som gjør at kjøretøyet i seg selv er et arbeidsverktøy, jf paragraf 10.

Det må kunne begrunnes og dokumenteres at det er et reelt behov for parkering i sonen. 

For kortere perioder kan det søkes om midlertidig parkeringstillatelser for kjøretøy som lånes av søsken eller av slektninger i rett opp- og nedadgående linje.

I særlige tilfeller kan det søkes om midlertidige parkeringstillatelser for kjøretøy under registrering, kjøretøy som disponeres midlertidig, huseiere som pusser opp huset eller tilsvarende, jf § 11.

Midlertidige parkeringstillatelser har andre prisbetingelser enn ordinære parkeringskort, se prisliste.

Har du byttet bil?

Du må kontakte oss dersom du bytter bil, slik at vi får oppdatert avtalen med det nye registreringsnummeret før den nye bilen kan parkeres i beboersonen. Eierforhold/tilknytning til den nye bilen må dokumenteres.

Dersom du har flere biler på samme oblat, må en ny fysisk parkeringstillatelse med korrigert registreringsnummer utstedes av oss og plasseres godt synlig i bilen før den står med gyldig parkeringstillatelse i beboersonen. Ring oss på tlf 32 04 00 00 for å gjøre en avtale om å komme innom vårt kontor. Ta med gammelt oblat for å få oppdatert med nytt registreringsnummer.

Vi veileder deg gjerne via telefon på 32 04 00 00 mellom kl. 10.00 og 14.00 på hverdager, eller vi e-post til boligsone@drammen.kommune.no

Låne- eller leiebil i forbindelse med bil på verksted

Dersom bilen med registrert boligsonekort skal på verksted og du skal benytte lånebil, må det søkes om en midlertidig tillatelse. Send e-post til boligsone@drammen.kommune.no

Vi trenger:

  • Dokumentasjon på at den registrerte bilen er på verksted.
  • Estimat på hvor lenge bilen vil være på verksted.
  • Registreringsnummeret på lånebilen. 

Drammen kommune har egen lokal forskrift for beboerparkering. Forskriften om beboerparkering, Drammen kommune, Buskerud kan lese her. 

Beboerparkering ble behandlet i bystyret den 19. juni 2012. Sak 65/2012 Beboerparkering - innføring og forskrift.