Parkeringsbestemmelser

Råd til deg som skal parkere

Velkommen til å parkere i Drammen, men husk å parkere i henhold til gjeldene forskrifter, lover og regler. Parkeringsbestemmelsene er regulert i vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskrift og parkeringsforskrift. 

Vi minner om

 • Skilting gjelder i kjøreretning – ikke nødvendigvis den retningen du har parkert.
 • Skiltet gjelder frem til neste veikryss, eller frem til neste skilt.
 • Det er forbudt å stanse nærmere enn fem meter fra veikryss. 5-metersregelen gjelder fra det punktet der kantsteinen begynner å runde.
 • Det er forbudt å stanse fem meter før gangfelt og på fortau. Her er det altså ikke tillatt med av- og pålessing.
 • Betal parkeringsavgift umiddelbart etter at du har satt fra deg bilen, og legg kvitteringen godt synlig bak frontruten med riktig side opp.
 • Sjekk skiltingen nøye – selv om det står mange biler parkert på en strekning er det ikke sikkert det er tillatt.
 • Oppmerking av parkeringsplasser er kun supplement til skilting.
 • Får du et gebyr bør du betale innen fristen, ellers få du en ekstra avgift på 50% av det opprinnelige beløpet.

Husk det er ditt ansvar som fører å sette deg inn i parkeringsbestemmelsene på stedet. Du har en aktiv undersøkelsesplikt;

 • Du plikter å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften).
 • Du plikter å være oppmerksom på offentlige trafikkskilt, signal og oppmerking og rette deg etter de forbud og påbud disse gir.
 • Husk 24-timers regelen. Sjekk parkeringen minst en gang i døgnet. Vær særlig oppmerksom når det er snørydding og vårrengjøring.

Det er forbudt å stanse:

 • I uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted.
 • I vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller vegkant begynner å runde.
 • Helt eller delvis på gangveg, fortau eller sykkelvei.
 • På gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder.
 • På motorveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg.
 • Nærmere planovergang enn 5 meter.
 • I kollektivfelt, unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass.
 • På vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.

Det er forbudt å parkere:

 • Foran inn- eller utkjørsel.
 • På møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet.
 • På gågate.
 • På gatetun, utenom særskilt anviste plasser.

Med parkering menes enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.