- Konklusjonen om Fjell 2020-prosjektet er hyggelig lesning

Fjell 2020-prosjektet er evaluert. Noe av konklusjonen er at levekårene til barn og unge er blitt bedre, og Fjells omdømme er løftet. Nå skal arbeidet som er gjort bygges videre på og videreutvikles for hele kommunen

Bakgrunnen for områdesatsningen på Fjell var en levekårsundersøkelse som viste at Fjell hadde de dårligste levekårene i Drammen. En relativt høy andel av befolkningen hadde lav inntekt og lav utdanning, og mange barn og unge vokste opp i lavinntektsfamilier.

Dronebilder over Fjell, med ny skole, hall og blokkene rundt.
BILDE: Ny skole og idrettshall på Fjell er nylig åpnet.


Gjennom Fjell 2020-prosjektet ønsket man økt sysselsetting og færre på lavinntekt gjennom en tredelt strategi «områdeutvikling», «tjenesteutvikling» og «ressursmobilisering». Staten har hatt et viktig bidrag inn i satstingen og gitt prosjektet handlingsrom til å prøve ut og iverksette mange tiltak.

Nå har Rambøll evaluert prosjektet og skrevet en sluttrapport. Det er mye å glede seg over for Drammen og for Fjell.

- Rapportens svar er at Fjell 2020 har vært en svært vellykket satsning med gode tiltak som har hatt stor betydning for befolkningen på Fjell. Rapporten er nyttig fordi den beskriver hva som har fungert og hvorfor, sier Manuela Ramin-Osmundsen, direktør for arbeid og inkludering i Drammen kommune.

Hun mener arbeidet med Fjell, gjennom prosjektet Fjell 2020, har gitt inspirasjon til ny modell for innretning av arbeidet i Drammen kommune.

- Vi har en flerkjernet kommune hvor medvirkning, lokale tjenester og stedsutvikling er sentralt i hver av de ti kommunedelene.

Hyggelig lesning

«Fjell 2020 har vært en svært vellykket satsning med gode og viktige tiltak som har hatt stor betydning for befolkningen på Fjell. Vår vurdering er også at Fjell 2020 bidrar til å bedre levekårene til barn og unge på Fjell gjennom å tilgjengeliggjøre fritidsaktiviteter og mestringsarenaer, og å åpne mulighetene for samfunnsdeltakelse for befolkningen i området», skriver Rambøll i rapporten.

- Konklusjonen er hyggelig lesning. Mange har jobbet med områdesatsningen. Det er utrolig motiverende å lese de resultatene som er nå beskrevet, sier Ramin-Osmundsen.

Vellykkede tiltak lever videre

Etter ti år med målrettet arbeid har det skjedd mye på Fjell. Listen over tiltak er lang. Noen prosjekter er ferdigstilt, mens andre tiltak lever videre men inngår nå i vanlig drift.

Av områdeutvikling kan nevnes byggingen Galterudhallen, Arena Fjell – som et nytt aktivitetshus og flerbrukshall, samt rehabilitering og utbygging av Fjell skole. Videre har uteområdene Dumpa, Hundremeterskogen, nytt kunstgress på Fjell fotballbane og flere aktivitetsområder og uformelle møteplasser blitt etablert.

- Noen tiltak er knyttet opp mot offentlige tjenester som gir trivsel og fremmer helsen, andre som gir kvalifisering til arbeid og arbeid. Det handler blant annet om samarbeid i tjenestene, fritidsaktiviteter og 7-23 skolen og kvalifiserings- og sysselsettingstiltak.

Alle tiltakene som er gjennomført kan du lese mer om i rapporten fra Rambøll.

Noen eksempler på tiltak er igangsettelsen av bydelstjenesten på Fjell for å samordne tjenester, familiehjelpen som ble startet opp og at det ble satt i gang tiltak for kompetanseheving i barnehage og skole.

Et viktig satsningsområde i Fjell 2020 har vært å sørge for at barn og unge på Fjell har et godt fritidstilbud. Et viktig tiltak her var å få på plass en koordinator som kunne koordinere tjenester og være bindeledd mellom frivilligheten, organisasjoner og kommunale tjenester. Denne koordinatorstillingen har hatt en viktig rolle i flere prosjekter, i Neon aktivitetshus, Blåkkfestivalen og åpen hall.

Tiltakene som har den tydeligste koblingen til prosjektets hovedmålsetting om flere sysselsatte på Fjell, er kvalifiserings- og sysselsettingstiltakene. Disse har hatt til formål å styrke kvalifisering og deltakelse i arbeid. Hoveddelen av disse tiltakene er resultat av samarbeid mellom Fjell 2020 og Nav.

Noen eksempler på tiltak er: Jobbjakt, jobbsjansen for kvinner, jobbsjansen for menn, ut i jobb, sommerjobb for utsatt ungdom, lavterskel praksisplasser, kvinnetreningsgruppe og digital læring.

- Vi har nå fått en rik rapport som inneholder konkrete læringspunkter. De fysiske forbedringer er på plass og tas i bruk daglig. Det er svært gledelig. Rapporten peker på at det er nødvendig å fortsette arbeidet for å sikre at områdene fortsatt blir åpne, at tjenestene fortsatt er tilgjengelige for befolkningen, og at de i større grad blir koordinert, sier Ramin-Osmundsen.

jente som leser bok i en sofa på det nye biblioteket på Fjell
BILDE: Det nye biblioteket på Fjell er allerede godt i bruk.

Er hovedmålet nådd?

Det er vanskelig å si noe sikkert om hovedmålet «økt sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 sammenlignet med 2010» er nådd i løpet av prosjektperioden, skriver Rambøll i rapporten. Det skyldes flere ulike faktorer.

Ettersom det er mange som flytter til og fra Fjell, er det sannsynlig at deler av befolkningen som bor på Fjell i 2020 er en annen enn den som bodde der i 2010.

Videre har en relativt stor andel av tiltakene i satsningen hatt barn- og unge som målgruppe, er det vanskelig å skille ulike faktorer fra hverandre når det gjelder årsaker til arbeid eller arbeidsledighet for denne målgruppen uten nullpunkt- og underveismålinger.

På bakgrunn av dette, samt manglende statistikk og pålitelige data, sier ikke rapporten klart og tydelig om hovedmålet er realisert. Rapporten beskriver derfor mer resultater oppnådd for delmålene relatert til «tjenesteutvikling», «områdeutvikling» og «ressursmobilisering».

I rapporten og i de avsluttende betraktningene legges det vekt på at Fjell er et område det bør satses videre på. Dette basert på en demografi med flere levekårsutfordringer og mindre samfunnsdeltakelse enn andre steder i Drammensområdet.

- Vi skal bygge på det som er gjort på Fjell og videreutvikle det. I vårt videre arbeid vil vi også ha fokus på de andre kommunedelene og vil også ta med oss erfaringer fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik, sier Ramin-Osmundsen.

Her er sluttrapporten om Fjell 2020.