Ber om lovlighetskontroll for sykehjem

Forslaget om nedleggelse av Gulskogen og Fredholt bo- og omsorgssenter ble vedtatt på nytt i kommunestyret 1. november. Etter vedtaket ønsket mindretallet lovlighetskontroll. Kommunen avventer nå skriftlig begrunnelse fra politikerne.

Hovedinngangen til Fredholt bo- og servicesenter tatt ute.
BILDE: Fredholt bo- og servicesenter.

I kommunestyret ble det vedtatt med 37 stemmer (Ap, Høyre, MDG og SV) mot 19 stemmer (Frp, Sp, Venstre, KrF, Nei til Bomring og Rødt) at Gulskogen og Fredholt bo- og servicesenter skal legges ned og gjøres om til omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

Saken ble opprinnelig behandlet tidligere i vår, men måtte ut på en ny runde etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken opphevet kommunestyrets vedtak på grunn av manglende medvirkning.

Saken har vært til behandling i Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Ungdomsrådet, Partssammensatt samarbeidsutvalg, Studentrådet og i Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg.

Saken ble behandlet i kommunestyret for andre gang 1. november. Etter vedtaket om nedleggelse ble det bedt om ny lovlighetskontroll, og kommunen avventer mer informasjon om innholdet i begrunnelsen.

Det var AP, SV, MDG og Høyre sin innstilling fra Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg 20. oktober som ble vedtatt i kommunestyret.

Vedtaket ble som følger:

 1. Hjemmetjenester styrkes med 3 millioner utover rådmannens forslag.
 2. Gulskogen bo- og servicesenter og Fredholt bo- og servicesenter omgjøres til boliger med heldøgns bemanning tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt. 
 3. Langtidsplassene på Fredholt og Gulskogen legges ned, slik at man kan omgjøre de til omsorgsboliger med heldøgns bemanning.
  Frem til og med siste bruker sikres tilbudet rundt pasienten på Fredholt og Gulskogen
 1. Ingen pasienter kan flyttes uten at helsetilstand og forsvarlighet er grundig vurdert av fagfolk ut fra individuelle hensyn.
 2. Ingen beboere ved Gulskogen bo- og servicesenter eller Fredholt bo- og servicesenter vil miste sin rett til sykehjemsplass og skal tilbys ny plass i kommunen så nært bosted som mulig.
 3. Nærmeste pårørende skal ivaretas gjennom god informasjon og dialog gjennom hele prosessen.
 4. Inntak av nye beboere ved Fredholt bo- og servicesenter og Gulskogen bo- og servicesenter stoppes.
  Korttidsplassene på Fredholt fases ut, og brukerne tilbys alternative plasser.
 1. Antall heldøgns omsorgsplasser i form av sykehjem reduseres med 33 plasser og erstattes med ca. 50 omsorgsboliger med heldøgns bemanning Ila 2 år
 2. Erfaringer fra brukere pårørende og ansatte i prosessen (før, under og etter flyttingen) kartlegges. Dette for at man skal kunne benytte erfaringene som kunnskap rundt slike prosesser.
 3. Videre prosess for ombygging og utvidelse av kapasitet innenfor heldøgns bemanning følger rådmannens skisser framlagt for hovedutvalget 20/10-22.
 4. Økonomiske effekter beskrives og innarbeides i budsjett og økonomiplanen 2023-26

I tillegg ble SVs forslag om at merknadene fra Partssammensatt Utvalg skulle vedlegges saken, vedtatt.

Følgende presiseringer gjelder fortsatt:

 • Ingen ansatte mister jobben.
 • Ingen mister sykehjemsplassen sin
 • Antallet korttidsplasser demens skal minst være på samme nivå som 1.1-2022

Her kan du lese hele saken