Varsler tildeling av oppdraget med bygging av ny bybru med forbehold

Drammen kommune har fått inn tilbudene på oppdraget med å bygge ny bybru, og tilbudene er nå gjennomgått og ferdig evaluert.

Formannskapet og kommunestyret skal behandle saken om kostnadsøkningene rådmannen har varslet om for dette prosjektet i møter henholdsvis 15. mars og 22. mars. Kommunestyret fatter den endelige avgjørelsen om prosjektet skal videreføres som planlagt eller ikke.

Som kjent er det stramme tidsfrister fram mot planlagt oppstart av byggeprosjektet. Derfor er oppdraget nå tildelt én av tilbyderne, men dette er gjort med forbehold om at kommunestyret velger å videreføre prosjektet som planlagt. En slik tildeling har ingen innvirkning på kommunestyrets behandling.

Drammen kommune er forpliktet til å varsle alle deltagerne i anbudskonkurransen om hvilket firma som tildeles oppdraget. Evalueringen av tilbudene som er mottatt, konkluderer med at firma PNC Norge AS har levert det beste tilbudet i henhold til kriteriene i konkurransen. Drammen kommune varsler derfor nå at det vil inngås kontrakt med PNC Norge AS, men det tas altså et klart forbehold om at det må foreligge et politisk vedtak om at prosjektet skal gjennomføres som opprinnelig planlagt med oppstart våren 2022, for at tildelingen skal være juridisk bindende for Drammen kommunes del.

Kontraktsignering gjennomføres ikke før det foreligger et endelig vedtak i kommunestyret. Hvis det politiske vedtaket tilsier at prosjektet skal utsettes, blir konkurransen avlyst.
Anskaffelsesprosessen går nå inn i en karensperiode. Det er en tidsperiode på 10 dager, der de som ikke tildeles oppdraget, kan stille spørsmål og ha dialog med byggherren Drammen kommune.
Ved å varsle tildeling nå - men avvente mulig kontraktsignering - er det mulig å holde tidsplanen for oppstart av arbeidene. Denne fremgangsmåten har vært benyttet tidligere i flere ulike konkurranser både i Drammen kommune og i andre offentlige byggherreorganisasjoner.

illustrasjon av bybrua fra Bragernessiden,  slik den kan se ut i 2025
BILDE: Drammen kommune varsler tildeling av oppdraget med bygging av ny bybru med forbehold.