Drammen legevakt tester videokonsultasjon

Bruk av videokonsultasjon av pasientene ved legevakten kan redde liv. Det gir legevakten et raskere bilde av problemstillingen, og skaper større trygghet for pasientene. Fra og med onsdag 23. juni tar legevakten i bruk videokonsultasjon som et prøveprosjekt.

Sykepleier og operatør foran skjermer med videokonsultasjon
BILDE: Sykepleier og operatør Synnøve Haraldsen har en innringer på tråden. Haraldsen ser armen til pasienten (midt på skjermen) og skaden blir vurdert. Hun kan forstørre bildet ved behov, og også snu kamera til innringer. Ikke alle innringere finner den knappen i en stresset situasjon.

Dette skjer ved videokonsultasjon

Ringer du legevakten fordi du trenger legehjelp, kan det hende at du blir tilbudt videokonsultasjon.

– I mange tilfeller kan det være nyttig for operatøren på legevakten å få informasjon ved å se på en skade eller en tilstand. Vi får en riktigere forståelse av problemet og en ny dimensjon i kartleggingen ved at vi se det samme som innringer, sier virksomhetsleder for legevakten, Susanne Esther Henriette Kjær.

Operatøren som mottar samtalen, er sykepleier med spesialkompetanse. Operatøren benytter et beslutningsstøtteverktøy for å kartlegge situasjonen og kan velge videokonsultasjon om pasienten godkjenner det.

Innringeren får da en SMS til sin smarttelefon og setter telefonen på høyttaler mens samtalen pågår. Samtykke må kvitteres ut før videokonsultasjon kan starte.

Det operatøren ser, sammen med spørsmålene som stilles, gir en kartleggingen som bidrar til å avgjøre hvilke tiltak som blir satt i verk. En viktig avklaring er om pasienten trenger rask behandling, eller om det er noe som kan vente. Pasienten blir klassifisert med fargekodene rød, gul eller grønn, som indikerer hastegraden. Altså, er det et rødt tilfelle, da haster det mest.

– Er det snakk om en sak, som får status rød og er ytterst alvorlig, kan vi rekvirere ambulanse direkte. Er det derimot snakk om en person som har hatt utslett i mange dager, kan den få status grønn. Innringer blir kanskje rådet til å oppsøke fastlegen neste dag. Dermed blir pasienten spart for fysisk fremmøte på legevakten, forklarer Kjær.

Videokonsultasjon kan frigi tid for legevakten, og for personer som slipper å oppsøke den. På den måten kan legevakten konsentrere seg om tilfeller som trenger øyeblikkelig legehjelp og behandling.

– Det er først og fremst økt kvalitet på kartleggingen som er den store gevinsten, sier Kjær.

Personvernet ivaretas

Ved videokonsultasjon er det kun sykepleier ved legevakten som kan se pasienten. Sykepleier kan se innringer, men innringer kan altså ikke se sykepleier.

– Der er viktig at vi skiller lyd og bilde fordi vi er pålagt å lagre lydfiler, men det finnes ingen slik avtale for videokonsultasoner, forklarer Kjær.

Og da er både personvernet til operatøren og innringer ivaretatt.

Kvinne sitter i skranken på legevakten.
BILDE: Virksomhetsleder for legevakten, Susanne Esther Henriette Kjær, ser positivt på prøveprosjektet som skal vare ut året.

Innovasjonspartnerskap – samarbeid mellom privat og offentlig sektor

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge, som bistår med penger, rådgivning og kompetanse sammen med Forskningsrådet, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Digitaliseringsdirektoratet.

– Dette innovasjonspartnerskapet har gitt oss mulighet til å være med på nyvinninger og utvikling, sier Kjær.

AMK-sentralen (113) i Vestre Viken tok i bruk videoløsningen i april i år. Legevaktens videokonsultasjon er et underprosjekt av AMK.

Kommune tar med innbyggerne i tjenesteutviklingen

Drammen kommune satser på tjenesteutvikling. Som en del av utviklingen har alle tjenesteområder i Drammen kommune en digital agent. I videokonsultasjons-prosjektet er det Britt Hasselberg som er agent. Hun er sykepleier og rådgiver innen digital helse. I iblant tar hun ekstravakter ved legevakten, og har dermed ekstra gode forutsetninger for å utføre de oppgavene hun skal i denne sammenhengen. I dette prosjektet jobber Hasselberg tett sammen med tjenestedesigner Mads Riis Henriksen og konseptutvikler Torkel Mona fra avdelingen utvikling og digitalisering i Drammen kommune.

Henriksen gjør innsiktsarbeid, kartlegger dagens situasjon og ser etter måter hvorpå vi kan gjøre ting smartere. Han tenker på alle de små koblingene som inntreffer mellom kommunen og innbyggere, hvor de skjer, og om det er forståelig. Ja, til og med følelsen som innbyggeren har, blir tatt med.

Innbyggeren er alltid en part inn i dette arbeidet. Sammen med Drammens befolkning designer kommunen tjenester som skal gjøre hverdagen enklere, mer fleksibel og/eller med økt kvalitet. De ser på mulighetsrommet og hvordan kan vi ta tjenesten videre. Slik er det også med videokonsultasjon.

Kommunen jobber med digital transformasjon hver dag.