Krever et mer rettferdig inntektssystem

Sammen med 30 andre kommuner står ordfører Kjell Arne Hermansen og Drammen i front for et opprop om et mer rettferdig inntektssystem for kommunene.

Sist endret:

Mandag 22. januar var politiske og administrative ledere fra over 100 kommuner samlet i Larvik for å rette oppmerksomheten på konsekvensene av et inntektssystem for kommunene som gjør at de rike kommunene blir rikere og de fattige fattigere. Forskjellene mellom kommunene er allerede store, og de fortsetter å øke.

Ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen.
BILDE: Ordfører Kjell Arne Hermansen mener det er viktig å få gjort noe med kommunenes inntektssystem, slik at alle kan gi innbyggerne sine et likeverdig tilbud.

– Drammen kommune er blant kommunene med lavere inntekter enn gjennomsnittet. Dette må vi få gjort noe med, sånn at vi kan sikre befolkningen et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor man bor, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.

– Vi kommer dårlig ut

Over 80 prosent av landets kommuner ligger under det nasjonale gjennomsnittet pr. innbygger i skatteinntekter. Flere av disse kommunene er blant landets ti største kommuner.

– Når vi ser hvilke kommuner som kommer dårlig ut som følge av dagens inntektssystem, så er det helt åpenbart at dette ikke er noen konflikt mellom bykommuner og landkommuner. Drammen er den største byen på Østlandet utenom Oslo, og vi kommer dårlig ut med dagens inntektssystem. Så det er både store og små kommuner som taper på dagens system, sier Hermansen.

Under konferansen i Larvik fortalte han om noen av utfordringene Drammen har og som er ekstra krevende å håndtere med lave inntekter. Ordføreren trakk blant annet fram at andelen barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt, er høyere i Drammen i landet for øvrig.

– Vi er en kommune med storbyutfordringer på linje med hovedstaden. Utenforskap er et betydelig problem i vår kommune, sier Kjell Arne Hermansen.

Håper nasjonale politikere våkner

Under konferansen påpekte han at det med relativt lave inntekter er krevende å iverksette nødvendige tiltak for å inkludere alle på en måte som kommunen ønsker, samtidig som det skal sikres god kvalitet i tjenesten til alle innbyggerne.

– I Drammen drifter vi tjenestene våre effektivt. Det må vi gjøre, men et bedre inntektssystem som i større grad også hensyntar fattigere kommuner, vil det være mulig for oss å gjøre mer for dem som har de største behovene. Jeg håper at konferansen i Larvik kan være et bidrag til å få plass et mer rettferdig inntektssystem for kommunene, sier drammensordføreren.

Kjell Arne Hermansen er tydelig på at mottakeren av hans budskap er politikerne på Stortinget.

– Mitt ønske med denne konferansen er at nasjonale politikere våkner. De må forstå at forventningene til kommunene ikke kan være helt like med så ulike forutsetninger som vi har nå. De utfordringene vi står i hver en eneste dag, må stortingspolitikerne ta på alvor dersom vi skal klare å tilby likeverdige tjenester ute i kommunene, sier han.

Og så har han en oppfordring til hele det politiske spekteret:

– Vi må sette de politiske kjepphestene på stallen og jobbe tverrpolitisk for å få til et mer rettferdig system.