Må redusere driftskostnadene

Drammen kommune har en så stram økonomi at det er nødvendig å iverksette tiltak for å redusere driftskostnadene. Noen av kostnadene må kuttes i 2024, men den store reduksjonen kommer fra 2025.

Sist endret:

Bilde som viser kommunedirektør i Drammen kommune Trude Andresen i kommunestyresalen.
Kommunedirektør Trude Andresen.

Kommunedirektør Trude Andresen har lagt fram forslaget til handlings- og økonomiplan for perioden 2024-27 og budsjett for 2024. Årets forslag er i stor grad basert på handlings- og økonomiplanen som det forrige kommunestyret vedtok i desember 2022, slik at det nye kommunestyret skal få tid til å vurdere ulike innsparingstiltak før de må vedta hvilke som skal gjennomføres.

Lave inntekter og effektiv drift

I likhet med mange norske kommuner opplever også Drammen krevende økonomiske tider, og det blir mindre handlingsrom i kommunens budsjetter fremover. Det økende behovet for kommunale tjenester blir ikke fullt ut kompensert gjennom større overføringer i statsbudsjettet.

– Blant landets tolv største kommuner har vi de laveste inntektene og den mest effektive driften. Handlingsrommet vårt er derfor noe begrenset, og vi må være forberedt på at det kommer upopulære kutt i det kommunale tjenestetilbudet, sier Trude Andresen.

I forslaget til handlings- og økonomiplan ligger det inne et forslag om å kutte driften med 30 millioner kroner i 2024 og med ytterligere 120 millioner kroner i 2025.

– Drammen kommune har et budsjett på over 9 milliarder kroner, så et samlet kutt på 150 millioner kroner utgjør ikke en spesielt stor andel. Men ettersom vi driver tjenestene våre så effektivt som vi allerede gjør, er det begrenset hvor mye mer det er mulig å hente ut i ren effektivisering. Vi kommer nok derfor ikke unna at vi er nødt til å se på strukturen i noen av tjenestene og organisatoriske endringer, sier kommunedirektøren.

Budsjett i underskudd

Budsjettet for 2024 som kommunedirektøren la fram fredag 3. november, viser et netto driftsunderskudd på i overkant av 60 millioner kroner. Nær halvparten av beløpet skal reduseres gjennom kuttet på 30 millioner kroner som foreløpig ikke er fordelt på tjenestene. Resten foreslås dekket fra disposisjonsfondet.

– Vi kan ikke drive kommunen med underskudd over tid. Så vi er nødt til å redusere kostnadsnivået, og det må gjøres relativt raskt. Kommunen trenger økonomisk handlingsrom til egenfinansiering av nødvendige investeringer og for å finansiere politiske satsinger. Med en reduksjon på 150 millioner kroner i driftskostnadene fra 2025 vil vi nærme oss dette handlingsrommet, sier Trude Andresen.

Det er flere årsaker til at kommunens økonomiske utfordringer er forsterket gjennom 2023 og på vei inn i 2024. Forslaget til statsbudsjett gir en marginal reell vekst i kommunenes frie inntekter. Samtidig har flere av kommunens tjenesteområder økonomiske utfordringer og for høy aktivitet, særlig innenfor helse- og omsorg. I tillegg bidrar et høyere rentenivå til at kommunekassens finansutgifter øker betydelig neste år.

Tydelige satsinger

Til tross for økonomiske utfordringer er kommunedirektøren opptatt av at kommunens budsjett på over 9 milliarder kroner gir rom for gode tjenester. Hovedprofilen på de overordnete satsingene følger opp kommunestyrets profil og prioriteringer i kommuneplanens samfunnsdel og temaplanene for hovedutvalgene. Satsingene skal bidra til at Drammen kommune er et godt sted å leve og rettes mot:

  • unge som står i fare for å stå utenfor arbeid eller utdanning
  • samarbeid og tilrettelegging for frivillig arbeid
  • utvikling av kommunedelene og nærmiljøene
  • medvirkning

Disse satsingene videreføres gjennom den kommende planperioden, og i handlingsdelen av planen som nå er lagt fram, er disse satsingene ytterligere konkretisert.

Gebyrøkning

Prisen på mange av de betalte tjenestene økes i tråd med lønns- og prisveksten. Men kommunedirektøren foreslår å øke prisen på enkelte tjenester utover den ordinære prisveksten.

For hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger justeres prisen på mat opp med 10,2 prosent. Dette tilsvarer den faktiske prisstigningen på mat.

Størst er økningen innenfor vann, avløp og renovasjon. Kommunedirektøren foreslår at gebyrene for vannforsyning økes med 11,5 prosent i året gjennom hele planperioden. For avløpsrensing foreslås det en økning på 16 prosent i året de tre første årene og 14 prosent i 2027.

– Dette er store, men helt nødvendige økninger. Vann og avløp skal være til selvkost, altså at innbyggerne betaler den summen det reelt koster å få vann i springen og rensing av avløpet deres. Drammen kommune har tidligere hatt underskudd på vannforsyning og avløpsrensing, og dette underskuddet må etter den nasjonale selvkostforskriften jevnes ut gjennom en tilpasning av gebyrnivået, sier kommunedirektør Trude Andresen.

I tillegg til tidligere års underskudd viser prognosene at rentekostnadene for vann og avløp vil være 85 millioner kroner høyere i 2024 enn de var i 2021. Disse kostnadene må også dekkes gjennom vann- og avløpsgebyrene.

– Det er forståelig at mange opplever økte gebyrer som krevende i en tid hvor alt er blitt mye dyrere. Men det er ikke lov å finansiere vann- og avløpstjenesten ved å redusere andre tjenestetilbud. Det er derfor forbrukerne som må betale det denne tjenesten koster fullt ut, sier kommunedirektøren.

En gjennomsnittlig husstand i Drammen kommune består av 2,15 personer. Med et gjennomsnittlig vannforbruk, vil denne husstanden få en gebyrøkning på vann og avløp på 1337 kroner i 2024. Dette tilsvarer 111 kroner i måneden. En husstand på fire personer med gjennomsnittlig forbruk får en gebyrøkning på 2223 kroner i 2024. Dette tilsvarer 185 kroner i måneden.

Renovasjonsgebyret foreslås økt med 7 prosent. I tillegg foreslås det betaling for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene, slik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen har gått inn for.

Vedtas i desember

Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2024-27 og budsjett for 2024 skal behandles i kommunestyret under møtet 11. og 12. desember. Budsjettet står på formannskapets sakskart 28. november og legges ut på høring etter dette møtet. Mer informasjon om høringen kommer på kommunens nettsider etter formannskapsmøtet i slutten av november.

Se kommunedirektørens presentasjon av handlings- og økonomiplan 2024-27.