Merforbruk i tjenesteområdene

Kommunedirektøren har lagt fram 2. tertialrapport, og regnskapet viser ved utgangen av august et netto merforbruk i forhold til periodisert budsjett på 20 millioner kroner.

Sist endret:

Kommunens tjenesteområder har et merforbruk på 48,9 millioner kroner etter årets åtte første måneder. Samtidig ligger de sentrale inntektene som er skatt og rammetilskudd, samlet 22,3 millioner kroner over budsjettet. I tillegg er det et mindreforbruk på 4,4 millioner kroner på sentrale utgifter, og finansutgiftene ligger 2,1 millioner kroner lavere enn budsjettert.

Foreslår å styrke noen tjenesteområder

Det er fem tjenesteområder som har større merforbruk ved utgangen av august. Tre av dem er innen helse- og omsorgssektoren. De tre tjenesteområdene helse, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og hjemmetjenester og institusjon har et samlet merforbruk på 36,4 millioner kroner. Innenfor teknisk sektor har tjenesteområdet utbygging og samferdsel et merforbruk på i overkant av 10 millioner kroner, mens vann og avløp har et merforbruk på drøyt 5 millioner kroner.

– De øvrige programområdene er i tilnærmet balanse ved utgangen av andre tertial. Det er imidlertid budsjettmessige utfordringer med tanke på årsresultatet, og programområdene melder i sine prognoser et samlet merforbruk på nesten 88 millioner kroner før budsjettjusteringer, sier kommunedirektør Trude Andresen. 

I forbindelse med tertialrapporten som kommer til behandlingen i kommunestyret tirsdag 24. oktober, har kommunedirektøren begrenset forslaget til budsjettjusteringer til kun det som anses mest nødvendig. Andre forhold vurderes og prioriteres i arbeidet med forslaget til handlings- og økonomiplan for 2024-2027 som legges fram i begynnelsen av november.

Kommunedirektøren foreslår å styrke tjenesteområdenes økonomiske rammer med totalt 52 millioner kroner og prioriterer følgende områder:

  • P04 Helse foreslås styrket med 12,3 millioner kroner. 
  • P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslås styrket med 10 millioner kroner. 
  • P06 Hjemmetjenester og institusjon foreslås styrket med 7,9 millioner kroner. 
  • P09 Kultur, idrett og frivillighet foreslås styrket med 6,8 millioner.  
  • P11 Utbygging og samferdsel foreslås styrket med 9 millioner kroner.
  • P14 Ledelse, administrasjon foreslås styrket med 6 millioner. 

Redusert bruk av disposisjonsfondet

Inntektene fra skatt og rammetilskudd ligger høyere enn budsjettert, og budsjettet foreslås oppjustert med til sammen 59,1 millioner kroner.

Med de foreslåtte budsjettendringene vil kommunekassens netto driftsresultat forbedres med 17,4 millioner kroner. Dette innebærer at driftsunderskuddet på 43,5 millioner kroner etter første tertial reduseres til 26,1 millioner kroner etter andre tertial.

Kommunedirektøren foreslår at forbedringen i netto driftsresultat på 17,4 millioner kroner benyttes til redusert bruk av disposisjonsfond i 2023. Sammen med allerede vedtatt bruk av disposisjonsfond i handlings- og økonomiplan 2023-2026 og 1. tertialrapport 2023, gir dette en samlet bruk av fondet på 233,6 millioner kroner i år. Disposisjonsfondets saldo forventes å ligge på 610,2 millioner kroner ved utgangen av 2023.