Dette blir de prioriterte sakene for nærutvalgene

I Drammen er det ti nærutvalg, ett i hver kommunedel. Nærutvalgene har nå prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

Sist endret:

I hvert nærutvalg sitter det elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere som møtes fire ganger i året. Nærutvalgene skal bidra til å skape lokalt engasjement og at lokalmiljøet får synliggjort og gjennomført saker av betydning i sitt lokalmiljø. Det å prioritere saker gjør nærutvalgene tydeligere overfor lokalmiljøene, politikere og kommunens administrasjon om hvilke saker de ser som spesielt viktige.

Sakene er valgt på bakgrunn av ulike medvirkningsaktiviteter der nærutvalgene har fått kunnskap om muligheter, utfordringer og behov i kommunedelen. Også saker som innbyggere har meldt inn, samt en oversikt over saker av betydning for kommunedelen utarbeidet av kommunen, har dannet grunnlaget for prioriteringen.

Personer rundt et bord nærutvalgsmøte Per Vidar Bjerke Henrik Gran
Nærutvalgsmøte: Nærutvalgene har møter fire ganger i året. Her fra et møte i nærutvalget for Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen (kommunedel 1).

Noen saker går igjen

Det er innbyggerne i nærutvalgene som bestemmer hvilke saker de vil ha særlig fokus på fremover. De bestemmer også hvordan de vil jobbe med sakene, basert på engasjement og tid de har til rådighet. Flere velger å lage egne arbeidsgrupper der de også kobler til seg ulike aktører i lokalmiljøene.

De ti nærutvalgene engasjerer seg i ulike saker, men det er enkelte temaer som går igjen som særlig viktige:

  • Samarbeid og ønske om involvering i etablering og utvikling av knutepunkt.
  • Behov for møteplasser for barn og unge, og et ønske om å se på nye samarbeidsmodeller for å få dette til.
  • Trafikksikkerhet og ønske om å kobles på i rullering av trafikksikkerhetsplanen i 2024.
  • Ønske om styrking av drift og vedlikehold av nærmiljøanlegg ute i kommunedelene.

I tillegg engasjerer flere av nærutvalgene seg i større utbyggingsprosjekter.

For mer informasjon om hvilke saker de enkelte nærutvalg har prioritert, se det enkelte nærutvalg.

Finn ditt nærutvalg

Sakene gjøres kjent for politisk og administrativ ledelse

De sakene nærutvalgene har valgt å engasjere seg i gjøres kjent for politisk og administrativ ledelse. Flere av de prioriterte sakene kan ses på som innspill til det kommende handlings- og økonomiplanarbeidet. Det er også eksempler på saker der nærutvalgene løser saken selv, eller i fellesskap med andre og saker der nærutvalgene ønsker informasjon og dialog med administrasjonen.