Vil utvikle Drammens gamleby

Formannskapet har bestemt at Drammen kommune skal søke om statlige penger til å utvikle området på Strømsø som ligger mellom Telthusgata, Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Rundtom og at det startes et arbeid for å få til et samarbeid med staten om en satsing på dette området fra 2021.

Allerede under budsjettbehandlingen i fjor høst vedtok kommunestyret at dette området skal prioriteres med en egen områdesatsing, for å heve levekårene for beboerne i dette området.

«Området på Strømsø, rammet inn av Telthusgata i vest, krysset på Rundtom i øst og Bjørnstjerne Bjørnsons gate i sør, er på mange måter å anse som Drammens gamleby. Dessverre har området over lengre tid blitt neglisjert og har utviklet seg til å bli et område med lave levekår», står det i kommunestyrets vedtak.

Etter modell fra Fjell

I tillegg til å søke om penger som er avsatt i statsbudsjettet for 2019-2020 ønsker formannskapet at det inngås en intensjonsavtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om et nytt samarbeid fra og med 2021. Dette samarbeidet vil kunne gjennomføres etter tilsvarende modell som Fjell 2020 er blitt.

- Tall fra blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at Drammen er blant storbyene med høyest barnefattigdom, hvor nesten hvert femte barn vokser opp i en familie med lav inntekt. Flere kommunedeler i Drammen opplever en opphoping av levekårsproblematikk, og det er behov for å ta grep for å forebygge fattigdom. Drammen kommune er nå i ferd med å utvikle nye virkemidler og nye strukturelle grep for å sette innsatsen inn tidligere, og jobbe mer forebyggende. Deler av dette bygger på erfaringer fra arbeidet på Fjell, gjennom prosjektet Fjell 2020. På denne måten oppfylles også målet om å videreføre de gode erfaringene fra områdesatsingen til andre deler av kommunen, skriver ordfører Monica Myrvold Berg i søknaden som er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om statlige midler i 2020.

I brevet peker hun ut også på at Drammen kommune selv iverksetter flere tiltak for å styrke tjenestetilbudet til innbyggerne. Det skal blant annet skje gjennom etablering av knutepunkter i de ti kommunedelene, og nettopp i kommunedel Strømsø er arbeidet med etableringen av knutepunktet kommet godt i gang.

Bredt tilbud

Virksomhetsleder Kari Dehli Halvorsen ved Knutepunkt Strømsø orienterte formannskapet om arbeidet med å etablere knutepunktet, hvilke tjenester innbyggerne kan finne der og hvilken rolle selve knutepunktet kan spille i utviklingen av området og kommunedelen som helhet.

Formannskapsmøte 21.01.2020
BILDE: Kari Dehli Halvorsen presenterte knutepunkt Strømsø og om området Drammens Gamleby for Formannskapet.

- Når knutepunktet er i full drift, vil det blant annet være innbyggertorg, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon og familieteam som er et lavterskeltilbud til barn og unge, i knutepunktet. I tillegg vil det være kulturarbeidere der som skal legge til rette for aktiviteter, og det blir en møteplass som er til disposisjon for både innbyggere og næringslivet i området.

I formannskapet var politikerne opptatt av hvordan dialogen med innbyggerne har vært. Halvorsen bekreftet at de har dialog med brukerne, men understreket at knutepunktet er nylig etablert.

- Vi er i startgropa, og i fortsettelsen vil vi ha enda mer og tettere kontakt med innbyggerne og frivillige lag og foreninger, sa virksomhetslederen.

Nettopp samarbeidet med ulike aktører i området ble trukket fram som et viktig kriterium for å få til en vellykket områdesatsing. I tillegg til innbyggerne var det flere som tok til orde for samarbeid med både næringslivet og frivillige lag og foreninger.

 

Kart over Drammens Gamleby
Kart over Drammens Gamleby