Wildenveys plass i ny drakt

Wildenveys plass i Mjøndalen har gjennomgått en større oppgradering. Etter en lengre anleggsperiode står statuen av Herman Wildenvey igjen på sin sokkel, og innbyggere kan glede seg over en park med vannspeil, terrengtrapper, sitteplasser og kunst.

Wildenveys plass i Mjøndalen med vannspeil, glasskunst og bro
BILDE: Området har blitt et fint møtested for innbyggerne, med sitteplasser, gangstier, vannspeil og kunst.

Plassen, som ligger der Gamle Rådhusgata møter Nedbergkollveien, har fått en skikkelig oppgradering. På grunn av koronapandemien er offisiell avduking av plassen og tilknyttende arrangement utsatt til april 2021, men allerede nå kan innbyggerne ta plassen i bruk.

Sikret mot 200- års flom

Det er gjort omfattende arbeider for å sikre Mjøndalen mot 200-årsflom. Arbeidet er et spleiselag mellom kommunen og NVE, der NVE står for flomsikringstiltakene.

Ved høy vannstand i Drammenselva, eller ved ekstreme nedbørsmengder, er Mjøndalen sentrum svært flomutsatt. Årsaken er at vannet i Drammenselva presses fra elva og inn i sentrum via blant annet Vrangbekk, som ligger i rør under parken. Et viktig ledd i flomsikringen av Mjøndalen er å sikre at dette ikke skjer. Det er derfor bygget en pumpestasjon for å pumpe vann fra Vrangbekk ut i sidevassdraget Evja. Det er også etablert et overvannsmagasin som skal ta imot overvann fra omkringliggende områder.

En større del av nærmiljøet

Et av målene har vært at Veiabekken skal bli en større del av nærmiljøet enn tidligere. Det er åpnet opp mot bekken, opparbeidet nye grøntområder, støpt murer, satt opp granittkanter og beplantet med nye trær. Ny gang- og sykkelsti over en liten bro har det også blitt.

Statue av herman Wildenvey
BILDE: Statuen av Herman Wildenvey er sentralt plassert .

Statuen av Herman Wildenvey, som forsiktig var tatt ned og oppbevart på et trygt sted mens anleggsarbeidene pågikk, er igjen på plass. Statuen utført av Ørnulf Bast i 1967 har fått en ny plassering. Fra å være noe bortgjemt på plassen tidligere, har den i dag fått hedersplassen. Den står og skuer utover plassen og mot Veiabekken, hvor Herman Wildenvey hentet inspirasjon til sitt navn «vil-den-vei(a)» fra. Med barndomshjemmet trygt i ryggen er diktningen hans nå klar for å bli presentert for kommende generasjoner av diktere, poeter og et stort nytt publikum.

De lokale samtidspoetene Fredrik Høyer og Øyvind Hånes fikk i utfordring å skrive dikt som er inspirert av Herman Wildenveys diktning. Diktene er blitt inngravert i tre sittestener plassert på plassen. Begge poetene har hatt store diktprosjekter, i samarbeid med Portåsen – Wildenveys rike, hvor Wildenveys diktning har blitt brukt som grunnlag for prosjekt.

Granittsten med poesi inngravert
BILDE: Plassen har tre sittestener med inngraverte dikt.

Pumpestasjon med glasskunst

Glassfasade utformet av Ole Lislerud
BILDE: Glassfasaden er utformet av kunstneren Ole Lislerud.

I skillet mellom parken og eksisterende parkering er det bygget en ny pumpestasjonen. Pumpestasjonen er kledd med glasskunst på de to sidene som vender mot parken. Om kvelden er pumpestasjonen lyssatt.

Glassfasaden er utformet av Ole Lislerud. Han har lang erfaring med kunst i offentlige rom og er professor ved Kunst og Håndverksskolen i Oslo (KHIO).Verket på Wildenveys plass heter «Leonardo@Mjøndalen» og er en kommentar på klimaendring på +2 grader og binder sammen det lokale flomtiltaket med den globale debatten om klimaendring.

Leonardo da Vinci forutså klimaendringene for 500 år siden. Han observerte og eksperimenterte med hydraulikk og vann. De lokale forholdene er symbolisert gjennom bilder av tømmerfløtere fra Steinberg lense og av de mange fabrikkpipene som lå på rekke og rad langs elva i tidligere Nedre Eiker. Det er også integrert skisser fra flomprosjektets landskapsarkitekt.

Parkeringsplassen ved Wildenveys plass er nyasfaltert og igjen fullt tilgjengelig. I enden av parkeringsplassen er det sykkelparkering.