Å Energi AS

Nøkkeltall

  • 2023 er første hele driftsår for Å Energi AS og nøkkeltall vil foreligge med utgangspunkt i generalforsamling.

Virksomheten

Å Energi AS er det ledende kraftkonsernet i Norge med virksomhet i hele verdikjeden – kraftproduksjon, nettvirksomhet og kraftomsetningsvirksomhet. Hovedkontoret ligger i Kristansand.

Å Energi AS ble etablert som følge av fusjon høsten 2022 mellom Glitre Energi AS og Agder Energi AS. Drammen kommune og Vardar eide Glitre Energi AS 50%/50%. Agder Energi AS var eid av Statkraft (45%) og 25 Agderkommuner (55%).

Statkraft er største eier i Å Energi AS med en eierandel på 33,3%. Drammen kommune er nest største eier med en eierandel på 13,66%. Drammen kommune har størst eierandel av de 26 eierkommunene. Nest største eierkommune er Kristiansand kommune med en eierandel på 6,13%. Vardar AS har en eierandel på 13,19%.

Selskapets formål

Selskapets formål er å eie, forvalte og videreutvikle konsernets virksomhet innen kraftproduksjon, nettvirksomhet og kraftomsetningsvirksomhet, samt all slik annen virksomhet som naturlig hører dertil. Selskapet skal drives på forretningsmessige vilkår og med økonomisk formål.

Mål med eierskapet

Mål med eierskapet er i stor grad finansielt begrunnet. Det forutsettes at selskapet gjennom gode resultater skal gi eierne god avkastning på investert kapital i form av høyt utbytte og verdiskapning i selskapet.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 981 952 324
  • Stiftelsesår: 2022
  • Drammen kommunes eierandel: 13,663%
  • Øvrige eiere: Statkraft, (33,302%), Vardar AS (13,187%), 25 Agderkommuner
  • Aksjekapital:  2 473 001 490 kr
  • https://www.aenergi.no/no

Ledelse og styre

Konsernsjef: Steffen Syvertsen

Styre: Ann-Christin Andersen (styreleder), Lars Erik Torjussen (nestleder), Asbjørn Grundt, Lars Petter Maltby, Kristin Steenfeldt-Foss, Morten Andre Yttreeide, Marit Ektvedt Kjær, Gro Elisabeth Lundevik, Oddvar Emil Berli*, Roger Thorsland*, Jan Helmen*, Rune Bæver* (*ansattes representant)

Varamedlemmer: Vibeke Hellesund, Ragnar Grundtvig Søegaard, Mette Ramfjord Harv, Henning Villanger, Kjell Åge Røiland, Sverre Halvard Hamre, Arnt Haugland, Lars Dehlimarken, Arnfinn Baksvær.