Drammen havn AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Drammen havn AS er lokalisert på Holmen i Drammen. Godsknutepunktet Drammen havn ligger dermed sentralt plassert på Østlandet, og er et effektivt logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane. Selskapets beliggenhet gir et kundegrunnlag på to millioner mennesker, innenfor en radius på ti mil.

Drammen Havn AS ønsker å være den beste intermodale havnen i Sørøst-Norge, og på denne måten ivareta sin rolle som samfunnsbygger og tilrettelegger for næringslivet i eierkommunene Drammen, Lier og Asker. Fordi Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge, er havnen en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig og trygg transport til og fra regionen.

I flere tiår har havnen vært Norges største havn for bilimport, men også containere, offshore prosjekt-laster, stål, stykkgods, våt- og tørr-bulk skipes over Drammen havn. Ukentlig trafikkeres følgende havner med container- og ro-ro linjer: Bremerhaven, Rotterdam, Esbjerg, Southampton, Zeebrugge, Immingham, Tyne, Helsinki, Tallinn, Klaipeda og Szczecin.

Selskapets formål

 • Ivareta eierkommunenes operative oppgaver og plikter i egne sjø- og havneområder, slik disse er nedfelt i havne- og farvannsloven
 • Være en pådriver for miljøvennlig sjøtransport og bærekraftige havne- operasjoner
 • Legge forholdene best mulig til rette for et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv
 • Bidra til å ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser
 • Bidra til økonomisk verdiskaping, som skal komme både selskap og eiere til gode

Mål med eierskapet

Eierskapet i Drammen Havn AS er langsiktig, og har både samfunnsmessige og forretningsmessige formål.

I tilknytning til de samfunnsmessige formålene med eierskapet står FNs bærekraftmål sentralt i de tre eierkommunene. Eierskapet i Drammen Havn AS sees i sammenheng med tre omforente satsingsområder:

 • En klima- og miljøvennlig samfunnsutvikling
 • En attraktiv by- og tettstedsutvikling
 • Et omstillings- og konkurransedyktig næringsliv

Kort om

 • Organisasjonsnummer: 931 717 235
 • Stiftelsesår: 2023 (opprinnelig stiftelsesår 1986, omdannet til AS 2023)
 • Drammen kommunes eierandel: 64%
 • Øvrige eiere: Lier kommune og Asker kommune
 • http://www.drammenhavn.no/

Ledelse og styre

Daglig leder: Arne Fosen

Styre: Ann-Christin Gjerdseth Andersen (leder), André Tangerud (nestleder), Kristin Bjella, Satvir Singh Parmar, Hege Gunnerud, Gudveig B Nordahl (ansattes representant).