Lindum AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Lindum AS ble etablert som kommunalt foretak i 1998 og omdannet til et konkurranseutsatt aksjeselskap i 2001. Selskapet er 100% eid av Drammen kommune. Selskapet drifter anlegg i Sør-, Øst- og Vest-Norge. Hovedvirksomheten ligger i Drammen.

Konsernet består av Lindum AS og flere datterselskaper, og driver virksomhet innen en rekke områder innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Lindum er en aktør innen blant annet deponering og behandling av forurensede masser, behandling av ulike typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke, samt transport. Selskapet driver produksjon av energi (biogass/fjernvarme), produksjon av kvalitetsjord/-gjødsel og -kompost og containerutleie til private og næringskunder.

Selskapets formål

Basert på forretningsmessige prinsipper og miljømessige hensyn skal selskapet:

  • Behandle og disponere avfall
  • Legge til rette for utsortering av avfall
  • Forvalte og foredle de ressurser som avfallet representerer
  • Mellomlagre og selge utsorterte fraksjoner
  • Kjøpe og selge varer og tjenester knyttet til behandling og omsetning av avfallsprodukter

Mål med eierskapet

Eierskapet i Lindum skal være langsiktig og ha forretningsmessige mål. Selskapets primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt, og sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. I tillegg skal eierskapet i Lindum bidra til å sikre Drammen kommunes miljøambisjoner i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i avfallet fra husholdninger og næringsliv i regionen.

Kommunen sikrer gjennom sitt eierskap en regional forankring av et viktig kompetansemiljø i et viktig teknologiselskap som bidrar til å sikre og utvikle spesialisert industriell kompetanse.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 979 618 840
  • Stiftelsesår: 2001
  • Drammen kommunes eierandel: 100 %
  • Aksjekapital: 25 mill. kr.
  • www.lindum.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Pål Smits

Styre: Hans Henrik Bruusgaard (leder), Arild Andreas Eek, Hanne Magrete Lenes Solem, Line Diana Blytt, Roger Bergan * og Marit Lund* (* ansattes representant).