Lindum AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Lindum AS ble etablert som kommunalt foretak i 1998 og omdannet til et konkurranseutsatt aksjeselskap i 2001. Selskapet er 100% eid av Drammen kommune. Selskapet drifter anlegg i Sør-, Øst- og Vest-Norge. Hovedvirksomheten ligger i Drammen.

Konsernet består av Lindum AS og flere datterselskaper, og driver virksomhet innen en rekke områder innenfor avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Lindum er en aktør innen blant annet deponering og behandling av forurensede masser, behandling av ulike typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke, samt transport. Selskapet driver produksjon av energi (biogass/fjernvarme), produksjon av kvalitetsjord/-gjødsel og -kompost og containerutleie til private og næringskunder.

Selskapets formål

Lindums kjernevirksomhet defineres som:

  • innsamling, mottak, behandling/foredling og avsetning av ulike typer avfall og forurensede masser.
  • gjenbruke forurensede masser best mulig der det er mulig og at sirkulær økonomi i større grad blir en del av kjernevirksomheten. Dette er særlig aktuelt i tilfeller hvor dette kan skape synergieffekter med andre deler av kommunens virksomhet, slik som vann og avløp.

Lindum skal konsentrere sin virksomhet om verdiskapning innenfor kjernevirksomheten. Selskapets strategi bør fokusere på videreutvikling av muligheter innenfor kjernevirksomheten og annen virksomhet i tilknytning til denne. Alle forretningsplaner skal sannsynliggjøre at de avkastningsmål som er gitt blir nådd.

Mål med eierskapet

Eierskapet i Lindum skal være langsiktig og ha forretningsmessige mål. Selskapets primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt, og sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. 

Lindum skal bidra til å sikre Drammen kommunes miljøambisjoner ved utnyttelse av ressursene i avfallet fra husholdninger og næringsliv. Gjenvinning av avfall er sentralt. Selskapet skal bidra i den sirkulære økonomien gjennom resirkulering av avfall og produktutvikling med minst mulig ny råvareinnsats. Her kan det skapes synergier med andre virksomheter.

Kommunen sikrer gjennom sitt eierskap en lokal og regional forankring av et viktig kompetansemiljø i et viktig teknologiselskap som bidrar til å sikre og utvikle spesialisert industriell kompetanse.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 979 618 840
  • Stiftelsesår: 2001
  • Drammen kommunes eierandel: 100 %
  • Aksjekapital: 25 mill. kr.
  • www.lindum.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Pål Smits

Styre: Hans Henrik Bruusgaard (leder), Arild Andreas Eek, Hanne Magrete Lenes Solem, Line Diana Blytt, Roger Bergan * og Marit Lund* (* ansattes representant).