Drammensregionens Brannvesen IKS

Nøkkeltall

Virksomheten

Drammensregionens brannvesen IKS er et interkommunalt selskap i henhold til lov om interkommunale selskaper. Drammen kommune er største eier i Glitrevannverket IKS med en eierandel på 65%. Øvrige eierkommuner er Lier, Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad.

Hoveddelen av selskapets virksomhet er tjenester til eierkommunene (samfunnsoppdraget), knyttet til brann, redning mv. Dette er oppgaver som kommunene har ansvar for iht. lov/forskrift, men som ivaretas av Drammensregionens brannvesen IKS. Samfunnsoppdraget må tilfredsstille målbare beredskapsmessige og forebyggende krav, denne defineres gjennom brannordningen.

Brannordningen fastsettes på bakgrunn av en grundig analyse av sikkerhet og sårbarhet (ROS-analyse) som revideres hvert 4. år. Selskapet yter også tjenester som finansieres direkte. Dette er både oppgaver pålagt i lov/forskrift(for eksempel feiing) og tjenester som bidrar til selskapets inntjening, f.eks. redningsdykking og opplæringsvirksomhet.

Drammensregionenes brannvesen IKS ivaretar eierkommunenes deltakelse i Sør-Øst 110 IKS (alarmsentral).

Selskapets formål

Selskapets formål er å dekke kommunens behov, plikter og oppgaver i forbindelse med:

 • Forebyggende tiltak mot brann og ulykker
 • Feiing av og tilsyn med fyringsanlegg
 • Redning, redningsdykking og akutt forurensing
 • Innsatsstyrke ved brann
 • Være innsatsstyrke og forebygge ved brann- og ulykker i krise- og krigssituasjon
 • Aktivt selge tjenester knyttet til kjernevirksomheten

Selskapet skal være en aktiv premissleverandør for eierkommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Selskapet skal ha ansvar for, og medfølgende myndighet til å ivareta kommunenes forpliktelser etter ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver” av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter, med de unntak som følger av loven selv. Selskapet skal gjennom sin virksomhet søke å være blant de ledende og mest effektive i landet. 

Mål med eierskapet

Eierkommunenes formål med eierskapet i Drammensregionens brannvesen IKS er at kommunene gjennom interkommunalt samarbeid har et brannvesen som leverer tjenester slik at oppgaver pålagt i lov og forskrift blir utført tilfredsstillende. Samfunnet og risikobildet er i hurtig endring og selskapets utviklingsarbeid må gjenspeile dette. Eierkommunene anser selskapet som et primært kompetanseorgan innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Selskapet kan etablere eller delta i andre selskap.

Kort om

 • Organisasjonsnummer: 984 054 408
 • Stiftelsesår: 2002
 • Drammen kommunes eierandel: 65 %
 • Øvrige eiere: Kommunene Lier 17%, Sigdal 3,2%, Øvre Eiker 12,5%, Krødsherad 2,3%
 • Kapital (Drammen kommune): kr. 13.049.000
 •  drbv.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Torgeir Andersen

Styre: Morten Fjeldstad (leder), Christian Vegard Dahl (nestleder), Tom-Vidar Børresen, Unn Hofstad, Andrea Wisløff, Tom Rune Bottolfs (ansattes representant),Vegard Hennum (ansattes representant), Per Stian Moe (vara ansattes representant).