Drammensregionens Brannvesen IKS

Nøkkeltall

Virksomheten

Hoveddelen av selskapets virksomhet er tjenester til eierkommunene (samfunnsoppdraget), knyttet til brann, redning mv.  Dette er oppgaver som kommunene har ansvar for iht. lov/forskrift, men som ivaretas av Drammensregionens brannvesen IKS. Samfunnsoppdraget må tilfredsstille målbare beredskapsmessige og forebyggende krav, denne defineres gjennom brannordningen. 

Brannordningen fastsettes på bakgrunn av en grundig analyse av sikkerhet og sårbarhet (ROS-analyse) som revideres hvert 4. år. Selskapet yter også tjenester som finansieres direkte. Dette er både oppgaver pålagt i lov/forskrift(for eksempel feiing) og tjenester som bidrar til selskapets inntjening, f.eks. redningsdykking og opplæringsvirksomhet.

Drammensregionens brannvesen IKS har økt antall eiere de siste årene og er gjennom utvidelse av antall eiere blitt et av de største brannvesen i Norge. Dette er også i tråd med anbefalinger fra direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DBS) om at det bør bli færre, men mer profesjonelle brannvesen i Norge. 

Drammensregionenes brannvesen IKS ivaretar eierkommunenes deltakelse i Sør-Øst 110 IKS (alarmsentral).

Selskapets formål

Selskapets formål er å dekke kommunens behov, plikter og oppgaver i forbindelse med:

 • Forebyggende tiltak mot brann og ulykker
 • Feiing av og tilsyn med fyringsanlegg
 • Redning, redningsdykking og akutt forurensing
 • Innsatsstyrke ved brann
 • Være innsatsstyrke og forebygge ved brann- og ulykker i krise- og krigssituasjon
 • Aktivt selge tjenester knyttet til kjernevirksomheten

Selskapet skal være en aktiv premissleverandør for eierkommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Selskapet skal ha ansvar for, og medfølgende myndighet til å ivareta kommunenes forpliktelser etter ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver” av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter, med de unntak som følger av loven selv. Selskapet skal gjennom sin virksomhet søke å være blant de ledende og mest effektive i landet. 

Mål med eierskapet

Målet med kommunens eierskap i Drammensregionens brannvesen IKS er å sikre en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen i Drammen. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler.

Kort om

 • Organisasjonsnummer: 984 054 408
 • Stiftelsesår: 2002
 • Drammen kommunes eierandel: 65 %
 • Øvrige eiere: Kommunene Lier 17%, Sigdal 3,2%, Øvre Eiker 12,5%, Krødsherad 2,3%
 • Kapital (Drammen kommune): kr. 13.049.000
 •  drbv.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Torgeir Andersen

Styre: Morten Fjeldstad (leder), Gina Rolfsen Røvik (nestleder), Tom-Vidar Børresen, Unn Hofstad, Christian Vegard Dahl, Tom Rune Bottolfs *,Vegard Hennum*, Per Stian Moe * (*ansattes representanter).