Nøkkeltall

 • Økonomiske nøkkeltall for Glitrevannverket IKS

Virksomheten

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som forsyner kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Frogn og en mindre del av Sande.

Selskapet forvalter tre hovedvannkilder: Glitre,  Røysjø og Sylling vannverk. 

Glitrevannverket IKS og Asker kommune har også bygget en reservevannforbindelse, slik at Glitre kan forsyne Asker kommune med vann til 50 000 mennesker ved driftsavbrudd. Tilsvarende kan Asker og Bærum vannverk, med vanninntak i Holsfjorden, vannforsyne Glitrekommunene ved driftsavbrudd i vannforsyningen fra Glitre. 

Selskapets formål

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelig vann til deltakerkommunene ihht. de til enhver tid fastsatte kvalitetsstandarder, herunder å sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner, samt salg av vann til andre.

Mål med eierskapet

Kommunens mål med eierskapet er å sikre:

 • Nok vann til å dekke behovet i kommunen
 • En vannforsyning som til en hver tid tilfredsstiller myndighetenes kvalitetskrav
 • En vannforsyningssituasjon preget av høy grad av sikkerhet og forutsigbarhet for sluttbrukerne
 • En effektiv forvaltning av felles ressurser

Kort om

 • Organisasjonsnummer: 971034637
 • Stiftelsesår: 1978, ble IKS i 2002
 • Drammen kommunes eierandel: (49 %)
 • Øvrige eiere: Nedre Eiker kommune 22 %, Røyken kommune 15 %, Lier kommune 14 %
 • Innskutt egenkapital (totalt): 118,8 millioner kroner
 • www.glitre.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Arild Eek

Styre: George Fulford (leder), Rune J. Svensson (nestleder), Cecilie Møller Endresen, Christian Aakermann, Marit Stykket, Dag Runar Hanen*  (*ansattes representant).