Glitrevannverket IKS

Nøkkeltall

Virksomheten

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som forsyner kommunene Drammen, Lier, Asker, Frogn og en mindre del av Holmestand.

Selskapet forvalter tre hovedvannkilder: Glitre,  Røysjø og Sylling vannverk. 

Glitrevannverket IKS har også en reservevannforbindelse til Asker kommune. Tilsvarende kan Asker og Bærum vannverk, med vanninntak i Holsfjorden, forsyne Glitrekommunene ved driftsavbrudd i vannforsyningen fra Glitre. 

Selskapets formål

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelig vann til deltakerkommunene ihht. de til enhver tid fastsatte kvalitetsstandarder, herunder å sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner, samt salg av vann til andre.

Mål med eierskapet

Kommunens mål med eierskapet er å sikre:

  • Nok vann til å dekke behovet i kommunen
  • En vannforsyning som til en hver tid tilfredsstiller myndighetenes kvalitetskrav
  • En vannforsyningssituasjon preget av høy grad av sikkerhet og forutsigbarhet for sluttbrukerne
  • En effektiv forvaltning av felles ressurser

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 971034637
  • Stiftelsesår: 1978, ble IKS i 2002
  • Drammen kommunes eierandel: (70,86 %)
  • Øvrige eiere: Asker kommune 14,72 %, Lier kommune 14,42 %
  • Innskutt egenkapital (totalt): 118,8 millioner kroner
  • www.glitre.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Marius Asheim

Styre: George Fulford (leder), Rune J. Svensson (nestleder), Cecilie Møller Endresen, Christian Aakermann, Marit Stykket, Ketil Borgevad (ansattes representant/ observatør), Mårten Kyte, (vara ansattes repr./observatør)