Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS

Nøkkeltall

Virksomheten

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) har ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfall fra innbyggerne i fem kommuner. Dette er en lovpålagt kommunal oppgave som selskapet utfører etter delegasjonsvedtak fra eierkommunene.

RfD har ansvar for renovasjonstjenestene i kommunene Drammen, Lier, Modum, Sigdal og Øvre Eiker. Området ble utvidet med Sigdal fra 1. juli 2021.

Innsamlingen skjer ved husstandene, returpunkter og gjenvinningsstasjoner. RfD har ansvaret for drift av seks gjenvinningsstasjoner og en omlastingsstasjon i egenregi. Drift av gjenvinningsstasjoner er en kjerneoppgave for RfD og en viktig del av tjenestetilbudet til innbyggerne.

I tillegg driver RfD i begrenset grad innsamling av næringsavfall, i det alt vesentlige knyttet til eierkommunenes barnehager og skoler.

Selskapets formål

Eierkommunenes hovedformål med sitt eierskap i RfD er på kort og lang sikt å sikre bolig- og fritidseiendommene, og skoler og barnehager i alle eierkommunene:

  • Et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, og er tilrettelagt for kildesortering og gjenvinning av ressursene i avfallet.
  • Et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon.
  • Et kostnadseffektivt tjenestetilbud basert på samarbeid og stordrift til konkurransedyktige priser.

Mål med eierskapet

Målet med kommunens eierskap er å sikre at kommunen har et fullverdig tilbud for sortering og innsamling av avfall. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 984 459 947
  • Stiftelsesår: 08.11.01
  • Drammen kommunes eierandel: 61,1 %
  • Øvrige eiere: Kommunene Lier 16,1%, Øvre Eiker 11,4% Modum 9,4% og Sigdal 2,1%.
  • Innskuddskapital: Innskutt egenkapital Drammen kommune kr. 338.000,-
  •  www.rfd.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Johan Rune Remmen

Styre: George Harold Fulford (leder), Morten Lauvbu (nestleder), Anne Kristine Teigen, Per Håvard Kleven, Liv Randi Lindseth, Monica Sending (ansattes representant ), Tor Arne Bjørn (ansattes representant).