Nøkkeltall

 • Økonomiske nøkkeltall for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS

Virksomheten

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) er en bestillerorganisasjon, med delegert myndighet knyttet til:

 • Kommunale forpliktelser etter Forurensingsloven
 • Å fatte enkeltvedtak etter Forurensingsloven
 • Håndheve de bestemmelser som er gitt i kommunenes renovasjonsforskrifter. Selskapet skal påse at forskriftene er i samsvar med nasjonale rammer, gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi. Endringer i renovasjonsforskriftene skjer i tråd med retningslinjer gitt i gjeldende eierstrategi.

Myndighet og oppgaver etter disse bestemmelser er gitt til styret i selskapet. Bestiller- og myndighetsoppgavene er knyttet til innsamling, transport og avsetning av avfall fra husholdningene i eierkommunene. Innsamlingen skjer ved husstandene, returpunkter og gjenvinningsstasjoner.

I tillegg driver RfD i begrenset grad innsamling av næringsavfall, i det alt vesentlige knyttet til eierkommunenes barnehager og skoler.

Selskapets formål

Selskapets formål er på kort og lang sikt å sikre bolig- og fritidseiendommene, og skoler og barnehager i alle eierkommunene:

 • Et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, og er tilrettelagt for kildesortering og gjenvinning av ressursene i avfallet.
 • Et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere, som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon.
 • Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift, til konkurransedyktige priser. 

Mål med eierskapet

Målet med kommunens eierskap er å sikre at kommunen har et fullverdig tilbud for sortering og innsamling av avfall. Gjennom samarbeid med andre kommuner er det et mål å oppnå stordriftsfordeler.

Kort om

 • Organisasjonsnummer: 984459947
 • Stiftelsesår: 08.11.01
 • Drammen kommunes eierandel: 33,8 %
 • Øvrige eiere: Kommunene Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik, og Øvre Eiker
 • Kapital: Innskutt egenkapital Drammen kommune kr. 338.000
 •  www.rfd.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Johan Rune Remmen

Styre: George Harold Fulford (leder), Andrè Tangerud (nestleder), Anne Kristine Teigen, Per Håvard Kleven og Gry Vestengen Nessjøen* (*ansattes representant).