Viken Kommunerevisjon IKS

Nøkkeltall

Virksomheten

Viken kommunerevisjon IKS (VKR) er en sammenslåing av tidligere Buskerud Kommunerevisjon IKS og Follo distriktsrevisjon IKS. VKR har et stort fagmiljø med 26 ansatte, med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapet reviderer de fleste kommunene i Buskerud og 3 kommuner i Follo, samt en rekke kommunale foretak, kirkeregnskap, interkommunale selskaper og stiftelser/legater.

Selskapets hovedkontor er i Drammen, med avdelingskontor på Hønefoss og i Follo.

Selskapets formål

Selskapets formål er å utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne etter gjeldende Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med tilhørende forskrifter. Revisjonsarbeidet omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Selskapet utfører også andre tjenester, herunder undersøkelser, selskapskontroll og rådgivning så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor.

Mål med eierskapet

Selskapet skal dekke deltakernes felles behov for en revisjonsløsning, og målet med eierskapet er å ha en konkurransedyktig og robust revisjonsenhet i Viken med et stort fagmiljø og spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor.

Selskapets primæroppgave er å levere revisjonstjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser for sine eiere. Gjennom den lovpålagte revisjonen bidrar selskapet til å sikre at fellesskapets verdier forvaltes på en betryggende måte, og til en god egenkontroll i kommunen. Regnskapsrevisjon gir politikerne og kommunens innbyggere økt tillit til kommunens regnskap, og til at bevilgninger gjennomføres i tråd med politiske vedtak. Forvaltningsrevisjon bidrar til læring og forbedring av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting.

Kort om

  • Org.nummer: 985 731 098
  • Stiftelsesår: 2003
  • Drammen kommunes eierandel: 17,9 %
  • Øvrige eiere: Buskerud fylkeskommune, Enebakk kommune, Flesberg kommune, Flå kommune, Kongsberg kommune, Krødsherad kommune, Modum kommune, Nesodden kommune, Nore og Uvdal kommune, Ringerike kommune, Rollag kommune, Sigdal kommune, Øvre Eiker kommune og Ås kommune.
  • Antall ansatte: 26
  • Aksjekapital: Selskapets EK 1.1.2019 utgjorde 8,5 mill. kr.
  • www.bkr.no
  • www.vkrevisjon.no (under utarbeidelse)

Ledelse og styre

Daglig leder: Inger Anne Fredriksen

Styre: Hans Eid Grøholt (leder), Linn Kristin Evju (nestleder), Lars Ole Skogen, Carina S. Tangen, Trond Simarud, Line Galston (ansattes representant), Marianne Røed (vara), Tore Brath (vara), Morten L. Kallevig  (vara ansattes representant)