Viken Kommunerevisjon IKS

Nøkkeltall

Virksomheten

Viken kommunerevisjon IKS (VKR) er en sammenslåing av tidligere Buskerud Kommunerevisjon IKS og Follo distriktsrevisjon IKS. VKR har et stort fagmiljø med 26 ansatte, med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. VKR reviderer de fleste kommunene i Buskerud og 3 kommuner i Follo, samt en rekke kommunale foretak, kirkeregnskap, interkommunale selskaper og stiftelser/legater.

Selskapets hovedkontor er i Drammen, med avdelingskontorer på Hønefoss og i Ski.

Selskapets formål

Selskapets formål er å utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne etter gjeldende Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med tilhørende forskrifter. Revisjonsarbeidet omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Selskapet utfører også andre tjenester, herunder undersøkelser, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor.

Mål med eierskapet

Selskapet skal dekke deltakernes felles behov for en revisjonsløsning, og målet med eierskapet er å ha en konkurransedyktig og robust revisjonsenhet i Viken med et stort fagmiljø og spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor.

Kort om

  • Org.nummer: 985 731 098
  • Stiftelsesår: 2003
  • Drammen kommunes eierandel: 23,00 %
  • Øvrige eiere: Ringerike kommune, Kongsberg kommune, Ås kommune, Øvre Eiker kommune, Nesodden kommune, Modum kommune, Enebakk kommune, Ål kommune, Hol kommune, Gol kommune, Nesbyen kommune, Nore og Uvdal kommune, Sigdal kommune, Flesberg kommune, Hemsedal kommune, Krødsherad kommune, Rollag kommune og Flå kommune.
  • Antall ansatte: 29
  • Aksjekapital: Selskapets egenkapital pr. 31.12.2021 utgjorde 16,244 mill. kr.
  • www.vkrevisjon.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Inger Anne Fredriksen

Styre: Hans Eid Grøholt (leder), Linn Kristin Evju (nestleder), Lars Ole Skogen, Carina S. Tangen, Trond Simarud, Line Galston (ansattes representant), Marianne Røed (vara), Tore Brath (vara), Morten L. Kallevig  (vara ansattes representant).