Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

Nøkkeltall

Virksomheten

Viken kontrollutvalgsekretariat IKS (Vikus) ble etablert 1.7.2020 etter sammenslåing av Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS (Kubis), Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (Fiks) og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus).

Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene. I tillegg selger Vikus sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i Aremark, Asker og Bærum. Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov.

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, som har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For at kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sin funksjon, er det avhengig av og tjenester fra et uavhengig sekretariat. Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Kontrollutvalget har en bestillerrolle overfor revisjonen, som i hovedsak rapporterer til kontrollutvalget. Sekretariatet bistår kontrollutvalget med å fylle bestillerrollen. Et viktig ledd i dette er å utarbeide forslag til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. For mange utvalg utfører Vikus også risiko og vesentlighetsvurderingene forut for planarbeidet. I tillegg utfører Vikus undersøkelser på oppdrag fra kontrollutvalgene. Vikus er en sentral faglig ressurs og diskusjonspartner for utvalgene, og er det operative leddet som står for dialogen med kommunedirektøren og med revisjonen.

Selskapets formål

Levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere innenfor rammene i anskaffelsesregelverket.

Mål med eierskapet

Selskapet dekker deltakernes behov for å stille en sekretariatsløsning til disposisjon til kontrollutvalgene.

Kort om

  • Org.nummer: 898 704 262
  • Stiftelsesår: 2012 for Romerike kontrollutvalgssekretariat. 2020 for Viken kontrollutvalgssekretariat
  • Drammen kommunes eierandel: 13,32%
  • Øvrige eiere: Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Frogn, Gjerdrum, Hol, Hole, Hurdal, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Modum, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Rælingen, Sigdal, Ullensaker, Vestby, Øvre Eiker og Ås.
  • Antall ansatte: 7
  • Aksjekapital: Egenkapital 800 000 kroner
  • https://vikus.no/

Ledelse og styre

Daglig leder: Mona Moengen

Styre: Vibeke Resch-Knudsen (leder), Karianne Husemoen, Torbjørn Øgle Rud, Bjørn Røed (vara), Ann Sire Fjerdingstad (vara).