Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA Region 4 KO)

Nøkkeltall

Virksomheten

I Norge er det opprettet interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) over hele landet fordelt på regioner (IUA-regioner). Lovverket stiller krav om at kommunene deltar i et IUA. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 4 (IUA Region 4 KO) er fra 1.1.2023 organisert som et kommunalt oppgavefellesskap jf. §19 i Kommuneloven. Deltakere i samarbeidet er de 18 kommunene i gamle Buskerud, samt Jevnaker kommune.

Lov og forskrift

IUA er hjemlet i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning og i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).

Organisering

I 2023 ble IUA organisert som et kommunelat oppgavefellesskap. IUA Region 4 har et representantskap som sitt øverste organ, med et medlem og varamedlem fra hver av de 19 kommunene. Fra 2023 har Drammen kommune lederen av representantskapet, Lier kommune har nestleder. Drammen kommune er kontorkommune for IUA og fører regnskap og har ansvar for arkivet. I det daglige ledes IUA av et beredskapsstyre som er administrativt sammensatt med personer med beredskapskompetanse fra et utvalg av de 19 deltakerkommunene. Brannsjefen i Drammensregionens brannvesen IKS leder beredskapsstyret, med brannsjefen i Ringerike og Hole som nestleder.

Selskapets formål

Det interkommunale samarbeidet har som formål å sikre at eierkommunene er i stand til å møte kravene til kommunal beredskap mot akutt forurensning. Samarbeidet skal gi eierkommunene den mest kostnadseffektive beredskapen. IUA Region 4 er etablert for å organisere nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger i kommunene, og som kommunen ikke selv klarer å håndtere alene.

Kort om

  • Org.nummer: IUA har ikke eget organisasjonsnummer, ivaretas av Drammen kommunes
  • Stiftelsesår: 1994
  • Drammen kommunes medlemsandel: ca. 38%
  • Øvrige medlemmer: Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Kongsberg, Jevnaker, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål
  • Fondsmidler: ca. 2 000 000 pr. 2023

Ledelse og styre

Sekretariat:Et sekretariat ivaretar funksjonen «daglig leder». Dette driftes av Drammensregionens brannvesen IKS, Henrik Trømborg innehar oppgaven i 2023.

Styre: Leder Torgeir E Andersen, Drammensregionens brannvesen, nestleder Terje Reginiussen, Ringerike brann og redning, Arne Fosen, Drammen Havn, Erik Rognli, Kongsberg brann og redning, John Bjella, Hallingdalsregionens brannvesen, Ingar Danielsen, Hallingdal brann- og redningstjeneste, Even Moan, Ringerike brann og redning, Kirsten Kleveland, Drammen kommune, Ola Mossblad, Nynas AS, Julie Nitsche Kvalvik, TG Elektro, Ivar Løkeng, Buskerud Sivilforsvarsdistrikt, Espen Haugseth, Buskerud Sivilforsvarsdistrikt, Karsten Butenschøn, Statsforvalteren i Oslo og Viken, klima – og miljøvernavdelingen, Astrid Holtan Fredriksen, Statsforvalteren i Oslo og Viken, klima – og miljøvernavdelingen.