Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA

Nøkkeltall

Virksomheten

En av hovedoppgavene ved etablering av KDRS var å etablere et digitalt sikringsmagasin for medlemmene. Dette ble realisert i 2016, men medlemmene startet først å ta dette i operativt bruk i løpet av 2017.

Selskapet har utover dette gjennomført flere utviklingsprosjekter som skal bidra til at medlemmene får en enklere hverdag i forhold til sikring og langtidsbevaring av digitalt skapte arkiver.

Selskapets formål

KDRS skal bistå arkivinstitusjoner med å yte en nasjonal samordnet tjeneste som ivaretar de faglige kravene til langtidslagring av digital informasjon skapt i kommuner og fylkeskommuner og i andre organisasjoner.

Foretaket skal ivareta medlemmenes interesser, gjennom deres deltakelse i virksomheten for tjenester knyttet til digitale arkiv.

KDRS er et nasjonalt e-arkivsenter innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor og målet er at alle kommunearkivinstitusjonene i landet skal kunne dra nytte av de tjenestene som etableres, blant annet det digitale depotet og den øvrige kompetansen senteret tilbyr. Andre organisasjoner kan også tilknyttes KDRS som medlem.

Kort om

  • Org.nummer: 995726777
  • Stiftelsesår: 2010
  • Drammen kommunes medlemsandel: 6,67%
  • Øvrige medlemmer: 16 kommuner, fylkeskommuner og arkivinstitusjoner
  • Antall ansatte: 3
  • Medlemskapital: 1 700 000
  • www.kdrs.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Tor Eivind Johansen

Styre: Stig Roald Amundsen (styreleder), Atle Frydenlund (nestleder), Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Ellen Jensen, Odd Lasse Worum (vara), Elin Wetås Jara (vara)