Spennende muligheter som lærling

Er du lærling hos oss får du spennende og varierte oppgaver.

En lærling tar siste del av en videregående utdanning i arbeidslivet. Du blir ansatt i kommunen, og har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere.

Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden.

Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve.

Flere løp

Drammen kommune har flere utdanningsløp som fører frem til fagbrev.

Som ordinær lærling har du gått VG1 og VG2 på videregående skole og søker deg til læretid etter endt skole.

  • Læretiden er 2 år

Menn i helse er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, KS, NAV og fylkeskommunen, som har målsetting om å rekruttere flere menn til helsefagarbeideryrket.

  • Læretid er minimum 12 måneder

Mer om prosjektet Menn i helse

Som lærling i et 4-årig utdanningsløp går du vekselsvis på skole og læretid i fire år. Etter endt utdanning vil du stå med både fagbrev og generell studiekompetanse.

  • Læretid på 4 år

Fagbrev på jobb ble vedtatt av Stortinget i 2018 og er en alternativ vei til fagbrev for voksne som allerede har et arbeidsforhold i kommunen.

  • Læretid på mellom 1 og 3 år, avhengig av hvor lenge du har jobbet.

Les mer om fagbrev på jobb

Hvem kan søke?

Du må ha bestått videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2) i det faget du søker læreplass i. Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker. Det stilles krav til god fysisk og psykisk helse.

Søke læreplass

Ledige læreplasser i Drammen kommune utlyses på våre hjemmesider under ledige stillinger 1. februar hvert år.

Søknadsfrist for inntak er 1. mars.

Husk at du også må søke formidling til læreplass i VIGO (Viken fylkes søkeportal).

Etter at du har søkt

Aktuelle kandidater til læreplass innkalles til individuelle intervjuer. Innkallingen skjer via mail. Intervjuer til læreplass foregår i tidsrom mars/april.

Tilbud om læreplasser sendes ut fortløpende etter intervju og sjekk av referanse. Alle som har søkt innen fristen får svar innen 15. mai. Oppstart av læretid er i august.

Om lærlingeordningen

Som lærling har du lønn under opplæringen. Du vil tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Du har kun rett på lønn for verdiskapningsdelen av læretiden. Verdiskapningsdelen fordeles normalt over begge årene. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn på kveld, helg og helligdager. Lønn og tillegg styres av Hovedtariffavtalen.

Overtid

Lærlinger skal normalt ikke kunne pålegges overtidsarbeid. Hvis de unntaksvis blir pålagt overtidsarbeid (utover den alminnelige arbeidstid), skal overtiden beregnes ut fra begynnerlønnen til en fagarbeider. Lærlinger under 18 år har ikke lov til å jobbe overtid.

Turnus

Lærlinger i helsefag arbeider turnus med arbeid hver tredje helg. Arbeid på røde dager og helligdager må påregnes. Turnus utarbeides etter gjeldende regler for turnusarbeid.

Skattekort

Du må sørge for at du har gyldig skattekort før du starter i læretid. Skattekort bestiller du på Skatteetaten sin side. Kommunen laster ned dette elektronisk, så du trenger ikke levere skattekortet til leder på arbeidsplassen.

Lån og stipend

Lærlinger kan søke stipend og lån i læretiden. Godkjent lærekontrakt brukes som dokumentasjon. Søke om stipend og lån hos Lånekassen.

Ferie

Som lærling har du samme rettigheter som alle andre arbeidstakere, og loven gir deg rett på 25 dager ferie per år.

Ble du ansatt før 1. september, kan du ta ut full ferie året etter. Hvis du ikke har opparbeidet deg full lønn for hele ferieperioden, vil du ikke til å få betalt for tiden du tar deg fri. Du kan derfor heller ikke pålegges å ta ut full ferie.

Det første året som lærling kan du søke om fritak for inntil 14 dager ferie. Dette må avklares med leder hvis det er aktuelt for deg.

Du må avtale med din leder om når du kan ta ut ferie. Du har krav på tre uker sammenhengende fri i perioden 1. juni til 31. august.

Leder har styringsrett. Det betyr at det ikke er sikkert du kan få fri når du selv ønsker dette. Det er derfor viktig at du spør leder om fri, før du planlegger ferien.

Ved fravær skal du ringe avdelingen så fort du vet du ikke kommer på jobb. Alt fravær må dokumenteres. Du har rett på egenmelding og sykemelding som ordinær ansatt. Dokumentasjonen leverer du til leder. Egenmelding kan først brukes etter at du har vært ansatt i 2 måneder.

Ved fravær utover fire uker kan læretiden bli vurdert forlenget. Dette gjøres i samarbeid med fylkeskommunen.

Ved sykemelding har du en plikt til å være aktiv for å komme tilbake til arbeidsplassen. Drammen kommune er en IA-bedrift, hvor man skal tilrettelegge så langt man kan for at en kan stå i jobb.

Som hovedregel er du forpliktet til å ta imot tilbud om utredning, behandling, tilrettelegging og tiltak når du er sykmeldt. Er det arbeidsoppgaver du ikke kan utføre på grunn av sykdom, kan du få mindre fysisk krevende oppgaver. Dette avtaler du med din leder.

Som lærling er det mange arbeidsoppgaver du kan bidra med i avdelingen slik at du ikke mister verdifull praksistid.

Hvis du får avbrudd i læretiden din på grunn av langvarig sykdom, har du ikke krav på å få læretiden forlenget i kommunen. Dette må avklares i samarbeid med deg, faglig ansvarlig og fylkeskommunen. Husk at det er kun deg selv det går utover, hvis du mister lang tid i praksis.

Ureglementert og udokumentert fravær er brudd på arbeidsreglementet og vil alltid gi muntlig og/eller skriftlig advarsel. Advarsler kan føre til at lærekontrakten din blir hevet og du mister læreplassen.

Lengde

Normal læretid er 24 mnd. Du vil være på forskjellige praksissteder gjennom læretiden for å få variert erfaring frem til fagprøven. Har du relevant arbeidserfaring før du starter i lære, kan læretiden avkortes. Da må du ha dokumentasjon på dette og levere til faglig ansvarlig ved oppstart av læretiden.

Det er fylkeskommunen som vurderer om læretiden skal avkortes hvis du har relevant arbeidserfaring fra før.

Veiledning

Du har rett på veiledning jevnlig gjennom læretiden for å nå kompetansemålene for ditt lærefag. Veileder og faglig ansvarlig vil sørge for at dette blir gitt. Du må være tilstede i praksis for å motta veiledning, og vise progresjon og utvikling gjennom læretiden.

Dokumentasjon av kompetansemål

Drammen kommune bruker dokumentasjonsverktøyet OLKweb. Her legger du inn oppgaver og annet skriftlig arbeid du utarbeider gjennom læretiden. Veileder og faglig ansvarlig har tilgang til å lese og gi tilbakemelding på oppgavene dine. Det forventes at du jobber utover studietiden som er avsatt for å komme igjennom kompetansemålene.

Studietid

Som lærling har du krav på 2 timer studietid i uken. Studietid skal avtales med veileder og synliggjøres på avdeling.

Evaluering

Du skal ha evaluering med faglig ansvarlig en gang hvert halvår. Evalueringen skal kartlegge hvordan du ligger an i den faglige utviklingen og dokumentasjon av kompetansemål. Faglig ansvarlig avtaler møtetidspunkt med deg og veileder. Du må møte forberedt til evalueringen.

Fagdager

Du vil få tilbud om fagdager og andre kompetansehevende kurs i læretiden. Dette vil variere ut ifra hvilke lærefag du tar. Ta kontakt med din faglig ansvarlig for nærmere informasjon om hva som gjelder for ditt fag.

Lærlingebevis

Som lærling kan du har rett på reduserte priser som student/elev.

Du må selv søke fylkeskommunen om lærlingebevis

Som lærling er du underlagt de lover og regler som gjelder for alle arbeidstakere i Drammen kommune. Du skal ha en lærekontrakt og en arbeidskontrakt. Kontraktene er midlertidig og avgrenset i tidsrommet læretiden gjelder for. Kontraktene skal underskrives av deg og arbeidsgiver, og skal godkjennes av fylkeskommunen.

Politiattest

Alle som skal arbeide med barn eller innen helse må levere gyldig politiattest. Politiattesten skal være mindre enn 3 måneder ved ansettelsestidspunktet. Du søker om politiattest på politiets nettsider. Du må legge ved tilbud om læreplass som dokumentasjon på hvorfor du søker politiattest.

Rusmidler

Ingen av Drammen kommunes arbeidstakere skal være påvirket av rusmidler i arbeidstiden. Dette gjelder også for lærlinger. Brudd på dette vil føre til direkte heving av kontrakt som brudd på arbeidsreglement.

Lærlinger i helsefag har i tillegg et pliktmessig avhold i Helsepersonell-loven. Der står det at helsepersonell ikke skal innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, og senest 8 timer før vakten starter. Helsepersonell som inntar nødvendige legemidler på grunn av sykdom, skal snarest orientere sin leder om dette.

Bruk av røyk og snus er kun tillatt etter gjeldende regler på arbeidsplass.

Bierverv

Bierverv er der det utføres lønnet arbeid for en annen enn hovedarbeidsgiver eller man har et privat foretak. (arbeid som selvstendig næringsdrivende). Du må informere faglig ansvarlig og leder hvis dette er aktuelt for deg. Det skal inngås skriftlig avtale dersom det gis mulighet for bierverv. Du har ikke anledning til å ha flere stillinger i Drammen kommune ved siden av lærekontrakten.

Avbrudd og heving av lærekontrakt

Læretiden kan avbrytes i forbindelse med permisjon, for eksempel ved svangerskap eller militærtjeneste. Du har samme permisjonsreglement som øvrig ansatte i kommunen. Snakk med leder eller faglig ansvarlig hvis dette blir aktuelt for deg. Du leverer permisjonssøknad til lederen din.

Avbrudd kan også oppstå ved sykdom utover 8 uker. Kun i spesielle tilfeller kan lærekontrakten heves.

En heving av lærekontrakt innebærer at arbeidsforholdet ditt opphører. Det er fylkeskommunen som skal godkjenne en heving av lærekontrakten.

Som lærling er du omfattet av arbeidsmiljøloven med unntak for opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Dette innebærer at du er unntatt reglene om stillingsvern i arbeidsmiljøloven, og således vil din oppsigelsestid være regulert av Opplæringsloven §4-6 og ikke arbeidsmiljøloven.

Heving av en lærekontrakt er regulert av Opplæringsloven §4-6 som sier at en lærekontrakt kan heves dersom:

  • en av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet.
  • lærlingen/lærekandidaten/lærebedriften viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet.
  • lærlingen/lærekandidaten meddeler skriftlig at det vil være en urimelig ulempe for han å fortsette ut kontraktstiden

Dersom begge parter er enige om å avslutte læreforholdet, sendes en melding om heving av lærekontrakt til Fylkeskommunen. Dersom kun en av partene ønsker å heve, kan heving meldes til Fylkeskommunen. Begge parter skal ha mulighet til å uttale seg om hevingen før beslutning fattes av fylkeskommunen.

Ved heving sender Fylkeskommunen kompetansebevis til deg med antall måneder du har vært i lære. Hvis du fortsatt har rett til opplæring er det viktig at du selv tar kontakt med Oppfølgingstjenesten i det fylket du bor.

På slutten av læretiden skal du opp til en fagprøve. Det er faglig ansvarlig som melder deg opp, og du kan komme med ønsker på hvor du vil gjennomføre fagprøven. Det kan være noen steder det ikke er aktuelt med fagprøve, så avklar dette med faglig ansvarlig.

For å få fagbrev må både fagprøve og læretiden i sin helhet være bestått. Det betyr at du ikke får noe skriftlig dokumentasjon på bestått fagprøve før du er ferdig med læretiden din.

Fylkeskommunen sender informasjon til Statens autorisasjonskontor over de som har bestått fagprøve og læretiden for de fagene man kan søke autorisasjon for. Man må betale for å få autorisasjon, og faktura på dette kommer i Altinn. Når faktura er betalt, får du tilsendt autorisasjon i posten.

Møt noen av våre lærlinger

Sindre Backlund - lærling

Gutt foran trapp. Sindre Backlund.
BILDE: Lærling Sindre Backlund.

Det som er bra med å jobbe i Drammen kommune er at det er et trygt og variert miljø å både jobbe og lære i.

Som kontor- og administrasjonsfagslærling i Drammen kommune går min jobb ut på å hjelpe til med administrative oppgaver så godt jeg kan, samtidig som jeg prøver å tilegne meg mest mulig kunnskap. Du møter på mange hyggelige kollegaer med mye kompetanse og kunnskap.

Ward Alhassn - lærling

Ward Alhassn
BILDE: Lærling Ward Alhassn.

Å være lærling er en fin mulighet til å få nye utfordring og gjøre ting man ikke har gjort før.

Som service- og administrasjonsfagslærling i Drammen kommune går min jobb ut på fakturabehandling, innkjøp via E-handel og andre administrative oppgaver.