Beredskapsplan

Drammen kommunes mål er å etablere en kriseledelse som raskt kan iverksette de tiltak som er nødvendige når en uforutsett hendelse inntreffer.

Beredskapsplanen er en sentral og koordinerende del av kommunens beredskap, og kommer i tillegg til planer for håndtering av kriser som de enkelte kommunale tjenester har utarbeidet.

Beredskapsplanen er en plan for kriseledelsen og er utarbeidet med bakgrunn i gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Under ser du noen av hovedprinsippene i kommunens beredskapsplan:

  • Dersom en alvorlig hendelse inntreffer, som går utover de hendelser som kommunen normalt er forberedt til å ta hånd om, etableres kriseledelse.
  • Ved akutt fare for liv og helse oppretter politiet lokal redningssentral (LRS). Ved opprettelse av kommunal kriseledelse er ansvarsavklaring mellom lokal redningssentral (LRS), politi, regionale myndigheter avklart
  • Ved en uønsket hendelse skal kommunen gi best mulig informasjon til befolkningen. Kommunens nettside vil være hovedkanal for informasjon.
  • Dersom LRS/politiet leder krisehåndteringen, skal all informasjon om selve skaden gis fra dem. Kommunen videreformidler informasjonen.
  • De som til daglig tar de politiske og administrative avgjørelsene skal også gjøre det under en krise
  • Kommunen skal i krisesituasjoner så langt det er mulig opprettholde nødvendige tjenestetilbud