Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder.

Vi arbeider systematisk for en trygg kommune gjennom alle våre tjenester.

Overordnet beredskapsplan beskriver hvordan beredskapen i kommunen er organisert ved alvorlige uønskede hendelser som rammer kommunen som helhet, eller som er av en karakter som krever sentral koordinering og ledelse.

I tillegg til vår overordnede beredskapsplan har alle våre virksomheter som skoler, barnehager, institusjoner og legevakten egne beredskapsplaner.

I en krise vil brannvesenet og legevakten sette i gang med akutt livreddende innsats. Skolene, barnehagene, hjemmehjelpstjenesten og sykehjemmene har egne planer for å kunne ivareta barn og brukere i en krise.

Etater med ansvar for kritisk infrastruktur som vannforsyningen har operasjonssentraler som overvåker driften kontinuerlig og setter inn tiltak umiddelbart dersom en uønsket hendelse oppstår.

Relevante lover og forskrifter

Kommunens beredskapsplikt er fastsatt i Sivilbeskyttelsesloven.

I tillegg er det krav til vår beredskap i flere lover og forskrifter som for eksempel HelseberedskapslovenFolkehelselovenDrikkevannsforskriftenForskrift om kommunal beredskapsplikt,  
Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene