Innkreving av betaling for kommunale varer og tjenester

Bruk den originale blanketten når du betaler. Da er du sikret rask og sikker behandling av betalingen. Overhold betalingsfristen så slipper du renter og omkostninger. Ved annen betaling - husk KID-nummer.

Kommunale varer og tjenester faktureres normalt ved utsending av giroblanketter påført faktura- og betalingsinformasjon. For faste regninger, for eksempel eiendomsavgifter, barnehage og husleie, tilbyr vi avtalegiro og e-faktura. Avtale inngås med egen bank. Belastningsmelding, med fakturainformasjon, sendes av kommunen til avtalegirokunder.

Virksomhetene sender faktura

Hver enkelt virksomhet fakturerer i hovedsak selv sine krav. Dersom det er spørsmål eller innvendinger vedrørende fakturagrunnlaget, eller adresseendring, henvender du deg direkte til den virksomhet i kommunen som har fakturert kravet.

Du finner kontaktinformasjon til de ulike virksomhetene i lista under.

Problemer med å betale - ta kontakt

Vi oppfordrer alle som har betalingsproblemer i forbindelse med sine forpliktelser til kommunen, å ta kontakt så tidlig som mulig, slik at vi sammen kan finne en løsning. Kontakt en av våre saksbehandlere, på telefon 32 04 61 40.

Regnskap i Drammen kommune har ansvar for innfordring av ubetalte fakturaer for eiendomsavgifter. Det betyr at vi sender ut purringer og inkassokrav på vegne av kommunen.

Spørsmål om grunnlaget for fakturaen

Det er imidlertid virksomhetene selv som fakturerer kravene sine. Har du innsigelser eller er uenig i en faktura du har fått for eiendomsavgifter må du derfor ta kontakt med den aktuelle virksomheten i den aktuelle kommunen.

Eiendomsavgiftene må betales!

Krav på avgiftene er sikret ved lovbestemt pant i eiendommen. Hvis de kommunale eiendomsavgiftene ikke blir betalt, kan Drammen kommune begjære eiendommen tvangssolgt.

Dette gjelder vann- og kloakkavgift, gebyr for slamtømming, avfallsgebyr, feieavgift og eiendomsskatt. Det er derfor viktig å prioritere å betale disse avgiftene.

Har du problemer med å betale ta kontakt med oss:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Vann og avløp

Betaling av vann- og avløpsavgift skjer à konto + avregning av foregående år for vannmålere. Spørsmål om beregningsgrunnlaget rettes direkte til Vann- og avløpsvirksomheten i den kommunen hvor eiendommen ligger.

Slamtømming av små avløpsanlegg

Utført slamtømming faktureres etterskuddsvis. Har du spørsmål om slamtømmegebyr, vennligst kontakt Tilsynet for små avløpsanlegg:

Renovasjon

Har du spørsmål om avfallsgebyr, vennligst kontakt Renovasjonsselskapet for Drammensregionen:

 • Telefon: 32 04 97 00

Feiing

Har du spørsmål vedrørende feieavgift kan du kontakte Drammensregionens brannvesen IKS.

 • Telefon: 32 04 44 00

Regnskapsavdelingen i Drammen har ansvar for innfordring av ubetalte fakturaer for barnehagene. Det betyr at vi sender ut purringer og inkassokrav på vegne av barnehagene/kommunen.

Spørsmål om betaling eller utsettelse

Har du spørsmål om betaling eller utsettelse på en faktura ta kontakt med oss på:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Spørsmål om grunnlaget for fakturaen

Det er imidlertid virksomhetene selv som fakturerer kravene sine. Har du innsigelser eller er uenig i en faktura du har fått for barnehageplass må du derfor ta kontakt med barnehagen det gjelder.

Skylder du mer enn 1 måned oppholdsbetaling i barnehage er det viktig at du tar kontakt med:

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO/AKS

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Regnskapsavdelingen i Drammen kommune har ansvar for innfordring av ubetalte fakturaer for skolefritidsordningen (SFO) og Aktivitetsskolen (AKS). Det betyr at vi sender ut purringer og inkassokrav på vegne av skolene/kommunen.

Spørsmål om betaling eller utsettelse

Har du spørsmål om betaling eller utsettelse på en faktura ta kontakt med oss på:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Spørsmål om grunnlaget for fakturaen

Det er imidlertid virksomhetene selv som fakturerer kravene sine. Har du innsigelser eller er uenig i en faktura du har fått for SFO må du derfor ta kontakt med den enkelte skole.

Skylder du mer enn 1 måned oppholdsbetaling i Skolefritidsordningen eller Aktivitetsskolen er det viktig at du tar kontakt med:

Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO/AKS

 • Telefon: 32 04 43 00
 • Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen

Regnskapsavdelingen i Drammen kommune har ansvar for innfordring av ubetalte parkeringskrav på vegne av Drammen Parkering KF og DPark AS.

 • Dersom betalingsfristen på 21 dager ikke overholdes, vil det medføre en forhøyelse av gebyret/avgiften.
 • Forfalte ubetalte parkeringsgebyr og tilleggsavgifter er sikret ved panterett i kjøretøyet (legalpant).

Hvis du har fått brev fra oss og ønsker å unngå trekk i inntekt eller tvangssalg av bil, ta kontakt med oss:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Klage

Hvis du ønsker å klage på parkeringsgebyr, eller har andre spørsmål knyttet til gebyret, bruk nettskjema for klage eller ta kontakt direkte med virksomheten Parkering:

 • Besøksadresse: Wergelands gate 13
 • Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
 • Telefon: 32 04 00 00 (Drammen kommunes sentralbord)
 • E-post: kommunepost@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Husk at gebyret eller avgiften skal betales selv om parkeringsgebyret påklages.

Fakturaer for pleie og omsorg kan blant annet være for opphold på sykehjem eller egenandel på hjemmetjenester som hjemmehjelp, mat og dagsenter eller trygghetsalarm.

Spørsmål om grunnlaget for fakturaen

Har du har spørsmål til, eller er uenig i, en faktura du har fått for omsorgstjenester ta kontakt med Drammen kommune på:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Ubetalte fakturaer

Regnskapsavdelingen i Drammen har ansvar for innfordring av ubetalte fakturaer for pleie og omsorg. Det betyr at vi sender ut purringer og inkassokrav på vegne av kommunen.

Den første purringen på disse fakturaene er uten gebyr.

Hvis en av dine har gått bort; vennligst ta kontakt med oss slik at vi kan stoppe varsler.

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Regnskapsavdelingen i Drammen kommune har ansvar for innfordring av ubetalte fakturaer for husleie. Det betyr at vi sender ut purringer og inkassokrav på vegne av Drammen Eiendom KF.

Hvor lang ubetalt leier har du?

Én måned

Ta kontakt med Regnskapsavdelingen:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

To måneder

Ta kontakt med Boligtjenesten i Drammen kommune:

 • Telefon: 32 04 55 00

I husleiekontrakten finnes informasjon om oppsigelse og annet, men har du spørsmål kan du kontakte eiendomskontoret i din kommune.

Har du ytelser fra NAV med direkte trekk til løpende husleie; husk å gi beskjed til NAV hvis husleien øker.

Regnskapskontoret i Drammen kommune har ansvar for innfordring av ubetalte fakturaer for biblioteket. Det betyr at vi sender ut purringer og inkassokrav når bibliotekets fakturaer ikke er betalt.

Forsinkelsesgebyr

Det påløper et gebyr ved forsinket innlevering av bøker og utstyr. Dette gebyret skal betales på faktura til oss og ikke til biblioteket. Forsinkelsesgebyret skal alltid betales, selv ved innlevering av lånt utstyr.

Ved manglende innlevering/betaling vil kravet bli purret.

Vi gjør oppmerksom på at lånekort på biblioteket kan bli sperret frem til kravet er oppgjort.

Grunnlaget for fakturaen

Biblioteket sender selv ut sine fakturakrav for forsinket innlevering av bøker og utstyr. Har du spørsmål rundt selve fakturagrunnlaget må du ta kontakt med biblioteket direkte.