Innbyggerundersøkelse Bragernes sentrum vest mai-juli 2023

På oppdrag fra Drammen kommune gjennomførte Natural State våren 2023 innbyggermedvirkning i Drammen, med hovedvekt på den nye sentrumsbydelen Bragernes sentrum vest. Nedenfor kan du lese et sammendrag fra rapporten.

Bakgrunnen for spørreundersøkelsen

 • Innbyggerundersøkelsen danner et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med områderegulering av den nye bydelen.
 • Undersøkelsen gir et innblikk i dagens utfordringer, ønsker for offentlige rom, samt preferanser for bokvaliteter og deleløsninger.
 • Spørreundersøkelsen følger opp planprogrammet, vedtatt 04.05.2021.

Hvem deltok?

 • Den digitale undersøkelsen ble formidlet til innbyggere folkeregistrerte i kommunedel 7 og 8 ved hjelp av SMS-varsel. Dette utgjorde 21 136 personer.
 • Den digitale undersøkelsen fikk 544 besvarelser.
 • Spørreskjemaet lå ute på Drammen kommunes nettsider i perioden 08.05.2023 – 22.06.2023.
 • I tillegg er det foretatt dybdeintervjuer og oppsøkende intervjuer i byparken.

Steder jeg liker

 • Innenfor planområdet er stedene folk liker i hovedsak historiske bygningsmiljøer, herunder Børresen skole og eldre trehusmiljø i Konggata.
 • Rundt planområdet er det særlig park- og naturkvalitetene som er pekt ut som området folk liker.
 • Av sentrumstilbud er det i hovedsak pekt på steder i sentrum og Grønland.
Kart som viser steder innbyggerne liker på Bragernes vest.
 1. Børresen skole (Historisk bygningsmiljø)
 2. Park og akebakke, inngangsport til marka
 3. Spiralen
 4. Hamborgstrømskogen
 5. Rebbansbakken (Historisk bygningsmiljø)
 6. Badeplass og lekeplass
 7. Øvre Storgate (Historisk miljø)
 8. Lekeplass
 9. Tuftepark
 10. Hans Hansens vei (Pent bygningsmiljø)
 11. Lokal dagligvare
 12. Konggata (Fint bevart historisk bygningsmiljø med tilpassede nybygg)
 13. Sykehuset
 14. Sanitetskvinnene (gode tilbud)
 15. Det engelske kvarter (historisk bygningsmiljø)
 16. Teateret, kulturkvartal og spesialbutikker
 17. Sykehuset
 18. Roklubben
 19. Petanque
 20. Elvepromenaden
 21. Ypsilon
 22. Union
 23. Pocket park + taket til tennisbanen
 24. Papirbredden (området, bygningsmiljøer og tilbudet)
 25. Biblioteket
 26. Isbutikken
 27. Bragernes torg (Tilbudene, folkeliv, arkitekturen og skøytebanen
 28. Kirkegården (Trærne og roen)
 29. Zik Zakken
 30. Åspaviljongen
 31. Bragernes kirke
 32. Gamle kirkeplass

Trafikk og steder man ikke liker

Deltakerne opplever mye utrygghet i trafikken i området som tilgrenser Bragernes sentrum vest. De ytrer sterke ønsker om utbedring av en rekke kryss, fotgjengeroverganger og underganger som er trafikkfarlige, utrygge eller bråkete, og melder om at flere bygg står tomme. Deler av parken oppleves også som utrygg, spesielt på kveldstid.

Trafikkfarlige steder

 • Hauges gate nevnt flest ganger som en farlig gate. Mye trafikk, høy fart og farlige situasjoner i kryss.
 • Råning på kveldstid bidrar til ekstra utrygghet.
 • Dårlig lysregulering og generelt konflikter mellom myke og harde trafikanter.
 • Dronningens gate, Konggata og Bergstien nevnes også som utrygge gater med høye hastigheter.
Kart som viser svar fra innbyggere på trafikkfarlige steder.
 1. Bergstien: Høy hastighet, trange gater, delvis manglende fortau. Parkering i gaten skaper farlige situasjoner ved forbikjøring av buss. Øst for sykehuset er det hullete og dårlig vei.
 2. Konggata: Høy fart, utrykning og sykkel/bil.
 3. Midlertidig bro: Trangt og konflikt mellom gående og syklister.
 4. Bragernes torg: Biler kjører på torget.
 5. Dronninggata: Raske biler og råning, manglende avgrensning fra lekeområdet i parken til veien.
 6. Hauges gate: Generelt mye trafikk, råning og høy fart og farlige situasjoner i kryss. Dårlig lysregulering og tilrettelegging for sykkel, og mange konflikter mellom myke og harde trafikanter.
 7. Krysset Vinjesgate/Rosenkrantzgate er spesielt farlig. Det samme med kryssene Hauges gate og Dronninggata og Konggata.

Hvilke steder liker du ikke på Bragernes vest?

 • Deltakerne melder om utrygge områder i både park, vei og boligområder.
 • Flere områder i Konggata og Dronninggata oppleves som nedslitt eller dårlig vedlikeholdt. Samtidig nevnes parkeringsplassene og sykehusets fasade som stygge.
 • I dybdeintervjuene kommer det frem at utryggheten i parken er knyttet til rusmiljøet.
Kart som viser svar fra innbyggerundersøkelsen på steder innbyggerne ikke liker Bragernes vest.
 1. Kvartal mellom Konggata og Dronninggata ved Erik Olsens gate
 2. Esso Park Hauges gate
 3. Waagardsløkka parkeringsplass
 4. Drammen sykehus
 5. Boligområde i Konggata nord for Hauges gate
 6. Undergang i Konggata ved Frikvarteret borettslag
 7. Parkering ved Amtmann Bangs gate
 8. Bebyggelse mellom Øvre Storgate, Gamle Kirkeplass og Øvre Strandgate

Ønsker for bokvaliteter

Deltakerne legger vekt på gode solforhold, skjermet privat uteplass, godt naboskap, lite støy/forurensning og gode gang- og sykkelforbindelser som ønsker for bokvaliteter. De respondentene som har flytteplaner ønsker større plass og andre bokvaliteter. Et tydelig ønske er at utformingen av ny bebyggelse at bygger på nærområdets småbykvaliteter i materialvalg, form og farger.

Hvilke bokvaliteter er viktig for deg?

 • Resultatene viser at mye lys og private soner utendørs er viktig for deltakerne. Samtidig er det lagt vekt på godt fellesskap, lyddemping og gang- og sykkelforbindelser.
 • De fem mest populære bokvalitetene er gode solforhold, skjermet privat uteplass, godt naboskap, lite støy og forurensning og gode gang- og sykkelforbindelser.
 • Barnefamiliene vektlegger tilstrekkelig med et skole- og barnehagetilbud i nærheten samt fritidsaktiviteter.

Ønsker for park- og grøntområder

Deltakerne ønsker seg flere og varierte grøntarealer. Både som små løkker og større parker, med ulike soner, skjermede, åpne og aktiviserende uterom, samt en entusiasme for et sammenhengende ”grønt belte” fra byparken og opp til spiralen. Det pekes på flere områder med uutnyttet areal.

Ønsker for Drammen sentrum

I sentrum ønsker deltakerne seg flere handlemuligheter, bedre tilrettelegging for gange og sykling, flere grøntområder og parker, flere arrangementer og bedre kulturtilbud.

 • I den digitale undersøkelsen etterspørres det flere og bedre tilbud i sentrum, samt bedre tilrettelegging for myke trafikanter.
 • Det trekkes også frem behov for flere tilbud i bykjernen som kan gi en mer levende by, f.eks. nevnes mathall, mer kultur og museer.
 • I dybdeintervjuene er det mer fokus på flere idrettstilbud og fasiliteter, som har ikke vært så viktig for majoriteten i den digitale spørreundersøkelsen.

Topp fem ønsker for tilbud:

 1. Flere handlemuligheter
 2. Bedre tilretteleging for gange og sykling
 3. Flere grøntområder og parker
 4. Flere arrangementer
 5. Flere møteplasser

Ønsker for Bragernes vest

Ønsker for Bragernes sentrum vest

I Bragernes sentrum vest ønsker deltakerne seg flere møteplasser, flere handel- og servicetilbud og mer aktivitetstilbud innendørs.

 • Utformingen på ny bebyggelse vektlegges av mange, ønsker ikke høyhus, men at det bygges videre på eksisterende kvaliteter i og rundt området.
 • Ny bebyggelse som har arkitektoniske kvaliteter, ikke «klosser», farger i gråskala eller glass og betong. Kvartalsstruktur nevnes også som et ønske.
 • Ønsker at det tilrettelegges for barnefamilier i form av større leiligheter eller townhouses med gode bokvaliteter.
 • Flere handlemuligheter, aktiviserende tilbud for barn og unge, som idrettsplass og flerbrukshall.
 • Sosial boligbygging i form av boliger til en overkommelig pris som gir mennesker i ulik alder mulighet til å bo her.
 • Positive til bekkeåpning , flere trær, bademuligheter og uteservering ved elva
 • Uenighet om mobilitet og parkering. Mange ønsker bilfrie områder med lite forurensning og bedre trafikksikkerhet, mens andre vektlegger blant annet viktigheten av bilen i vårt klima.

Deleløsninger for boliger

En overvekt av respondenter svarer positivt om løsninger for deling av funksjoner på nabolags- eller bydelsnivå, bofellesskap og servicebolig. De mest populære funksjonene respondentene kan se for seg å dele er felleslokaler til arrangementer, innendørs sykkelparkering, verksted, ekstra gjesterom og bibliotek.

Tanken om deleløsninger

 • 66 % er positive til å dele funksjoner på nabolags- eller bydelsnivå.
 • 44 % er positive til å dele funksjoner i bofellesskap.
 • 46 % er positive til å dele funksjoner i servicebolig.
 • 9 % er positive til å dele funksjoner i kollektiv.

Topp ti delefunksjoner

 1. Felleslokale til arrangementer
 2. Sykkelparkering innendørs
 3. Verksted
 4. Ekstra gjesterom (i fellesarealene)
 5. Bibliotek
 6. Nyttehage/dyrking
 7. Drivhus
 8. Hobbyrom
 9. Delebiler
 10. Vinterhage

Hva sier barnefamiliene?

 1. Felleslokale til arrangementer
 2. Innendørs sykkelparkering
 3. Verksted
 4. Drivhus
 5. Delebiler

Veien videre

 • Innspillene fra innbyggerundersøkelsen vil benyttes aktivt i det videre planarbeidet.
 • Kommunen har fokus på tilrettelegge for nye grøntarealer og forbindelser, blant annet gjennom «mark- til parkdraget.
 • Sikre eksisterende kvaliteter i området og tilrettelegge for nye, gode møteplasser, kvartalsstruktur.
 • Ulike interesser, blant annet i hvilken grad det tilrettelegges for bilkjøring vs. barnevennlige/stille områder.

Ønsker du å lese hele rapporten?

Dette er utdrag fra en større og mer omfattende rapport. Er du interessert i å lese hele rapporten, kan du få den tilsendt som pdf. Vi gjør oppmerksom på at pdf-versjonen ikke er universelt utformet.

Send en e-post til kommunens prosjektleder på områdereguleringsplanen, Frode Graff på frode.graff@drammen.kommune.no