Det eksisterende sykehusområdet – utvikling og etterbruk

Drammen sykehus skal flytte til Brakerøya i 2024/2025, og eiendommene som i dag utgjør Drammen sykehus skal avhendes av Vestre Viken helseforetak. Det formelle planarbeidet for det eksisterende sykehusområde med omgivelser er i gang – tittel på det pågående planarbeidet er "Områderegulering for Bragernes sentrum vest (det tidligere sykehuset)".

Formannskapet behandlet forslag til planprogram den 1. desember 2020, og vedtok å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist for å komme med innspill til planprogrammet var 15. februar 2021.

Parallelloppdraget gjennomført våren 2019 ble evaluert i bystyret i gamle Drammen kommune 3. september 2019, hvor det ble vedtatt at overordnede utviklingsprinsipp fra parallelloppdraget skal danne grunnlag for en områdereguleringsplan for utvikling av området. De overordnede prinsippene fra evalueringen av parallelloppdraget er derfor basis for forslag til planprogram.

Planprogrammet fastsetter hvilke temaer og utviklingsretninger som skal utredes og undersøkes før endelig utarbeidelse av forslag til områdeplan.

Kart med planavgrensningen
BILDE: Planavgrensning fra forslag til planprogram.

Bakgrunn – gjennomført parallelloppdrag

Drammen kommune og Vestre Viken HF inngikk høsten 2018 en intensjonsavtale om et parallelloppdrag, som ble gjennomført våren 2019.

Fire tverrfaglige arkitektteam har arbeidet med framtidsrettede, innovative, bærekraftige og samtidig realistiske løsninger for etterbruk av sykehusområdet på Bragernes.

Vurderingskomiteens anbefalinger er råd og innspill til den videre politiske behandlingen og planprosessene for å komme fram til en god etterbruk av eiendommene når sykehuset flytter.

Saken var oppe til politisk behandling i bystyret i gamle Drammen kommune 3. september 2019. Bystyret vedtok følgende:

"Anbefalingene fra gjennomført parallelloppdrag for sykehusområdet med omgivelser legges til grunn for oppstart av en områdereguleringsprosess etter plan- og bygningslovens §12-2.

På bakgrunn av en aktørkartlegging fremmes det en egen sak hvor kommunens ambisjonsnivå, rolle og aktuelle virkemidler knyttet til temaene boliginnovasjon, gjenbruk/sirkulærøkonomi og tilrettelegging for å skape et lavutslippsområde drøftes som et grunnlag for å definere omfanget av det strategiske arbeidet som bør komme i tillegg til den ordinære planprosessen etter plan- og bygningsloven. Temaene sees i sammenheng med en helhetlig plan for medvirkning. Saken fremmes i Nye Drammen."

Hva er et parallelloppdrag?

Et parallelloppdrag er en idéprosess der flere utvalgte konsulentteam arbeider parallelt med å belyse en problemstilling, gjerne med ulik innfallsvinkel. Parallelloppdrag kan også kalles for et mulighetsstudie. Hensikten med parallelloppdraget er å utforske et bredt spekter av muligheter for utvikling og etterbruk av sykehusområdet i Drammen. Studieområdet er vist på kart nedenfor.

Program for parallelloppdrag sykehusområdet i Drammen (pdf)

Innlevert materiale

Fire rådgiverteam utforsket innovative, fremtidsrettede, bærekraftige og samtidig realistiske ideer for utvikling av området, i tidsperioden januar – mai 2019. Materialet er tilgjengelig her:

Team A: Nordic, Norconsult

Team B: Powerhouse, Bollinger + Grohmann ingeniører AS, Skajaa

Team C: Arkitema, Civitas, COWI, Dronninga Landskap

Team D: Fragment, Vill urbanisme og vill energi, Økologi og bærekraft

Rapport fra vurderingskomiteen

Det understrekes at materialet fra parallelloppdraget viser innledende ideer og konsepter for å belyse utviklingsmulighetene for området. Det kåres ikke en vinner blant de fire teamene, men det er trukket ut elementer fra de ulike besvarelsene som kan ha verdi for en videre utvikling av området.

Ferdig rapport fra vurderingskomiteen er vedlagt saken områdeutvikling av sykehusområdet, oppfølging av parallelloppdrag og forslag til videre prosess til formannskapet 27. august og bystyret 3. september 2019.

Les evalueringsrapporten (pdf)

Om vurderingskomiteens arbeid

Vurderingskomiteen besto av deltagere fra ulike fagmiljøer som er relevante for problemstillinger som parallelloppdraget favner, i tillegg til representanter fra Drammen kommune og Vestre Viken helseforetak. Vurderingskomiteens rapport oppsummerer evalueringsarbeidet av parallelloppdraget. Vurderingskomiteens evaluering og anbefalinger slik de fremkommer i evalueringsrapporten er råd og innspill til den videre politiske behandlingen og planprosessene for å komme frem til en god etterbruk av eiendommene når sykehuset flytter.

Presentasjoner