Dagens sykehusområde – utvikling og etterbruk

Drammen sykehus skal flytte til Brakerøya i 2025, og pågående planarbeid "Områderegulering for Bragernes sentrum vest (det tidligere sykehuset)" skal legge rammer for ny bruk av dagens sykehusområde.

Sykehusområdet sett fra lufta
UTVIKLES: Når sykehuset flytter i 2025 frigjøres området til annen bruk. (Arkivbilde)

Målet med planarbeidet er å legge til rette for å utvikle sykehusområdet til et attraktivt by- og boområde. Det skal også bygges nye parker, møteplasser og gangveier som blant annet vil forbinde Drammen park med marka.

Foruten sykehustomta omfatter planarbeidet også flere kommunale, private og fylkeskommunale eiendommer sør og vest for sykehuset. Dette blant annet for å muliggjøre utvikling av skoler, barnehage og annen sosial infrastruktur innenfor de kommunale eiendommene.

 

Kart som viser planområdet
OMRÅDET: Slik er planområdet avgrenset.

Historikk

Arbeidet med å finne ny bruk av sykehusområdet startet med gjennomføring av parallelloppdrag for sykehusområdet i 2019.

Parallelloppdraget ble gjennomført i samarbeid mellom Drammen kommune og Vestre Viken helseforetak. Les mer om parallelloppdraget via lenken nederst på siden.

Resultatene av parallelloppdraget og medvirkningsaktivitetene dannet grunnlaget for  planprogrammet for reguleringsplanen som er under utarbeidelse.

Nye eiere av sykehustomta

Vestre Viken helseforetak eier sykehuset så lenge det er i drift, men har i desember 2022 solgt eiendommene til Stor-Oslo Eiendom som skal utvikle sykehusområdet når sykehusdriften avvikles.

Drammen kommune vil planlegge utviklingen av sykehusområdet i samarbeid med Stor-Oslo eiendom.

Prosess og videre framdrift

Det tas sikte på at områdereguleringsplanen legges frem til politisk førstegangsbehandling rundt årsskiftet 2023/2024. Planen blir da lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Forutsatt at høringen ikke avdekker vesentlige endringsbehov, forventes det at planen kan legges frem til vedtak i kommunestyret i løpet av 2024.

Medvirkning

I arbeidet med områdereguleringsplanen er det gjennom planprogrammet lagt opp til en utstrakt bruk av medvirkning. I tillegg til de formelle høringsrundene er det lagt opp til en digital innbyggerundersøkelse og annen medvirkning.

Nærutvalget for kommunedel 8, Bragernes og Øren, har fulgt saken og vil bli holdt oppdatert om den videre utviklingen av områdereguleringsplanen.

Medvirkning i fase 1, planoppstart

Den første høringsrunden ble gjennomført ved fase 1, planoppstart, ved offentlig ettersyn av planprogrammet. Fastsatt planprogram bygger på disse innspillene, samt innspill som kom til parallelloppdraget som ble gjennomført i 2019.

Medvirkning i fase 2, planutvikling

I mai/juni 2023 ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse, for å få innspill om Drammen sentrum og området rundt sykehuset, vest for Bragernes torg. Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført både som digital medvirkning og som samtaler og intervjuer.

Innsikten fra innbyggerundersøkelsen skal brukes til å utvikle områdereguleringsplanen. Det er utarbeides en rapport som oppsummerer undersøkelsen.

I tillegg vil det gjennomføres arbeidsverksteder med fokus på barn og unge.

Medvirkning i fase 3, offentlig ettersyn og høring av planforslaget

Når planforslaget er ferdig utarbeidet sendes det til politisk førstegangsbehandling, og legges ut på høring og offentlig ettersyn. Det vil da være mulighet til å sende innspill til planforslaget. Det vil også gjennomføres medvirkningsaktiviteter som åpne kontordager eller åpent folkemøte.

Våren 2023 er planarbeidet i fase 2.