Parallelloppdrag

Drammen kommune og Vestre Viken HF inngikk høsten 2018 en intensjonsavtale om et parallelloppdrag, som ble gjennomført våren 2019.

Bakgrunn – gjennomført parallelloppdrag

Fire tverrfaglige arkitektteam har arbeidet med framtidsrettede, innovative, bærekraftige og samtidig realistiske løsninger for etterbruk av sykehusområdet på Bragernes.

Vurderingskomiteens anbefalinger er råd og innspill til den videre politiske behandlingen og planprosessene for å komme fram til en god etterbruk av eiendommene når sykehuset flytter.

Saken var oppe til politisk behandling i bystyret i gamle Drammen kommune 3. september 2019. Bystyret vedtok følgende:

"Anbefalingene fra gjennomført parallelloppdrag for sykehusområdet med omgivelser legges til grunn for oppstart av en områdereguleringsprosess etter plan- og bygningslovens §12-2.

På bakgrunn av en aktørkartlegging fremmes det en egen sak hvor kommunens ambisjonsnivå, rolle og aktuelle virkemidler knyttet til temaene boliginnovasjon, gjenbruk/sirkulærøkonomi og tilrettelegging for å skape et lavutslippsområde drøftes som et grunnlag for å definere omfanget av det strategiske arbeidet som bør komme i tillegg til den ordinære planprosessen etter plan- og bygningsloven. Temaene sees i sammenheng med en helhetlig plan for medvirkning. Saken fremmes i Nye Drammen."

Hva er et parallelloppdrag?

Et parallelloppdrag er en idéprosess der flere utvalgte konsulentteam arbeider parallelt med å belyse en problemstilling, gjerne med ulik innfallsvinkel. Parallelloppdrag kan også kalles for et mulighetsstudie. Hensikten med parallelloppdraget er å utforske et bredt spekter av muligheter for utvikling og etterbruk av sykehusområdet i Drammen. Studieområdet er vist på kart nedenfor.

Program for parallelloppdrag sykehusområdet i Drammen (pdf)

Innlevert materiale

Fire rådgiverteam utforsket innovative, fremtidsrettede, bærekraftige og samtidig realistiske ideer for utvikling av området, i tidsperioden januar – mai 2019. Materialet er tilgjengelig her:

Team A: Nordic, Norconsult

Team B: Powerhouse, Bollinger + Grohmann ingeniører AS, Skajaa

Team C: Arkitema, Civitas, COWI, Dronninga Landskap

Team D: Fragment, Vill urbanisme og vill energi, Økologi og bærekraft

Rapport fra vurderingskomiteen

Det understrekes at materialet fra parallelloppdraget viser innledende ideer og konsepter for å belyse utviklingsmulighetene for området. Det kåres ikke en vinner blant de fire teamene, men det er trukket ut elementer fra de ulike besvarelsene som kan ha verdi for en videre utvikling av området.

Ferdig rapport fra vurderingskomiteen er vedlagt saken områdeutvikling av sykehusområdet, oppfølging av parallelloppdrag og forslag til videre prosess til formannskapet 27. august og bystyret 3. september 2019.

Les evalueringsrapporten (pdf)

Om vurderingskomiteens arbeid

Vurderingskomiteen besto av deltagere fra ulike fagmiljøer som er relevante for problemstillinger som parallelloppdraget favner, i tillegg til representanter fra Drammen kommune og Vestre Viken helseforetak. Vurderingskomiteens rapport oppsummerer evalueringsarbeidet av parallelloppdraget. Vurderingskomiteens evaluering og anbefalinger slik de fremkommer i evalueringsrapporten er råd og innspill til den videre politiske behandlingen og planprosessene for å komme frem til en god etterbruk av eiendommene når sykehuset flytter.