Oppsummering tredje samskapingsmøte

Oppsummering av innspillene til temakartene med tiltak og inspirasjon.

Bevegelse

 • Elferge
 • Torgeir Vraas plass burde være bilfritt
 • Strenge krav til vintervedlikehold av hovedsykkelrute
 • Flest busser i Bj. Bj. gate
 • Evt. mindre «lokal-buss» i dagens trase
 • Fartsgrense 40 km/t
 • Problem med parkering og varelevering i krysset Tordenskiolds gate - Langes gate
 • Boligsoneparkering – mindre gateparkering
 • Mobilitetspunkt ved Rundtom
 • Grønne korridorer
 • Uavbrutt gang- sykkelvei langs hele elva
 • Benker langs gangveiene minst hver 50 meter
 • Sansehage langs gangveien med sansebeplantning
 • Spiselige vekster langs gangveiene
 • Det må følge med penger til strategien
 • Bylogistikk-sentral
 • «Gang»-prosjekt for å åpne opp Strømsø
 • Tangensporet – legge til rette for sosialt, samlingssteder og kulturliv

Uthevede tiltak - Bevegelse

 • Gågate og færre biler i Tollbugata
 • Fremtidig gang- og sykkelbru til Holmen og Bragernes
 • Utvikle gatenettet
 • Områder uten gjennomkjøring for bil
 • Mulighet for fremtidig busstrase i Tordenskiolds gate over Telthusgata

Byliv og møteplasser

 • Utrygt under broa på Gyldenløves plass
 • Grønne områder under broene bør prioriteres
 • Mye muligheter til å forbedre eksisterende grøntareal under motorveibrua
 • Ikke glem lekeplassene i Lærums gate og Treschows gate
 • Næringssamarbeid – sammenslutning av næringsdrivende
 • Heller en stor enn mange små møteplasser – lage større møteplasser
 • Lage rom i rommet
 • Turistferje som i KBH – koselig å dra fra sted til sted, halvliter/kaffe på hver stopp
 • Enhetlig skilting for hele Strømsø:
  Steder
  Opplevelser
  Historie
  Kultur

Uthevede tiltak – Byliv og møteplasser

 • Bedre belysning i parkene og langs gatene
 • Plasser for å grille og spise – mange familier bor trangt, flere generasjoner møtes ute på pikniker og spiser ute – tilrettelegge for dette.

Særpreg

 • Reparere byrommene i gamle Strømsø slik at historiske Strømsø fremstår som mer harmonisk, helhetlig
 • Belysning – Strømsø er en utrygg bydel – bruke belysning for å gjøre det tryggere og skape trivsel
 • Tollbugata – gågate så langt som mulig
 • Info om kulturminner – QR-koder med historier (kart = stolpejakt)
 • Nybygg i tråd med bl.a. historisk byggehøyde
 • Næring i 1. etg/gateplan – mer liv
 • Tilgang til vannet for alle er viktig
 • Strømsø Rådhus
 • Ny gangbru før Jernbanebrua
 • Lundvillaen med hage burde vært offentlig park

Uthevede tiltak – særpreg

 • Handelsgata Tollbugata
 • Historiske Tollbugata
 • Bli inspirert av historiske, europeiske byer og lage en lang grønn bilfri gate til sykling, sosialt samvær med attraktive steder for turistene og skilting

Gyldenløves plass

 • Ny gang- og sykkelbru til Holmen og Bragernes
 • Bedre forbindelser for syklende
 • Hindre at folk bosetter seg under Strømsøbrua og gjør fra seg i buskene
 • Må være åpent og oversiktlig
 • Rundkjøringene egner seg ikke for gående og syklende
 • Begrense fart fysisk i området Dr. Hansteins gate/Tollbugata
 • Åpent ned til elva: både fysisk og visuelt
 • Lekeplass og park på den nedre delen mot elva, i sammenheng med Grønt/park i Dr. Hansteins gate og Tangensporet
 • Sikre dette området slik at det ikke er så mye trafikk og parkering på båtrampen
 • Vi må hindre at folk mater fugler (og rotter) i dette området – Informere bedre!
 • La stier og veier følge de stiene som nå er tråkket opp
 • Det mangler belysning i området – føles utrygt

Tangensporet

 • Gjestehavn for båter som Villa Malla

Tollbugata

 • Parkering forbudt
 • Tuftepark under motorveibrua
 • Marked under motorveibrua

Strømsø som destinasjon

 • Arrangementer
 • Benytte seg av arrangementer som skjer i byen
 • Få varige arrangementer
 • Befolkninga tar lite initiativ
 • Enorm utflytting/flytting/bytte av skole
 • Viktig å skape langsiktig identitet
 • Skape et naturlig møtepunkt
 • Ingen tar en utepils på Strømsø - Tilbud
 • Identitetsbygging - Strømsø det naturlige valget – kult å dra dit