Grønn buss ved busstopp.

3. Handlingsplan

Snarveier

Handlingsplanen konkretiserer oppgaver Drammen kommune skal gjøre som oppfølging av strategien for fossilfrie drivstoff.

3.1 Kommunen som tilrettelegger

Handlingspunkter for kommunen som tilrettelegger

A. Utarbeide et opplegg for effektiv saksbehandling av plan- og byggesaker knyttet til lading og fossilfrie energistasjoner

B. Utarbeide et opplegg for oppfølging i byggefase for lading og fossilfrie energistasjoner

C. Delta aktivt i og følge opp følgende prosjekter:

  • Energistasjoner for grønn landtransport (prosjekteier Osloregionen)
  • Grønt landtransportprogram (NHO)
  • Tiltak for tilrettelegging for hjemmelading av elbiler i boligselskap/leilighetsbygg (prosjekteier Viken Fylkeskommune)
  • Felles anbud med mål å etablere en fossilfri bildelingsordning i et stort antall kommuner i Viken, hvor bilene er tilgjengelige for offentlig ansatte på dagtid og skal kunne leies av privatpersoner og foreninger på kveldstid og i helger (Viken fylkeskommune - i oppstartfase)

D. Vurdere deltakelse i andre prosjekter/arenaer:

  • Aktuelt nå: Forum for nyttetransport (Zero)

E. Tilrettelegge for møteplasser/samhandlingsarenaer for fossilfrie energiløsninger for næringslivet, både for privatbiler og tungtransport

3.2 Kommunen som tilbyder av lading for allmennheten

Handlingspunkter for kommunen som tilbyder av lading for allmenheten

A. Løpende ha oversikt over bruk av kommunens ladetilbud for allmennheten og tilpasse tilbudet etter etterspørselen på de sentrale kommunale parkeringsanleggene

B. Gjennomføre og evaluere det pågående forsøksprosjektet på Fjell skole der ladetilbudet ved skolen gjøres tilgjengelig for allmennheten utenom skolens åpningstider

C. Kommunens ladetilbud skal synliggjøres i de ulike kartløsningene som elbilbrukerne benytter for å finne ladetilbud

3.3 Betaling for lading i kommunal regi

Handlingspunkter for betaling for lading i kommunal regi

A. Kommunen skal gjøre en gjennomgang og sørge for at alle kommunens ladepunkter som er tilgjengelige for allmennheten har betaling for lading, i tråd med kommunestyrets vedtak av 16.06.2020

B. Kommunen skal løpende følge med på markedet og prise ladetilbudet sitt markedsbasert

3.4 Ladere på kommunale arbeidssteder

Handlingspunkter for ladere på kommunale arbeidssteder

A. Ansatte skal ikke ha tilgang til gratis lading til privat bruk på arbeidsplassen. Der slike tilbud finnes, skal de avskaffes

B. Det skal foretas en gjennomgang av laderne på kommunens arbeidssteder og gjøres en vurdering av om det er kapasitet til å gjøre laderne tilgjengelige for allmennheten og/ eller ansatte mot betaling

C. Der det er ledig kapasitet, skal det gjøres en vurdering av om det er hensiktsmessig å gjøre ladestasjoner om slik at lading kan tilbys mot betaling. I denne vurderingen skal blant annet følgende vurderes:

  • a. Nytteverdien av å gjøre ladingen tilgjengelig i det aktuelle området
  • b. Økonomiske forhold, der prinsippet om at det kommunale ladetilbudet i Drammen samlet minimum skal gå i balanse økonomisk, legges til grunn

3.5 Kommersielle aktørers adgang til å etablere ladetilbud/
energistasjon på kommunal grunn

Handlingspunkter knyttet til kommersielle aktørers adgang til å etablere ladetilbud/ energistasjon på kommunal grunn

A. Det skal utarbeides en rutine for enhetlig håndtering av henvendelser fra private aktører som ønsker å tilby lading på kommunale parkeringsplasser

B. Hvis det identifiseres kommunale arealer som kan være aktuelle for etablering av energistasjoner, vil kommunen vurdere dette opp mot blant annet strategiske og allmennyttige formål. Dersom det er aktuelt med utleie av kommunal grunn, vil aktuelle arealer bli utlyst offentlig

3.6 Lading for tjenestekjøretøy i Drammen kommunes virksomheter

Handlingspunkter for lading for tjenestekjøretøy i Drammen kommunes virksomheter

I tråd med strategien etablerer Drammen kommune nødvendig ladekapasitet for kommunens egne kjøretøy til å oppfylle «Forskrift om utslippskrav ved offentlig anskaffelse til veitransport».

3.7 Fossilfrie drivstoff i forbindelse med et eventuelt kommunalt klimafond

Noen av tiltakene i strategien viser til mulig finansiering i et eventuelt kommunalt klimafond. Tiltak for fossilfrie drivstoff vurderes i den kommende politiske saken om et eventuelt klimafond.

Handlingspunkter for fossilfrie drivstoff i forbindelse med et eventuelt kommunalt klimafond

Støtteordninger for fossilfrie drivstoff vurderes i den kommende politiske saken om et eventuelt kommunalt klimafond. Blant temaene som skal vurderes er:

  • Tilskudd til etablering av ladeinfrastruktur i borettslag og sameier
  • Tilskudd til etablering av ladepunkt for bildelingsordninger
  • Tilskudd til etablering av ladetilbud for fritidsbåter

 

Last ned pdf-versjon av Strategi og handlingsplan for fossilfrie drivstoff

Vi gjør oppmerksom på at pdf-versjonen ikke er universelt utformet. Html-sidene for samfunnsdelen er universelt utformet.